Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 995

Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren määrääminen rakennuskieltoon (nro 12219)

HEL 2013-010266 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä Liivasaartenkylän 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaret rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksen nro 12219 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12219/27.8.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1
Esitysteksti

Päätös

Kaupunginhallitus päättänee määrätä Liivasaartenkylän 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaret rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksen nro 12219 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto koskee Liivasaartenkylän 53. kaupunginosassa (Ulkosaaret) sijaitsevia Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaria.

Taustaa

Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaret ovat Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen omistuksessa. Saarta ympäröivää merialuetta hallinnoi Metsähallitus. Puolustusvoimat on luopumassa saarista tulevina vuosina. Luovutusvalmistelut ovat jo käynnistyneet. Isosaarella on laajat metsäalueet ja toimiva infrastruktuuri (tiet, satamat, sähkö, vesi, jätevedenpuhdistamo). Rakennuskanta on pääosin hyväkuntoista, lisäksi saarella on golfkenttä. Kuivasaarella on runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä sotilaskäytön aikaista rakennuskantaa. Sekä Isosaari että Kuivasaari kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Suunnittelutilanne

Alueella on voimassa Helsingin Yleiskaava 2002. Yleiskaavan mukaan Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä Pikku Kuivasaari virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.

Saarille laaditaan asemakaava. Isosaari kaavoitetaan pääosin virkistys- ja matkailukäyttöön. Muita toimintoja kuten öljyntorjuntakeskusta tutkitaan. Yksittäisiä puolustusvoimien toimintoja säilytetään. Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari kaavoitetaan virkistys- ja matkailukäyttöön. Kaava laaditaan yhteistyössä maanomistajien, liikuntaviraston ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen rakennuskannan suojelu otetaan huomioon. Asemakaava tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2014 aikana.

Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan tarpeellisia toimenpiteitä suorittaa poikkeamismenettelyllä.

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata alueen merkittävien arvojen säilyminen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 27.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12219.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12219/27.8.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1
Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.08.2013 § 264

HEL 2013-010266 T 10 03 05

Ksv 4204_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Liivasaarten kylän 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saaria koskeva rakennuskielto asetetaan kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12219, päivätty 27.8.2013).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Backas, arkkitehti, puhelin: 310 37286

johanna.backas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566