Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 782

V 28.8.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-009291 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 26.8.2013 saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvston työjärjestys 24a §

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24a §:n kuulumaan seuraavasti:

24a § Kyselytunti

Valtuuston päättämien varsinaisten kokousten yhteydessä järjestetään noin tunnin kestävä kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on tilaisuus suullisesti esittää kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se kirjallisena ennen kokouksen alkua puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, ratkaisee huomioon ottaen kysymyksen ajankohtaisuus ja merkittävyys, mitkä kysymykset esitetään kyselytunnilla ja missä järjestyksessä esitettävät kysymykset esitetään.

Kun kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja on vastannut kysymykseen, kysymyksen esittäjällä on oikeus saada ensimmäinen puheenvuoro. Vastauksen enimmäiskesto on kolme ja puheenvuoron kaksi minuuttia. Valtuutettujen puheenvuorot pidetään paikalta. Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan rajoittaa keskustelua. Valtuusto ei tee päätöstä keskustelussa käsitellyistä asioista.

Kyselytunnilla käytettyjä puheenvuoroja ei kirjata kokouksen keskustelupöytäkirjaan.

Esittelijä

Ehdotetut muutokset liittyvät kaupunginvaltuuston kyselytunnin kehittämiseen.

Nykyisin valtuutetut toimittavat kyselytunnille tarkoitetut kysymykset kokousta edeltävän viikon maanantaina kirjaamoon. Tämän jälkeen kysymykset kirjataan ja toimitetaan puheenjohtajistolle. Puheenjohtajisto ratkaisee, mitkä kysymykset käsitellään kyselytunnilla suullisesti ja mihin annetaan kirjallinen vastaus.

Kysymykset lähetetään asianomaiselle toimialalle vastauksen laatimista varten. Suullisesti käsiteltävien kysymysten osalta kysymyksen laatija esittää kyselytunnilla kysymyksen, johon kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja valmistellun vastauksen perusteella vastaa. Tämän jälkeen käydään keskustelu. Kirjallisesti vastattavaksi tarkoitettujen kysymysten osalta valmisteltu vastaus toimitetaan kirjallisesti. Nykyinen työjärjestyksen 24a § on liitteenä 1.

Ehdotetulla muutoksella olisi tarkoitus tehdä kyselytunnista dynaamisempi ja erityisen ajankohtaisiin asioihin keskittyvä. Keskustelu muuttuisi nopeatempoisemmaksi ja avoimemmaksi. Kaupunginjohtajalla tai apulaiskaupunginjohtajilla ei olisi tilaisuutta saada kysymyksiä etukäteen, joten kysymykset eivät voisi olla kovin yksityiskohtaisia. Valmistelemattomuus heijastuisi myös vastauksiin, jotka todennäköisesti muuttuisivat myös yleisimmiksi. 

Kysymykset toimitettaisiin puheenjohtajalle vasta ennen kokouksen alkua. Puheenjohtajiston vastuu käsiteltävien kysymysten valinnassa korostuisi. Esitettävien kysymysten määrää ei tarvitsisi kuitenkaan ennalta määrätä, vaan keskustelun kulusta riippuen kyselytunnin aikana voitaisiin käsitellä puheenjohtajiston määrittämässä järjestyksessä vaikka kaikki kysymykset.

Kirjallisesti kysymyksiin, edes niihin, joita ei ehdittäisi käsitellä kyselytunnin aikana, ei vastattaisi enää lainkaan. Ainoastaan jos suullisesti esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja tai asianomainen apulaiskaupunginjohtaja ei osaisi kysymyksen sisällöstä johtuvista syistä vastata, toimitettaisiin kirjallinen vastaus valtuutettujen tietoon luottamushenkilöportaaliin. Valtuutetuilla on edelleen mahdollisuus tehdä aloitteita sekä kääntyä kirjallisin kysymyksin kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien puoleen kokouksen ulkopuolella.

Yleisö ei pystyisi enää esityslistoilta tai pöytäkirjoista seuraamaan kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Esityslistalle kysymyksiä ei voitaisi laittaa, koska ne eivät olisi tiedossa ennen kokousta. Pöytäkirjan liitteeksi kysymyksiä ei myöskään laitettaisi, mutta Helsinki-kanavalta keskustelua voisi kuitenkin aina seurata niin suorana lähetyksenä kuin tallenteena.

Ehdotukseen sisältyy uusi momentti, jonka mukaan kyselytunnista ei pidettäisi keskustelupöytäkirjaa. Keskustelupöytäkirja on virallinen kokouksen kulkua ja siellä käytettyjä puheenvuoroja kuvaava pöytä-kirja. Pöytäkirjaan kirjatut puheenvuorot ovat virallisia kannanottoja asioihin, ja pöytäkirjoja on käytetty tarvittaessa todisteena hallintotuomioistuimissa. Koska tarkoituksena on pitää keskustelu avoimena, ei käytyä keskustelua kirjattaisi pöytäkirjaan.

Kysymysten pituuden rajoitus 25 konekirjoitusrivistä poistettaisiin. Käytävän keskustelun muotoon ei ehdoteta muutoksia lukuun ottamatta muutosta, jonka mukaan muun keskustelun lisäksi myös itse kysymys esitettäisiin valtuutetun paikalta.

Esitys on valmisteltu yhdessä sääntötoimikunnan kanssa, joten erillistä sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvston työjärjestys 24a §

Tiedoksi; muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566