Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 979

V 25.9.2013, Ryj / Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite metroasemien varauloskäyntien kausiluonteisesta käytöstä

HEL 2013-002195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään jäsen Perälän vastaehdotuksen mukaisesti.

 

Vastaehdotus:
Erkki Perälä: Lisätään kappaleen 5 loppuun: "Sisäänkäynnit tullaan mahdollisuuksien mukaan avaamaan."

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nyholm Henrik valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 46

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Henrik Nyholm ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että metroasemien varauloskäyntejä otettaisiin kokeiluluontoisesti käyttöön kulkemisen nopeuttamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että useimmilla metroasemilla ei ole sellaisia varauloskäyntejä, joita voitaisiin ottaa jokapäiväiseen matkustajakäyttöön kulkemisen helpottamiseksi tai nopeuttamiseksi. Varauloskäynnit täyttävät matkustajien poistumiselle hätätapauksissa asetetut vaatimukset, mutta ne eivät esimerkiksi esteettömyyden ja kulkuyhteyksien nopeuden kannalta ole toimivia.

Liikennelaitos - liikelaitos kuitenkin selvittää, onko Kulosaaren ja Siilitien metroasemilla, joilla on vain yksi uloskäynti, mahdollista muuttaa myös varauloskäyntejä päivittäiseen kulkemiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Nyholm Henrik valtuustoaloite Kvsto 13.2.2013 asia 46

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 892

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-002195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.08.2013 § 126

HEL 2013-002195 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa Henrik Nyholmin ym. valtuustoaloitteeseen koskien metroasemien varauloskäyntien tilapäisten käyttöjen kokeilusta seuraavan lausunnon:

HKL:n näkemyksen mukaan useimmilla metroasemilla ei ole varauloskäyntejä, jotka voitaisiin ottaa jokapäiväiseen matkustajakäyttöön kulkemisen helpottamiseksi tai sen nopeuttamiseksi. Metroasemien varauloskäynnit täyttävät hätätapauksissa matkustajien poistumiselle asetetut vaatimukset.

Tunneliasemien osalta metrolinja sijaitsee syvällä maan alla, joten varauloskäyntien käyttäminen ei helpota tai nopeuta matkustajien kulkemista laituritasolta katutasolle. Lisäksi varauloskäynnit sijaitsevat laituritasolla pääosin liukuportaiden tai hissin välittömässä läheisyydessä, jolloin varauloskäyntien käyttämisestä ei saavuteta etua. Osa varauloskäynneistä jopa pidentää käyntimatkaa. Varauloskäynnit ovat lukittu, merkitty ja opastettu selkeästi määräysten mukaisesti. Tietyillä asemilla varauloskäynnit kulkevat teknisten kerrosten kautta ja käyntien avaaminen päivittäiseen käyttöön lisää ilkivaltaa ja vahingon vaaraa metroliikenteen toimivuudelle.

Pääosin kaikilla ulkoasemilla on päivittäinen kulkuyhteys aseman molemmista päistä, jolloin varauloskäyntien käyttämisellä ei helpoteta tai nopeuteta matkustajien kulkemista. Käyntien mahdollinen avaaminen toisi vain turvallisuuden ylläpitoon, valvontaan ja puhdistukseen liittyviä lisäkustannuksia.

Kalasataman metroaseman kulkuyhteydet ja varauloskäynnit tullaan toteuttamaan kokonaisuutena yhdessä Kalasataman keskuksen rakentamisen kanssa.

HKL on viimeisimmissä yksipäisten ulkoasemien peruskorjauksissa, Kulosaaren ja Siilitien metroasemilla, parantanut matkustajien poistumisreittejä lisäämällä aseman toiseen päähän varauloskäynnit. HKL:n käsityksen mukaan vain näiden asemien kohdalla varauloskäyntien avaaminen jokapäiväiseen matkustajakäyttöön voisi tuoda tietyille käyttäjille etua.

Kulosaaren ja Siilitien asemien osalta peruskorjausten suunnittelun lähtökohtana oli huomioida myös asemien turvallisuuden kehittäminen automaattimetron tarpeita varten niin, että myös hätäpoistumistilanteessa asemien tyhjentäminen voidaan hoitaa mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Nykyiset matkustajien kulkuyhteydet ovat kapasiteetiltään varsin hyvät näiden asemien käyttäjämääriin nähden. Lisäksi metro muodostaa yhdessä bussin liityntäliikenteen kanssa hyvän ja esteettömän kulkemisen alueen asukkaille. Kulosaaren ja Siilitien metroasemalle rakennettujen varauloskäyntien ottaminen mahdollisesti arkikäyttöön vaatisi molemmissa tapauksissa tarkempaa selvitystä. Varauloskäynnit ja niiden kulkureitit sijoittuvat asemakaavassa puistoksi merkitylle alueella. Yleisen metroaseman kulkutien rakentamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitaan kaupunkisuunnitteluviraston esitys/lausunto ja rakennusvalvontaviraston lupa, joiden saamiseen myös  naapurustolla on mahdollisuus vaikuttaa.

HKL:n tiedossa on, että mm. Kulosaaren metroaseman rakennuslupaa haettaessa alueen naapurustolta tiedusteltiin näiden kantaa. Naapuritonttien omistajat mielipidekirjeissään vastustivat uuden kulkuyhteyden rakentamista puistoon. Kulosaaren metroaseman rakentamiselle oli helpompi saada lupa, kun puistoalueelle johtuvassa poistumistiessä oli kyse vain varapoistumistiestä. On siis mahdollista, että varapoistumistien ottaminen päivittäiseen käyttöön aiheuttaisi myös kielteistä palautetta naapurustossa.

HKL pyrkii tarjoamaan kaikille metrokäyttäjille monipuolisen ja esteettömän kulkuyhteyden metroasemalle. Metroasemien varauloskäynnit eivät myöskään täyttäisi esteettömän kulkemisen vaatimuksia. Varauloskäynnin pintamateriaalit eivät myöskään vastaa tasoltaan ja käytettävyydeltään yleisötilan vaatimuksia, joita ovat mm. liukastumisen estäminen, kulumisen- ja ilkivallankestävyys, valaistus, valvonta, puhdistus ja ylläpito. Varauloskäynnin ulkoalueen päivittäisessä käytössä on myös puutteita mm. opastuksen, valaistuksen, materiaalien ja ylläpidon suhteen.

HKL suorittaa metroasemilla säännöllisesti yhdessä pelastuslaitoksen kanssa pelastusharjoituksia, joissa tarkistetaan kriisitilanteen toiminta ja varauloskäynnit. Matkustajien käyttäminen kokeiluun ei ole turvallista. Kaikki asemien varauloskäynnit on valvottu, merkitty ja opastettu selkeästi, jolloin matkustajien toiminta hätätilanteissa on turvattu.

Edellä olevan perusteella HKL ei pidä tarkoituksenmukaisena ja turvallisena ratkaisuna, että myöskään Kulosaaren ja Siilitien metroasemien varauloskäyntejä käytettäisiin päivittäiseen kulkemiseen ilman tarkempia selvityksiä ja sen perusteella tehtäviä toimenpiteitä. HKL toteaa, että selvitys, tarvittavat toimenpiteet ja kustannusarvio voidaan tehdä ilman matkustajien koekäyttöä.

HKL laatii vuoden 2013 loppuun mennessä selvityksen Kulosaaren ja Siilitien metroasemien varauloskäyntien mahdollisesta muuttamisesta päivittäiseen kulkemiseen. Selvityksessä huomioidaan mm. asemakaavan vaikutus tilanteeseen, sisäänkäyntien turvallisuus, valvonta ja ylläpitokustannukset, tarvittavat tila- ja materiaalimuutokset sekä niiden rakentamisen kustannukset ja lisäksi arvioidaan mahdollisia vaikutuksia liityntäliikenteen ja sisäänkäynnin käyttäjämääriin.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566