Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 986

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi globaalin vastuun strategian kääntämisestä

HEL 2012-013973 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kantola 5) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarja Kantolan toivomusponsi 5, Kvsto 26.9.2012 asia 3

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Kantola 5) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 26.9.2012 globaalin vastuun strategian kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kääntää globaalin vastuun strategia eri kielille ja ainakin englanniksi, jotta asiakirjaa voidaan esitellä kaupungin kansainvälisessä yhteistyössä."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on hankittu hallintokeskuksen lausunto. Hallintokeskus toteaa, että globaalin vastuun strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin  englanninkielisillä verkkosivuilla. Strategioiden ja muiden hallinnollisten dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä asiakirjat ovat usein laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. Selvityksen perusteella on kuitenkin mahdollista tarpeen ilmetessä kääntää globaalin vastuun strategia ainakin englanniksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarja Kantolan toivomusponsi 5, Kvsto 26.9.2012 asia 3

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Hallintokeskus Hallinto-osasto/Halke 23.8.2013

HEL 2012-013973 T 00 00 03

Lausuntopyyntö Hallintokeskukselta T.5, Globaalin vastuun strategian kääntäminen eri kielille (Tarja Kantola)

Hallintokeskus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hallintokeskuksen viestintä on julkaissut keskeisiä kaupunkia koskevia uutisia kotimaisten kielten lisäksi paljon englanniksi. Helsingin kaupungin verkkosivuilla ja esimerkiksi Helsinki News -uutislehdessä julkaisuja on myös saksaksi, venäjäksi ja ranskaksi. Globaalin vastuun strategiasta on julkaistu uutinen kaupungin englanninkielisillä verkkosivuilla.

Kaupunkia koskevaa aineistoa julkaistaan eri kielillä painettuina esitteinä ja vihkosina. Strategioiden, ohjelmien tai muiden dokumenttien kääntäminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, sillä kyseiset asiakirjat ovat usein hyvin laaja-alaisia ja vaikeasti luettavia. Journalistisempi, toimitettu ratkaisu on useimmissa tapauksissa parempi vaihtoehto.

Globaalin vastuun strategia on sivumäärältään suppea, jolloin kääntäminen, erityisesti englanniksi, voisi olla aiheellista. Käännös voitaisiin viedä kaupungin verkkosivuille ja painaa vieraille jaettavaksi. Globaalin vastuun strategian kääntäminen eri kielille merkitsisi vähintään 200 euron kustannuksia kieltä kohden.

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566