Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 801

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

HEL 2012-012290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen (Holopainen 2) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että pysäköintilaitoksen tuomien lisäpaikkojen edellytetään näkyvän vapautuvana maanpäällisenä katutilana, esimerkiksi Töölöntorilla ja pyöräilyn ja jalankulun järjestelyissä.

Kannattajat: Erkki Perälä

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että pysäköintilaitoksen tuomien lisäpaikkojen edellytetään näkyvän vapautuvana maanpäällisenä katutilana, esimerkiksi Töölöntorilla ja pyöräilyn ja jalankulun järjestelyissä.

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara

Äänin 8 - 5 (2 poissa) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Mari Holopaisen toivomusponsi 2

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen (Holopainen 2) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 29.8.2012 Taka-Töölöön sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteet kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että hallin tuomien lisäpaikkojen myötä tutkitaan mahdollisuudet vapauttaa maanpäällistä pysäköintitilaa Taka-Töölössä mm. Töölöntorin torikäytölle ja kevyelle liikenteelle."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on hankittu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto. Lausunnossa todetaan mm, että tulevina vuosina Töölöntorin ympäristöstä tulee poistumaan runsaasti maanpäällisiä pysäköintipaikkoja mm. Runeberginkadun ja muiden katujen pyörätiejärjestelyjen johdosta sekä Töölöntorin korjauksen ja Pisararadan aseman rakentamisen yhteydessä. Tämän vuoksi on tarkoitus, että pysäköintilaitoksen valmistuttua kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle uuden suunnitelman pysäköinnin ja muun yleisten alueiden käytön yhteensovittamiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Mari Holopaisen toivomusponsi 2

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2013 § 772

Pöydälle 05.08.2013

HEL 2012-012290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.05.2013 § 157

HEL 2012-012290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Asemakaavanmuutoksen käsittelyn yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunta pyysi kaupunkisuunnitteluvirastolta selvitystä pintapaikkojen vähentämisestä.

Alkuvuonna 2011 tehty pysäköintiselvitys osoitti, että alueella on pysäköintipaikkavajausta. Uusi rakennettava pysäköintilaitos ei täysin poista alueella olevaa pysäköintipaikkojen laskennallista tarvetta. Pysäköintilaitoksen myötä pysäköintipaikkoja onkin alueella tarkoituksenmukaista poistaa erityisen huolellisesti harkiten perustuen esimerkiksi merkittäviin liikenteellisiin tai kaupunkikuvallisiin argumentteihin.

Tulevan pysäköintilaitoksen läheisyydessä on tulevaisuudessa tulossa suuria liikennejärjestelymuutoksia.

-        Topeliuksenkadulle suunnitellaan raitiotielinjaa sekä pyörätietä/pyöräkaistaa. Järjestely poistaa merkittävän osan kadun pysäköintipaikoista suunnitelmavaihtoehdosta riippuen.

-        Runeberginkadulle suunnitellaan pyöräilyjärjestelyjä. Järjestely vähentää noin puolet kadun varren pysäköintipaikoista.

-        Töölöntori kunnostetaan, jolloin kymmeniä autopaikkoja poistuu.

-        Alueelle on tulossa myös muita mm. pyöräilyä edistäviä liittymäjärjestelyjä. Edellä kuvatut järjestelyt tulevat toteutuessaan poistamaan kaduilla ja torilla olevia pysäköintipaikkoja.

-        Pitkällä aikajänteellä Pisararata vaikuttaa merkittävästi Töölön liikkumiseen.

Pysäköintilaitoksen valmistuttua laaditaan Töölöntorista suunnitelma, jossa huomioidaan laitoksen sekä ympäristön rakentamisen johdosta muuttunut pysäköintipaikkatilanne.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566