Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 874

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 34 ja 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta

29.8.2013

asuntotuotantotoimikunta

21.8.2013

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.8. ja 27.8.2013

kiinteistölautakunta

22.8.2013

 

lukuun ottamatta 407, 408 ja 409 §:t

rakennuslautakunta

27.8.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

26.8.2013

 

 

Käsittely

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus ottaa käsiteltäväksi kiinteistölautakunnan päätökset 407 - 409.

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus ottaa käsiteltäväksi kiinteistölautakunnan päätökset 407 - 409.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Emma Kari, Tuuli Kousa, Tuomas Kurttila, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus päätti ottaa kiinteistölautakunnan 407 - 409 §:t käsittelyynsä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 34 ja 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta

29.8.2013

asuntotuotantotoimikunta

21.8.2013

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.8. ja 27.8.2013

kiinteistölautakunta

22.8.2013

rakennuslautakunta

27.8.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

26.8.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566