Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 879

Iltakouluasia: Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman laadintatilanne

HEL 2013-011118 T 10 03 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Tiivistelmä

Helsingin seudun 14 kaupungin ja kunnan kesken on päätetty laatia yhteinen maankäyttösuunnitelma. Suunnitelman laatiminen on osa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimusta 2012-2015. Sopimuksessa todetaan, että seuraavan aiesopimuksen tulee perustua yhteiseen maankäyttösuunnitelmaan. 

Samaan aikaan on laadittavana Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015. Maankäyttösuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on tarkoitus nivoa mahdollisimman läheisesti yhteen sekä prosessin että sisältönsä osalta vaikka ne ovatkin erillisiä suunnitelmia. HLJ 2015-suunnitelman laatii ja päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Maankäyttösuunnitelma on tarkoitus hyväksyä Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK) ja asianomaisissa kunnissa.

Kuullaan apulaiskaupunginjohtaja yleiskaavapäällikkö Rikhard Mannisen selvitys maankäyttösuunnitelman valmistelutilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566