Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 988

Kaupunginvaltuuston 11.9.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.9.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Tiedoksi hallintokeskukselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisolautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi nuorisolautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Ei toimenpidettä.

 

 

11 - 12

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 2,2 miljoonan euron määrärahan kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren Uutelan tilojen omistajille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 11,4 miljoonan euron määrärahan kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote myyjille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 - 14 

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 11.9.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Tiedoksi hallintokeskukselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energia –liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisolautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi nuorisolautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Ei toimenpidettä.

 

 

11 - 12

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 2,2 miljoonan euron määrärahan kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren Uutelan tilojen omistajille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginhallitus päättänee osoittaa vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 11,4 miljoonan euron määrärahan kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote myyjille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastolle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13 - 14 

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566