Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 851

V 11.9.2013, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2013-004687 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ville Kopralle vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jouko Sillanpää uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Kopran eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ville Kopralle vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jouko Sillanpää uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Ville Kopra (SDP) pyytää 20.8.2013 vapautusta Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Ville Kopran jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Kopran eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566