Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 985

V 25.9.2013 Kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan ottaminen

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 lukien 6941,89 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että filosofian maisteri Paula Tuovinen valitaan kulttuurijohtajan avoimeen virkaan seuraavin perustein:

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja
johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja -toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Kannattajat: Pilvi Torsti

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että filosofian maisteri Paula Tuovinen valitaan kulttuurijohtajan avoimeen virkaan seuraavin perustein: Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja -toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.
Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä. Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Jaa-äänet: 12
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Tuuli Kousa, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 3
Osku Pajamäki, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 12 - 3 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus 24.2.2013

2

Kulttuurijohtaja hakijaluettelo

3

Yhteenveto kulttuurijohtajan virkaan hakeneista

4

ansiovertailu_kulttuurijohtaja.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan virkaan filosofian maisteri Stuba Nikulan 1.11.2013 lukien 6941,89 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Hakumenettelyn kuvaus

Kaupunginhallitus myönsi eron Pekka Timoselle
eron kulttuurijohtajan virasta 1.4.2013 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti 18.2.2013 kehottaa kulttuurikeskusta julistamaan kulttuurijohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määrätyvin ehdoin. Vaativuusluokassa 23 maksettava kokonaispalkka on vähintään 6941,89 euroa kuukaudessa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 24.2.-18.3.2013. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 24.2.2013 (liite 1) sekä Metro-lehdessä 25.2.2013. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä e-rekrypalvelussa.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön 17 §:n mukaisesti viraston päällikön ottaa virkaan kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Virkaa täytettäessä tulee yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuilmoituksessa todettiin, että kulttuurijohtajan virkaa täytettäessä arvostetaan vahvaa kulttuuritoiminnan ja toimialan tuntemusta sekä hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja. Ansioiksi lasketaan tavoitteellinen johtamistaito, kyky kehittää viraston toimintaa ja edistää luovaa toimintaa kaupungissa. Eduiksi katsotaan myös kansainvälinen toiminta, hyvä englannin kielen taito ja muu kielitaito. 

Arviointiprosessi

Kulttuurijohtajan tehtävään haki 65 henkilöä. Yksi hakija veti hakemuksensa pois ja yhden hakemus hyväksyttiin virka-ajan jälkeen 18.3.2013  saapuneena, koska lehti-ilmoituksessa ei ollut mainintaa kellonajasta. Muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttivät 61 hakijaa. 

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät kelpoisuusvaatimukset. 

Hakijoita haastattelivat apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtaja Johanna Sumuvuori, lautakunnan varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa, lautakunnan jäsenet Irene Auer, Andreas af Enehielm, Sami Muttilainen ja Risto Kolanen sekä henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen ja yhteispalvelupäällikkö Anna Kaarina Piepponen.

Haastattelut järjestettiin kulttuurikeskuksen tiloissa 7.-8.5.2013.

Haastattelujen perusteella viisi henkilöä ohjattiin henkilöarvioon. Psycon Oy teki henkilöarviot viikoilla 20 ja 21.

Haastatteluryhmä kokoontui 3.6.2013 käymään läpi henkilöarviot, jotka Psycon Oy:n asiantuntijat esittelivät. Keskustelun päätteeksi pyydettiin uuteen haastatteluun kahta hakijaa. Haastattelut järjestettiin 11.6.2013 ennen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokousta. Paikalla olivat lautakunnan puheenjohtaja Johanna Sumuvuori, lautakunnan varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa, lautakunnan jäsenet Risto Kolanen, Juha-Pekka Väisänen,  Sami Muttilainen, Päivi Storgård, Timo Vuori sekä varajäsenet Toivo Laitinen ja Jani Ryhänen sekä apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja yhteispalvelupäällikkö Anna Kaarina Piepponen.

Kärkihakijat

Kaikilla kärkihakijoilla on muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi vahvaa osaamista kulttuurijohtajan virkaan kuuluvilla vastuualueilla. Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden näkemyksiä hakuilmoituksessa kuvattuihin tavoitteisiin ja edellytyksiin. Yhteenvedot hakijoista ja haastateltujen ansiovertailut ovat esityslistan liitteenä.

Stuba Nikulalla on pitkäaikainen johtajakokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalon (vuodesta 2006-) sekä Finnish Metal Events Oy:n j Elmu-Yhtiö Oy:n (1998-2006) toimitusjohtajana, joiden kautta hän tuntee Helsingin kaupungin organisaation ja kunnallisen toiminnan hyvin. Hänen tuntee kattavasti mm. Helsingin musiikki-, festivaali- ja esittävän taiteen alueita, tapahtumatuotantoa sekä kaupunkikulttuurin suuria ja pieniä toimijoita. Hänellä on laajat kulttuurialan yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta hänelle on kertynyt Trans Europe Halles -verkoston johtokunnan jäsenenä.

Paula Tuovisella on pitkäaikainen suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulusta ja Taideyliopistosta vuodesta 2005  lukien, sekä johtamiskokemusta niin yksityisistä organisaatioista kuin järjestöistä. Lisäksi hänellä on kokemusta strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Hänellä on hyvät verkostot taide-, kulttuuri- ja korkeakoulukentällä. Hänellä on työtehtäviensä kautta saavutettu monipuolinen osaaminen ja kokemus taiteen ja kulttuurin alan tehtävistä ja toiminnoista ja laaja ja monipuolinen taiteenalojen tuntemus. Lisäksi hän on toiminut pitkän ajanjakson tanssitaiteilijana. Hänellä on kansainvälistä työkokemusta Danish National School for Contemporary Dancen johtamisesta. Lisäksi hänellä on julkishallinnon tehtäviin hankittua täydennyskoulutusta.

Veikko Kunnas on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuosina 1990–2007, jona aikana hän työskenteli Pohjoismaiden ministerineuvostossa Kööpenhaminassa vuosina 1997–2000. Vuodesta 2007 Kunnas on työskennellyt Helsingin kulttuurikeskuksessa eri tehtävissä: kulttuuripalveluiden osastopäällikkönä 2007–2010, jonka jälkeen hän on toiminut vs. kulttuurijohtajana 2010–2013. Hänet valittiin kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäälliköksi 2012. Aiempien työtehtäviensä
vuoks toimijoita.

Yhteenveto

Hakijoista Stuba Nikulalla on monivuotinen johtamiskokemus Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimitusjohtajana. Hänellä on vahvaa näyttöä edellytysten  luomisesta kaupungissa tapahtuvalle kulttuuri- ja taidetoiminnalle.  Kaupungin tytäryhtiön toimitusjohtajana hän tuntee Helsingin kaupungin hallinnon- ja organisaation sekä kunnallisen toiminnan hyvin. Hän tuntee kulttuuritoimialaa ja kaupunkikulttuuria monipuolisesti. Lisäksi hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä toiminnasta ja viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot ja johtamisominaisuudet.

Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Nikulan näkemyksellisyys kaupungin yhteistyömahdollisuuksista eri toimijoiden kanssa sekä tavoitteellisuus viran tehtäväalaan liittyvästä Helsingin kaupunkikulttuurin kehittämisestä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hakemusten, ansiovertailun, soveltuvuusarvioinnin ja haastattelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella filosofian maisteri Stuba Nikula on soveltuvin kulttuurijohtajan virkaan.

Hakemusasiakirjat sekä soveltuvuusarvioinnit ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla. Asian käsittelyssä kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa suoritettiin äänestys, joka ilmenee päätöshistoriasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus 24.2.2013

2

Kulttuurijohtaja hakijaluettelo

3

Yhteenveto kulttuurijohtajan virkaan hakeneista

4

ansiovertailu_kulttuurijohtaja.pdf

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.08.2013 § 100

HEL 2013-004487 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kulttuurijohtajan avoimeen virkaan valitaan filosofian maisteri Stuba Nikula.

Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin tarttujana.

Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.

Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.

Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikö terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

13.08.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: ESITYS HELSINGIN KULTTUURIJOHTAJAKSI: STUBA NIKULA

Lautakunta esittää Helsingin kulttuurijohtajaksi filosofian maisteri, toimitusjohtaja Stuba Nikulaa (Jaakko Tuomas Nikula). Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin tarttujana.

Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.

Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.

Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Kannattajat: Jukka Relander

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: ESITYS HELSINGIN KULTTUURIJOHTAJAKSI: STUBA NIKULA Lautakunta esittää Helsingin kulttuurijohtajaksi filosofian maisteri, toimitusjohtaja Stuba Nikulaa (Jaakko Tuomas Nikula). Kovatasoisten hakijoiden joukossa Nikula erottuu edukseen monipuolisen kaupunkikulttuurin tuntijana ja vahvana tulevaisuuden haasteisiin tarttujana.  Nikula kykenee luomaan olosuhteita uuden kulttuurin synnylle. Hänen johtamiskokemuksensa on mittava, hän on yhteistyökykyinen, ratkaisukeskeinen ja pragmaattinen tekijä, joka saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen. Nikulalla on laajat yhteistyöverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän hallitsee erittäin hyvin myös taloushallintoon, kiinteistöjen kehittämiseen ja viestintään liittyvät tehtävät. Nikula on selkeä viestijä ja helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on hyvä kielitaito - asiointi sujuu mutkattomasti niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.  Kulttuurillisesti vireä, kasvava ja kehittyvä kaupunki tarvitsee kulttuurijohtajan, joka kykenee tekemään muutoksia ja viemään kaupunkia eteenpäin. Nikula ymmärtää niitäkin kaupunkikulttuurin alueita, jotka eivät vielä ole valtavirtaa, mutta tulevaisuudessa ovat. Valintaprosessissa korostui myös Nikulan kyky ymmärtää erinomaisesti niin huipputason kulttuurin kuin pienempienkin toimijoiden erilaisia tarpeita. Hän painotti myös kaupungin vahvaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja näki aluetalojen kehittämisessä uusia mahdollisuuksia. Hänellä on laajaa kokemusta yhteistyöstä ja toiminnasta sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.  Nikulan tavoitteellisuus, näkemyksellisyys, johtamiskokemus sekä hyvät yhteistyötaidot ja laajat verkostot sopivat erinomaisesti Helsingin tulevan kulttuurijohtajan toimenkuvaan. Nikula täyttää tehtävään vaadittavat kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset erinomaisesti ja on lautakunnan mielestä kokonaisuutta ajatellen (johtajakokemus, kielitaito, verkostot, kaupunkikulttuurin monipuolinen tuntemus, näkemyksellisyys ja viestintätaidot) paras henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Jaa-äänet: 3
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Juha-Pekka Väisänen

Ei-äänet: 6
Sami Muttilainen, Jukka Relander, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Jäsen Risto Kolanen jätti pöytäkirjaan seuraavan eriävän mielipiteen:

Perustelut Paula Tuovisen valinnan puolesta

Jätämme eriävän mielipiteen lautakunnan enemmistöpäätökseen, joka poikkeaa esittelijän perusteluista.

Hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin kokonaisuuden perusteella filosofian maisteri, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Paula Tuovinen nousee koulutuksensa, työ- ja johtamiskokemuksensa ja kulttuuritoiminnan ja –toimialan perusteellisen pitkäaikaisen ja laajan tuntemuksensa sekä muiden ansioidensa perusteella virkaa hakeneista pätevimmäksi ja sopivimmaksi suhteessa hakuilmoituksen kriteereihin.

Suurten kulttuurilaitosten ja muutosten johtaja

Tuovisella on kärkihakijoista pitkäaikaisin, kahdeksan vuotta yhtäjaksoisesti kestänyt suuren organisaation johtajakokemus Teatterikorkeakoulun rehtorina ja Taideyliopiston dekaanina, yhteensä vuodesta 2005 lukien. Niissä kaikkia alaisia on yhteensä 140, opiskelijoita vastuulla 400. Hänellä on myös muuta johtamiskokemusta niin yksityisistä kulttuuriorganisaatioista kuin taidejärjestöistä.

Tuovisella on vahvat näytöt strategia- ja muutosjohtamisesta Taideyliopiston uuden organisaation valmistelussa. Se oli Suomen yliopistomaailman historian suurin muutosprosessi. Hänen suurin ansionsa on Taideyliopisto-idean läpiviennissä osin vastahankaisessa toimintaympäristössä. Se osoittaa hakijan valmiutta myös vaikeisiin päätöksiin. Muutoksen johtaminen vaati paljon neuvottelutyötä ja vaikean kokonaisuuden hallintaa.

Uuden kulttuurin luoja omalla taiteilija- ja johtajaesimerkillä

Paula Tuovinen on ”uuden kulttuurin luoja” 30 vuotta, aluksi tanssijana-yrittäjänä Oulussa, sitten Helsingissä ja ulkomaita myöten ensin tanssijana, sitten pitkän ajanjakson koreografina ja viime vuosina tanssi- ja teatterialan keskeisenä kouluttajana. Tuovinen edusti Helsinkiä kulttuuripääkaupunkivuotena tanssiteoksellaan Faravidin Maa ja Blondi. Ei ole vähämerkityksellistä, että kulttuurijohtajalla on pitkä luovan taitelijan työn ja taloudellisten työskentelyedellytysten tuntemus. Uskottavuus puhua julkisesti taiteen teon ja kulttuurin harrastamisen ja leviämisen puolesta on persoonakohtaisesti uskottavaa.

Mielestämme Kulken johtoon tarvitaan kulttuurillista intohimoa. Virastossa on hyvää hallinnollista osaamista. Nyt tarvitaan sisältöjen tuntemista ja niiden kehittämistä. Tässä Tuovinen on pätevä monipuolisen kokemuksensakin perusteella. Toimiminen Teatterikorkeakoulun rehtorina on vahvistanut taiteen eri alojen tuntemusta, joka on edelleen saanut syvyyttä Taideyliopiston päätöselimissä ja työryhmissä toimimisesta.

Hyvät yhteistyöverkostot ja kansainvälinen maine

Tuovisella on hyvät verkostot taide-, kulttuuri- ja korkeakoulukentällä. Paula Tuovisella on mielestämme erittäin vahva näyttö sekä taiteen tekemisestä, sen tukemisesta ja kehittämisestä nykyaikaiseen kaupunkikulttuuriin. Hänellä on vahva hallinnollinen kokemus taidelaitoksesta ja hyvät kansainväliset verkostot. Työkokemuksensa ja koulutuksensa perusteella hänellä on hakijoista laajin ja monipuolisin taiteenalojen tuntemus.

Tuovinen on osallistunut puhujana kansainvälisiin kulttuuri- ja taidekokouksiin, mikä on erityisesti Helsingin kulttuurijohtajan julkiseen sisältörooliin hyvin kuuluvaa. Hänellä on englanninkielinen johtamisen Executive Master of Business Administration tutkinto. Koulutusala, kulttuuriantropologia, on tehtävän sisällöllisen hoidon takia hyvin relevantti. Hakija vakuutti haastattelussa tuntevansa sekä Helsingin monikulttuurisuuden, kulttuuripolitiikan sisällön (kulttuuriavustukset, kehittämisprojektit, taitelijoiden tuki) että kulttuuripalveluiden kehittämisen (talojen tulevaisuus, alueilla tapahtuva kulttuurityö) haasteet.

Hänellä on kansainvälistä työkokemusta Danish National School for Contemporary Dancen johtamisesta. Lisäksi hänellä on julkishallinnon tehtäviin hankittua täydennyskoulutusta.

Syksyn 2004 ja syksyn 2013 valinnat

Ennen kuin Kulken johtaja edellisen kerran valittiin Sj I-C B tilasi syksyllä 2004 TIEKE:n tutkija T C:lta selvityksen kaupungin taidepoliittisesta, kulttuuriteollisuuspoliittisesta ja elinkeinopoliittisesta roolista tulevaisuudessa. Tarkoitus oli jatkaa Kulttuurikaupunkisäätiö 2000 itsenäistä organisaatiota, erityisesti sen mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta, mikä ei onnistunut. Osin tähän pyrkimykseen liittyen lautakunnassa (Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 18.11.2004, Kaupunginhallitus 29.12.2004, kaupunginvaltuusto 15.12.2004) korostui Kaapelin johtaja P T:n valinta ohi Kulken sisältä tulleen ansioituneen hakijan J L:n. Tämä herätti ihmettelyä silloin kulttuuripiireissä (Helsingin Uutiset 1.12.2004), mutta strateginen linjaus oli yhdessä perusteltu. *

**********

Tämän hakuprosessin osalta vastaavaa muutostarveselvitystä ei ole tehty. Kaupungin kulttuuristrategia 2012–2017 tai Helsingin valtuuskauden strategia 2013–2017 ei tuo esiin muutostarpeita Kulken rooliin. Lautakunta ei käsitellyt tällaista muutosta hausta päättämisen tai henkilöhaastatteluun kutsuttavien valinnan 16.4.2013 yhteydessä. Kulken nykyisellä tehtäväkuvalla ja johtajan hakuilmoituksen perusteella Paula Tuovinen sopii tähän tehtävään parhaiten.

Lautakunnan enemmistön hyväksymässä vastaesityksessä tuodaan vasta esille perusteluja toisenlaiseen Kulken johtajan tehtäväkuvaan, joka menee ohi hakuilmoituksessa ilmaistuihin julkisiin valintaperusteluihin. Hakijoiden ja koko prosessin oikeusturva voi näin vaarantua.

Paula Tuovisella on kärkihakijoista paras työtehtäviensä kautta saavutettu monipuolinen osaaminen ja kokemus taiteen ja kulttuurin alan tehtävistä, toiminnoista ja johtamisesta virkaan.

”Lisätään naisjohtajien määrää”

Kaupungin strategiassa vuosille 2017–2017 on kohta ”Naisjohtajien määrää on lisättävä”. Se sisältyy lukuun ”Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö” (toiseksi viimeinen pallukka). Linjaus kuuluu:

”Kaupunki on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kaupunki toteuttaa järjestelmällisesti sukupuolivaikutusten arviointia ja edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisätään naisjohtajien määrää.”

On myös syytä viitata tasa-arvolain 6 §:ään, jossa työnantajaa velvoitetaan edistämään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Tämä on kaupungin strategiassa olevan lausekkeen ”juridinen pohja”, samalla kun naisjohtajien määrän lisääminen on myös selkeä henkilöstöpoliittinen tavoite. Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen aliedustettuna olevan ryhmän puolesta sanotaan myös 1.10.2012 voimaan tulleissa ”Henkilöstöhankinnan periaatteissa” (s.2).

Lisäksi voi viitata tasa-arvolain syrjintäkieltopykälään eli 8 §:ään. Sen mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Tästä poikkeaminen vaatii erityiset perusteet.

Kelpoisuudeltaan ansioitunein voidaan jättää valitsematta vain, jos hän ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuva. Tällaista väittämää ei ole Paula Tuovisen osalta esitetty. Lisäksi tasavertaisessakin tilanteessa työnantajan tulee nimittää aliedustettuun ryhmään kuuluva eli nainen, sillä naisjohtajien määrä kaupungissa on olennaisesti miehiä vähäisempi.

Kannattajat: Juha-Pekka Väisänen

16.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yhteispalvelupäällikkö

Anna Kaarina Piepponen

Lisätiedot

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566