Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 976

V 25.9.2013, Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Kyra Koposelle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Johanna Wikströmin uudeksi jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyra Koposen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Kyra Koposelle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Johanna Wikströmin uudeksi jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kyra Koponen (RKP) pyytää 5.9.2013 vapautusta poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013, 17 § Kyra Koposen jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyra Koposen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566