Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 854

V 11.9.2013, Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-010647 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti täydentää 26.8.2013 tekemäänsä päätöstä (827 §) ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

3.      valita Timo Kontion henkilökohtainen varajäsen Stella Qin Aleksej Fedotovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

4.      valita Katri Nokela Timo Kontion uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee täydentää 26.8.2013 tekemäänsä päätöstä (827 §) ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

3.      valita Timo Kontion henkilökohtainen varajäsen Stella Qin Aleksej Fedotovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

4.      valita Katri Nokela Timo Kontion uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 26.8.2013, 827 § myöntää Susanna Haapalaiselle (SDP) eron nuorisolautakunnan jäsenyydestä. Samalla kaupunginhallitus päätti valita Haapalaisen henkilökohtaisena varajäsenenä toimineen Aleksej Fedotovin uudeksi jäseneksi, jolloin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsisi Fedotovin henkilökohtaisen varajäsenen.

Fedotovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi on esitetty Timo Kontion varajäsentä Stella Qinia ja Timo Kontion uudeksi varajäseneksi Katri Nokelaa. Näin ollen kaupunginhallituksen 26.8.2013 tekemää päätöstä olisi täydennettävä, jotta varajäsenen vaihdos olisi kuntalain 53 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen valmistelema.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.08.2013 § 827

HEL 2013-010647 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Susanna Haapalaiselle vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Susanna Haapalaisen henkilökohtainen varajäsen Aleksej Fedotov uudeksi jäseneksi

3.     valita _________________ Aleksej Fedotovin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.08.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Aleksej Fedotov uudeksi jäseneksi

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566