Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 800

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

HEL 2012-012287 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen (Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että tavoitteeksi otetaan pysäköintilaitoksen toiminnallisen tehokkuuden parantaminen esimerkiksi vuorottaispysäköintiä kokeilemalla.

Kannattajat: Erkki Perälä

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että tavoitteeksi otetaan pysäköintilaitoksen toiminnallisen tehokkuuden parantaminen esimerkiksi vuorottaispysäköintiä kokeilemalla.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara

Äänin 7 - 6 (2 poissa) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen (Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 29.8.2012 Töölön kaupunginosassa sijaitsevan tulevan maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteet kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuudet pysäköintipaikkojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön mm. vuorottaispysäköinnin avulla."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on hankittu kaupunkisuunnitteluviraston lausunto. Lausunnossa todetaan, että parhaiten vuorottaispysäköintiin soveltuvat sellaiset toiminnot, joiden pysäköintilaitokseen suuntautuva asiointiaika poikkeaa mahdollisimman suuresti toisistaan, kuten esimerkiksi toimistokäyttö ja asuminen tai toimistokäyttö ja liiketilojen asiointipysäköinti iltaisin ja viikonloppuisin. Taka-Töölön pysäköintilaitoksen tulevat käyttötarkoitukset ovat hyvin moninaiset käsittäen mm. asukaspysäköintiä, kulttuurilaitosten vierailijoita, toimistokäyttöä ja liiketila-asiointia kaikkina aikoina ja viikonpäivinä. Toimistokäyttöä lukuun ottamatta muiden toimintojen huippukuormitus kohdistuu ilta-aikaan. Lisäksi eri toiminnoille varatut paikkamäärät ovat hyvin eri suuruiset, koska laitoksen noin 800:sta paikasta 600 on varattu asukaspysäköintiin. Tällöin vuorottaispysäköinnin järjestäminen on monin verroin haasteellisempaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2013 § 771

Pöydälle 05.08.2013

HEL 2012-012287 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.5.2013

HEL 2012-012287 T 00 00 03

Hallintokeskus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa Mari Holopaisen toivomusponnesta, joka koskee Taka-Töölössä sijaitsevan maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteita:

"Valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuudet pysäköintipaikkojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön mm. vuorottaispysäköinnin avulla."

Lausunto

Töölönkadun maanalaiseen yleiseen pysäköintilaitokseen saa sijoittaa enintään 800 pysäköintipaikkaa, joista vähintään 600 autopaikkaa varataan asukkaiden pysäköintiin. Loput noin 200 autopaikkaa varataan asiointiin (Töölöntori, Kansallisooppera ym.) ja alueen yritysten käyttöön.

Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytöllä tarkoitetaan autopaikkojen varaamista siten, että niitä käytetään yhteisesti tyydyttämään vähintään kahden eri toiminnon tai kiinteistön eriaikaisia autopaikkatarpeita. Autopaikkojen käyttöoikeutta ei tällöin nimetä tietylle henkilölle tai autolle.  Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttö ja pysäköintipaikkojen nimeämättömyys ovat parhaillaan lausuntokierroksella ja poliittisessa käsittelyssä olevan Helsingin pysäköintipolitiikan luonnoksen mukaisia toimia. Nämä toimenpiteet osaltaan tehostavat pysäköintipaikkojen käyttöastetta ja luovat edellytyksiä tarjota pysäköintipaikkoja laitoksesta edullisemmin esimerkiksi asukkaille.

Toimivan pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön perusedellytys on, etteivät eri toimintojen huippukysynnät satu samanaikaisesti. Asukkaiden pysäköinnin huippukysyntä on iltaisin ja öisin, joten parhaiten asukkaiden autopaikkojen kanssa vuorottaiskäyttöön soveltuvat toiminnot, joiden pysäköinnin huippukysyntä on arkisin päivällä, esimerkiksi toimitilat. Liiketilojen pysäköinnin huippukysyntä on arki-iltaisin ja viikonloppuisin, joten tehokasta vuorottaiskäyttöä asuntojen kanssa ei yhtä tehokkaasti pystytä järjestämään. Kuitenkin toimistojen ja liiketilojen kesken vuorottaispysäköintijärjestely voi olla toimivaa.

Töölönkadun pysäköintilaitoksen tapauksessa tehokkaan pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön toteuttaminen on käytännössä haastavaa, koska eri toimintojen huippukysynnät ajoittuvat jotakuinkin samoihin ajankohtiin eli iltoihin ja viikonloppuihin. Eri toimintojen paikkamäärät ovat myös osittain hyvin erisuuruisia. Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttöön pyrkiminen Töölönkadun pysäköintilaitoksessa on kuitenkin tavoiteltavaa. Vuorottaiskäytöllä on mahdollista parantaa sekä taloudellista että toiminnallista tehokkuutta niin pysäköintilaitoksen omistajan, operaattorin kuin laitoksen käyttäjien näkökulmista.

Lisätiedot

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566