Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1001

Kulttuurijohtajan viran tilapäinen hoito 1.9.-31.10.2013

HEL 2013-003244 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 1.9.-31.10.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin kauintaan siihen kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 1.9.-31.10.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin kauintaan siihen kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi: Muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kulttuurikeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 342

HEL 2013-003244 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen hoitamaan kulttuurikeskuksen kulttuurijohtajan avoinna olevaa virkaa 1.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi 7380,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin kauintaan siihen kunnes virkaan vakinaisesti valittu ottaa viran vastaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.03.2013 § 26

HEL 2013-003244 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnas määrätään hoitamaan kulttuurijohtajan avointa virkaa 2.4.-31.8.2013 väliseksi ajaksi tai kunnes virkaan valittava ottaa tehtävän vastaan.

Käsittely

12.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Veikko Kunnas

Esittelijä

yhteispalvelupäällikkö

Anna Kaarina Piepponen

Lisätiedot

Anna Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566