Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 998

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi terveyskeskuksen lääkäriaikojen tekstiviestimuistutuksen käyttöönotosta 

HEL 2012-016688 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolben) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tekstiviestimuistutus otetaan käyttöön muistuttamaan myös terveyskeskuksen lääkäriajoista.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tekstiviestimuistutus otetaan käyttöön muistuttamaan myös terveyskeskuksen lääkäriajoista.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula

Tyhjä: 1
Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 7 - 7 (1 tyhjä), puheenjohtajan äänen ratkaistessa, kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolben) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään talousarvioehdotusta vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2013 - 2015 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:  

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää, voidaanko tekstiviestimuistutus ottaa käyttöön muistuttamaan myös terveyskeskuksen lääkäriajoista (Laura Kolbe)."      

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.  

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että tekstiviestimuistutus sopii ajanvaraustoimintaan ja se on teknisesti käyttöönotettavissa kaikissa niissä yksiköissä, joissa on käytössä Pegasos tai hammashuollon Effica-potilastietojärjestelmä. Tekstiviestimuistutus on mahdollinen sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksikköihin tehdyistä ajanvarauksista. Asiakas voi halutessaan kieltää tekstiviestimuistutuksen lähettämisen. Ajanvarausmuistutus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon noin kaksi vuorokautta ennen varattua aikaa. Yksiköissä, joissa asiakas voi itse varata aikaa Internetin kautta, asiakas voi myös itse laittaa itselleen ajanvarausmuistutuksen.    

Effican ajanvaraustekstiviestimuistutukset ovat käytössä seuraavissa palveluissa ja yksiköissä:

Suun terveydenhuollossa

- kaikissa yksiköissä lukuun ottamatta päivystystoimintaa

- suun terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa käsitellään asiakkaan ajanvaraukseen liittyviä tietoja sekä asiakkaan yhteystietoja

- asiakas voi käyttää Effican sähköistä asiointia, mikäli hän on varannut ensimmäisen ajan suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta

Pegasoksen ajanvaraustekstiviestimuistutukset ovat käytössä seuraavissa palveluissa ja yksiköissä, mikäli asiakkaalta on kysytty suullisesti, salliiko hän tekstiviestimuistutukset ja tieto on tallennettu Pegasokseen:    

Sisätautien poliklinikalla (esh)

- Herttoniemen poliklinikka

- Laakson poliklinikka

- Herttoniemen diabeetikoiden silmänpohjakuvausyksikkö

Kuntoutusyksikössä (esh)

- Fysiatrian poliklinikka

- Neurologian poliklinikka

- Kuntoutuspoliklinikka

Sturenkadun psykiatrian poliklinikalla (esh)

- Psykiatrian viisi eri työryhmää

Duurin terveysneuvonnassa (vain terveydenhoitajavastaanotto)

Keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa (terveydenhoitaja - ja lääkärivastaanottoja)

Opiskeluterveydenhuollossa ammattikorkeakouluissa ja neuvoloissa ajanvaraustekstiviestimuistutukset ovat käytössä silloin, kun asiakas tekee itse ajanvarauksen terveydenhoitajalle ja hänellä on sähköisen asioinnin sopimus.

Terveysasemilla on olemassa tekniset edellytykset tekstiviestimuistutuksen käyttöön. Terveysasemilla vastaanottoaikojen tekstiviestimuistutusta ei ole käytössä, koska poisjäänti vastaanotoilta on vähäistä. Peruuttamattomia aikoja on vain 1,6 - 1,7 % varatuista ajoista. Tekstiviestimuistutuksen hinta on sosiaali- ja terveysviraston nykyisillä viestimäärillä 0,06 senttiä muistutusta kohti. Tämän mukaan terveysasemien lääkäreille varatuista ajoista muistutuksen lähettämisen kustannus olisi arviolta noin 30 000 euroa vuodessa. Tekstiviestimuistutus on mahdollista ottaa käyttöön terveysasemien lääkärien ajanvarauksiin, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 205

HEL 2012-016688 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa  valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta koskien tekstiviestimuistutuksen käyttöönottoa terveyskeskuksen lääkäriaikoihin seuraavan lausunnon:

"Tekstiviestimuistutus sopii ajanvaraustoimintaan ja se on teknisesti käyttöönotettavissa kaikissa niissä yksiköissä, joissa on käytössä Pegasos tai hammashuollon Effica potilastietojärjestelmä. Tekstiviestimuistutus on mahdollinen sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksikköihin tehdyistä ajanvarauksista. Asiakas voi halutessaan kieltää tekstiviestimuistutuksen lähettämisen. Ajanvarausmuistutus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon noin 2 vuorokautta ennen varattua aikaa.

Jos asiakkaan asiointikieleksi on merkitty ruotsi, lähtee ajanvarausmuistutus ruotsinkielisenä.

Yksiköissä, joissa asiakas voi itse varata aikaa Internetin kautta, asiakas voi myös itse laittaa itselleen ajanvarausmuistutuksen varatessaan aikaa. 

Ajanvarausmuistutus on tällä hetkellä käytössä Psykiatrian etelän akuuttityöryhmä 2:ssa, Psykiatrian avokuntoutusryhmä 2:ssa, Psykiatrian etelän mielialahäiriötyöryhmä 2 ja 3:ssa, Psykiatrian etelän arviointityöryhmä 2:ssa, Laakson ja Herttoniemen sisätautipoliklinikoilla, Laakson fysiatrian poliklinikalla,
Neurologian poliklinikalla, Herttoniemen diabetes silmäseurannassa ja Kuntoutuspoliklinikalla. Edellä mainittujen toimipisteiden lisäksi ajanvarausmuistutus on käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa ja neuvoloissa asiakkaan itse tekemien ajanvarauksien osalta. Hammashuollon yksiköistä ajanvarausmuistutus on käytössä kaikissa yliopistopoliklinikkaa, Ruskeasuon päivystyshammashoitolaa ja Kallion hammashoitolan iltapäivystystoimintaa lukuun ottamatta.

Terveysvaikutusten arviointi

Ajanvarausmuistutus varmistaa asiakkaan saapumisen varatulle vastaanottoajalle ja tarvittavien hoitotoimenpiteiden piiriin, näin sillä on myönteisiä terveysvaikutuksia."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566