Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 787

V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että varhaiskasvatustoimen johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön lisätään seuraavat uudet kohdat:  

4 § Lautakunnan tehtävät

16 a päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta  

17 a päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

7 § Viraston päällikön tehtävät

5 päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.  

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145 merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat kaksi toivomuspontta: 

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin vakinaistamisen yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista  ja muista kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen.

2. Valtuusto edellyttää, että kaikkien palvelusetelien käytön laajentamiseen liittyvien uusien esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen sosiaalisen eriytymisen kannalta.

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2013 § 604 valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta ja kehotti mm. varhaiskasvatuslautakuntaa ja varhaiskasvatusvirastoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusetelin vakinaistamiseksi ja tekemään tarvittavat johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 mennessä.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 28.5.2013 § 94 esittää päätösehdotuksesta ilmenevien palveluseteliä koskevien kohtien ja lisäksi lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamista koskevan kohdan lisäämistä varhaiskasvatustoimen johtosääntöön 1.1.2014 lukien. Johtosäännön muutosesitys on valmistelu yhteistyössä kaupungin sääntötoimikunnan kanssa.   

Kaupunginhallitus toteaa, että palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään. Palvelusetelien käyttö ei muuta kunnan palvelujen järjestämisvelvoitetta.    

Lasten päivähoidosta annetun lain 10 §:n (909/2012) mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät:

1) hoitamalla toiminnan itse;

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta;

5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain(569/2009) mukaisen palvelusetelin.    

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka. 

Palvelusetelitoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella ei muuteta kuntien velvoitteita järjestää asukkailleen varhaiskasvatuspalveluja.    

Varhaiskasvatuslautakunnan esittämä päätösvaltuus (johtosäännön 4 § kohta 17 a)  koskee oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä ja palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Viraston päällikölle esitetty päätösvaltuus (johtosäännön 7 § kohta 5) koskee oikeutta päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja niiden viranhaltijoiden nimeämisestä, joiden tehtävänä on hyväksyä palveluntuottajat.  

Kaupunginvaltuusto päätti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin (569/2009) perustuen palvelusetelikokeiluista  25.8.2010 § 183. Kokeilut jatkuvat 31.12.2013 saakka. Kaupunginhallitus katsoo, että ennen palvelusetelitoiminnan vakinaistamista toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin on voitava ryhtyä jo ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.    

Lautakunnan esittämä lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamista koskeva kohta (johtosäännön 4 § 16 a) sisältyi ennen sosiaali- ja terveystoimen uudistusta voimassa olleeseen päivähoitoa (varhaiskasvatusta) koskeneeseen sosiaalitoimen johtosääntöön. Varhaiskasvatustoimelle osoitetaan toisinaan lahjoituksia, joten päätösehdotuksen mukaisen johtosääntömääräyksen lisääminen on perusteltua. Samansisältöinen kohta on voimassa myös nykyisessä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä.    

Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli valtuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa varhaiskasvatusvirastoa ja varhaiskasvatuslautakuntaa valmistelemaan esitykset perintöjen ja testamenttien vastaanottamisvaltuuksien tarkoituksenmukaisiksi euromääräisiksi rajoiksi.       

Varhaiskasvatustoimen voimassa oleva johtosääntö on liitteenä 1. Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Varhaiskasvatuslautakunta

Varhaiskasvatusvirasto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 28.05.2013 § 94

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatustoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet kohdat:

4 §
Lautakunnan tehtävät

- - -

16 a    päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

- - -

17 a    päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

- - -

7 §
Viraston päällikön tehtävät

- - -

5     päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

- - -

Lisäksi varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Perustelut

Varhaiskasvatustoimen johtosääntöön esitetään teknisluonteisena muutoksena lisättäväksi lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen, joka kohta jäi keväällä 2012 epähuomiossa pois johtosääntöesitystä tehtäessä. Vastaava kohta oli sosiaalitoimen johtosäännössä ja koski tuolloin myös varhaiskasvatusta. Kohta on samanlaisena nykyisessä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä. Varhaiskasvatustoimeen saadaan toisinaan lahjoituksia, mistä syystä kohdan ottaminen myös varhaiskasvatustoimen johtosääntöön on perusteltua.

Kaupunginvaltuuston päätettyä 15.5.2013 palvelusetelin vakinaistamisesta 1.1.2014 lukien yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi tulee edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet tehtävät sisällyttää varhaiskasvatustoimen johtosääntöön.

Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään.

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen järjestämistapavaihtoehtona ei johda siihen, että omaa toimintaa ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten vastaavaa toimintaa on oltava myös omana toimintana tai ostopalveluna.

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö päättää lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi, ja kuka voi hyväksyä palveluntuottajaksi.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä pystyttävä tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Voimassa oleva varhaiskasvatustoimen johtosääntö on tämän asian liitteenä 1.

Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtosäännön muutosehdotuksen kokouksessaan 27.5.2013. Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja on tämän asian liitteenä 2.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Anneli Levänen, lakimies, puhelin: 310 43460

anneli.levanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566