Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 867

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012

HEL 2013-010357 T 14 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisen raportointia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Saate sekä raportti 'Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012'

Otteet

Ote

Otteen liitteet

ESNK

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisen raportointia.

Esittelijä

Vuoden 2012 raporttiin on koottu kaikki Helsingin kaupungin energiankäyttöön, käytön tehostamiseen ja energiankäytöstä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin liittyvät asiat.

Raportissa käsitellään kaupunkikonsernin oman energiankäytön lisäksi koko kaupunkialueen energiankulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä sekä vaikutuskeinoja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Raportin pääpaino on toteutettujen energiansäästötoimien ja energiankäytön kehittymisen raportoinnissa. Aikaisempaa useammat hallintokunnat ovat toimittaneet raporttia varten tietoja toteuttamistaan toimenpiteistä.

Energiansäästöneuvottelukunnan saatekirje ja raportti ovat liitteenä 1.

Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2012 noin 1719 GWh, mikä oli noin 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisääntymistä tapahtui sekä kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutuksissa että yleisten alueiden kohteiden ja hallintokuntien autojen ja työkoneiden kulutuksessa. Kasvaneeseen kiinteistöjen sähkön- ja lämmönkulutukseen vaikuttaa mm. Helsingin asumisoikeusasuntojen liittäminen mukaan kulutusseurantaan. Energiankäytöstä aiheutuneet kustannukset olivat noin 125 miljoonaa euroa.

Energiansäästötoimien tulokset näkyvät selvästi kaupungin kiinteistöjen lämmönkulutuksessa, joka on pinta-alaa kohden vähentynyt vuodesta 1990 noin 19 % ja sähkönkulutuksessa, joka on pinta-alaa kohden vähentynyt viidessä vuodessa noin 10 %.

Helsingin Energian hiilidioksidipäästöt olivat 3,4 milj. tonnia, mikä oli 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maakaasua ja polttoöljyä käyttävillä erillislaitoksilla tuotetun lämmön osuus kaukolämmön kokonaistuotannosta oli noin 12 %, kun se edellisenä vuonna oli noin 7 %.

Kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuutta edistettiin mm. jatkamalla ohjeiden laatimista, energiakatselmusten tekemistä sekä useilla kehittämishankkeilla.

Johtava energia-asiantuntija Katri Kuusinen rakennusvirastosta esittelee asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Saate sekä raportti 'Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012'

Otteet

Ote

Otteen liitteet

ESNK

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566