Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 976

F 25.9.2013, Val av medlem i delegationen för polisen

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige ska besluta följande: 

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Kyra Koponen befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i delegationen för polisen

2.     välja Johanna Wikström till ny medlem i delegationen för polisen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Befrielseansökan från Kyra Koponen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige ska besluta följande: 

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Kyra Koponen befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i delegationen för polisen

2.     välja Johanna Wikström till ny medlem i delegationen för polisen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Kyra Koponen (SFP) anhåller (5.9.2013) om befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i delegationen för polisen eftersom hon flyttar utomlands.

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (17 §) Kyra Koponen till medlem i delegationen för polisen för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny medlem för den återstående mandattiden.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Befrielseansökan från Kyra Koponen

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566