Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 789

Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-003108 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Eva Nyberg, controller, puhelin: 310 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet.pdf

2

Loppuraportti_1_Liikkuva suunhoitoyksikkö.pdf

3

Loppuraportti_2_Kotihoidon virtuaalihoitajaksi.pdf

4

Loppuraportti_3_HSPACE.pdf

5

Loppuraportti_4_Urbaani luovuus.pdf

6

Loppuraportti_5_Verkkoterkkari.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä
799 301 euroa käytettäväksi seuraavien uusien hankkeiden vuoden 2013 rahoitukseen:

Aalto-yliopisto

Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

55  000 euroa

Aalto-yliopisto

Helsinki-identiteettejä hanke

32 632 euroa

Aalto-yliopisto

Hgin vesialueiden virkistyskäyttöja kokemukset asukkaiden arjessa

40 348 euroa

Aalto-yliopisto

Habitat Components

40 096 euroa

Aalto-yliopisto

Asumisen yhteiset tilat

60 000 euroa

Aalto-yliopisto

Kestävä liikkumiskonsepti

128 025 euroa

Aalto-yliopisto

SPIRE Surroundings

28 800 euroa

Culminatum Innovation Oy

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

50 000 euroa

Forum Virium Helsinki

Pinta

81 000 euroa

Forum Virium Helsinki

Linked Events 2

62 000 euroa

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Tilaa asumiselle

61 000 euroa

Metropolia

Käyttäjälähtöinen hybridikampus

40 400 euroa

Metropolia

Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin

44 000 euroa

 
Lasipalatsin Mediakeskus Oy

 
Aili-hankkeen valmistelu

 
20 000 euroa

Openhouse Ry

Kiinnostava arkkitehtuuri

46 000 euroa

Saraco D&M Oy

Ryhmärakennuttajan opas

10 000 euroa

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee sitoa Innovaatiorahastosta yhteensä 707 817 euroa käytettäväksi vuodelle 2014 ja 385 116 euroa vuodelle 2015 sekä 44 000 euroa vuodelle 2016, yhteensä 1 136 933 euroa.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää jatkorahoitusta vuonna 2013 yhteensä 1 081 904 euroa aikaisempina vuosina sidotuille hankkeille

Tukkutori

Opetuskeittiön perustaminen tukkutorin teurastamolle 

115 000 euroa

Rakennus-valvontavirasto

Älykäs asemapiirros

100 000 euroa

Sosiaali- ja terveys-virasto

Sähköinen terveyskortti

250 000 euroa

Kaupunginkirjasto

Kohtaamispaikka Lasipalatsi

375 000 euroa

Ylivieskan kaupunki

Innolukio

19 000 euroa

Aalto Yliopisto

Innovatiivinen kaupunki, Kaupunki palveluna

172 133 euroa

Aalto Yliopisto

Innovatiivinen kaupunki, Kaupunki järjestelmänä

50 771 euroa

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee että seuraavalle hankkeelle, Terveyskeskuksen hallinnoimalle hankkeelle Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä, vuonna 2011 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus saadaan käyttää vuonna 2014 ko hankkeen kustannuksiin.

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella helmikuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.7. – 31.12.2013, on toimitettava 31.1.2014 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

(Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2013, on toimitettava 31.8.2013 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2013 on toimitettava 15.1.2014 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.)

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2013 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2014 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 28.2.2014 mennessä.

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle myönnetyt varat. Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi samalla, kun kaupunginhallitus käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Tämän asian liitteinä ovat loppuraportit viidestä päättyneestä hankkeesta: Metropolian Urbaani luovuus hanke, Metropolian HSPACE hanke, Sosiaali- ja terveysviraston Verkkoterkkari hanke, Terveyskeskuksen Liikkuva hammashoitoyksikkö hanke sekä Palmian Kotihoidon virtuaalihoitajaksi hanke.

Hankkeiden yhteydessä tuotettu paikkatietoaineisto on tuotettava avoimena datana ja julkaistava Helsinki Region Infosharen (HRI) kautta.

Kaikkia ehdotettuja uusia hankkeita koskeva perustelumuistio on liitteenä.

Esittelijä

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin innovaatiorahasto perustettiin Kvston päätöksellä 19.6.2002 ja sen peruspääomaksi siirrettiin vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 16 818 792,65 euroa. Sen jälkeen kaupunginvaltuusto on 23.6.2010tilinpäätöksen yhteydessä siirtänyt rahastoon 10 000 000 euroa, 15.6.2011 tilinpäätöksen yhteydessä 5 000 000 euroa ja 13.6.2012 tilinpäätöksen yhteydessä 10 000 000 euroa.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Innovaatiorahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, jolloin rahastoa eivät koske budjettivuoden rajoitukset. Rahastosta voidaan sitoa varoja useammalle vuodelle. Rahaston vapaa pääoma kesäkuussa 2013 ennen tätä rahoituskierrosta on 6 208 910 euroa.

Talousarvion 2013 noudattamisohjeissa pyydettiin lähettämään ehdotuksia innovaatiorahastosta rahoitettavista hankkeista 28.2.2013 mennessä sähköpostitse talous- ja suunnittelukeskukseen. Määräajassa ehdotuksia on saapunut 20 hanketta, joiden rahoitusmäärä on yhteensä 2 451 734 euroa. Rahoitus esitetään myönnettäväksi ja sidottavaksi 16 hankkeelle, yhteensä 1 936 234 euroa. Lisäksi esitetään jatkorahoituksen myöntämistä 5 hankkeelle, yhteensä 1 081 904 euroa, sekä käyttämättömän rahoitusosuuden siirtämistä vuodelle 2014 käytettäväksi 1 hankkeelle.

Kaikille hankkeille ei oltu osoitettu vaadittua kaupungin yhteistyötahon sitoutumista ja niiden rahoitusanomukset hylättiin. Osa hankkeista edellyttää jatkokehitystä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Eva Nyberg, controller, puhelin: 310 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet.pdf

2

Loppuraportti_1_Liikkuva suunhoitoyksikkö.pdf

3

Loppuraportti_2_Kotihoidon virtuaalihoitajaksi.pdf

4

Loppuraportti_3_HSPACE.pdf

5

Loppuraportti_4_Urbaani luovuus.pdf

6

Loppuraportti_5_Verkkoterkkari.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

hakijat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566