Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 790

Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet

HEL 2013-008060 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 4 988 290 euroa vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunginkirjastolle

45 000 euroa

liikuntavirastolle

130 000 euroa

nuorisoasiainkeskukselle

266 560 euroa

opetusvirastolle

210 000 euroa

rakennusvirastolle

3 590 000 euroa

sosiaali- ja terveysvirastolle

746 730 euroa

 

Hankkeet, joita on esitetty rahoitettavaksi lähiörahastosta, on esitelty liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiörahasto 2013 hankkeet - Perustelumuistio.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

talpa

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää yhteensä 4 988 290 euroa vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunginkirjastolle

45 000 euroa

liikuntavirastolle

130 000 euroa

nuorisoasiainkeskukselle

266 560 euroa

opetusvirastolle

210 000 euroa

rakennusvirastolle

3 590 000 euroa

sosiaali- ja terveysvirastolle

746 730 euroa

 

Hankkeet, joita on esitetty rahoitettavaksi lähiörahastosta, on esitelty liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mk) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. mk). Vuoden 2013 alussa rahaston pääoma oli 71,6 milj. euroa.

Rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen. Lähiöiden arvostuksen nostamiseen pyritään parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Vuoden 2013 talousarviossa on lähiörahastolle varattu 5,0 milj. euroa kohdassa Investointiosa, muu pääomatalous 8 29.

Määräajan loppuun mennessä keväällä 2013 kuusi virastoa oli ehdottanut yhteensä 34 hanketta rahoitettavaksi lähiörahastosta. Hankkeet ovat yhteiskustannuksiltaan 5,8 milj. euroa. Esitys lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista on valmisteltu yhdessä lähiöprojektin kanssa.

Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojektin johto (johtoryhmän puheenjohtaja Rikhard Manninen, projektipäällikkö Tero Santaoja) on kaupunkisuunnitteluvirastosta. Muut johtoryhmän jäsenet tulevat hallintokeskuksesta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, rakennusvirastosta, sosiaalivirastosta, opetusvirastosta, kaupungin kirjastosta, kulttuurikeskuksesta, nuorisoasiainkeskuksesta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta ja rakennusvalvontavirastosta. Lähiöprojektin projektipäällikkö ja sihteeri ovat arvioineet jokaisen hanke-ehdotuksen ja antaneet siitä arvionsa.

Perustelumuistiosta löytyvien hyväksyttyjen hankkeiden nähtiin parhaiten toteuttavat lähiörahaston tarkoitusta. Kaikki hankkeet eivät myönnettyyn viiden miljoonan euron budjettiin mahtuneet, joten hankkeita jouduttiin asettamaan tärkeysjärjestykseen. Joihinkin hankkeisiin toivotaan vielä poikkihallinnollista valmistelua. Muutaman ei taas nähty palvelevan lähiörahaston tarkoitusta. Liitteenä olevassa perustelumuistiossa on lueteltu rahastosta rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet ja niille myönnettävä määräraha perusteluineen.

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha voidaan seuraavan vuoden alussa myöntää ylitysoikeutena hankkeen sen vuoden määrärahoihin. Näin hanke voi jatkua heti kaupunginvaltuuston alkuvuonna tekemän päätöksen jälkeen ja lähiörahastosta tehtävää uutta päätöstä hankkeen jatkamiseksi ei tarvitse odottaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiörahasto 2013 hankkeet - Perustelumuistio.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

talpa

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

kaupunginkirjasto

liikuntavirasto

nuorisoasiankeskus

opetusvirasto

rakennusvirasto

sosiaali- ja terveysvirasto

talpa

lähiöprojekti

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566