Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Pj/1

 

12.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 788

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

HEL 2013-005455 T 01 01 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut sivutoimensa seuraavasti:

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta

jäsen

Helsingin yliopiston hallitus

jäsen (1.1.2014 alkaen)

Kansallisen Kokoomuspuolueen säätiö

hallituksen jäsen

Kansallissäätiö

isännistön jäsen

Keskuskauppakamarin valtuuskunta

jäsen

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä

varapuheenjohtaja

Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta

jäsen

Metropolipolitiikan neuvottelukunta

jäsen

Stiftelsen Arcada

medlem i förvaltningsrådet

Suomen Japanin Instituutin Säätiö

valtuuskunnan jäsen

Suomen Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä

jäsen

Suomen Messusäätiön hallitus

jäsen

Suomen Messut Osuuskunta

hallintoneuvoston puheenjohtaja

 

Apulaiskaupunginjohtajat ovat ilmoittaneet sivutoimensa seuraavasti:

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Baltic Metropoles Network

puheenjohtaja

Energy Cities -järjestö

hallituksen jäsen

Gardenia Helsinki Oy

hallituksen jäsen

Helsingin barokkiorkesteri

suojelija

Helsingin Pelastusliitto ry

neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin yliopiston alumniyhdistys

valtuuskunnan jäsen

Helsinki-Tallinna Euregio

hallituksen jäsen

HSL-kuntayhtymä

hallituksen asiantuntijajäsen

ICLEI - Local Governments for Sustainability -järjestö

Euroopan hallituksen (RExCom) jäsen

ICLEI - Local Governments for Sustainability -järjestö

maailman hallituksen (GExCom) jäsen

ICLEI:n Procura+ (kestävät hankinnat)

kampanjan puheenjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto

puheenjohtaja

Suomen messusäätiö

hallituksen varajäsen

Suomen kuntajohtajat ry

hallituksen jäsen

Svenska nu -verkosto

valtuuskunnan jäsen

Toimelan vapaaopiston johtokunta

puheenjohtaja

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Alvar Aalto säätiö, Riihitien hoitokunta

jäsen 

Asuntoreformiyhdistys ry

puheenjohtaja

Helsingin kaupungin asunnot Oy

hallituksen puheenjohtaja

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi

neuvottelukunnan jäsen

Osuuskunta Asuntomessut

hallintoneuvoston jäsen

RYM Oy

hallituksen jäsen

SFHP, Suomi Housing and Planning ry

hallituksen jäsen

VTT

neuvottelukunnan jäsen

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Kansallinen Kokoomus

puoluevaltuuston puheenjohtaja

Keva

hallituksen puheenjohtaja

Ortopedian ja traumatologian tutkimussäätiö

hallintoneuvoston jäsen

Osuusliike HOK-Elanto

edustajiston jäsen

Harjoittaa satunnaisesti lääkärintointa.

 

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Aleksanteri-instituutti

valtuuskunnan jäsen

Helsingin Musiikkitalon säätiö

hallituksen puheenjohtaja

Helsingin Musiikkitalon valtuuskunta

varapuheenjohtaja

Kansainvälinen designsäätiö

valtuuskunnan jäsen

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta

puheenjohtaja (1.10.2013 alkaen)

Metropolia Oy

hallituksen jäsen

Mäkelänrinteen uintikeskus  Oy

hallituksen puheenjohtaja

Samapalkkatoimikunta

jäsen

Suomen kulttuurirahasto

hallintoneuvoston jäsen

 

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä säädetään viranhaltijan velvollisuuksista sivutoimien ja kilpailevan toiminnan osalta. 18 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan tai pitää sellaista sivutointa, jonka hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä. Tällaisen sivutoimen hoitamiseksi voi kuitenkin hakea työnantajan lupaa. 18 §:n 5 momentin mukaan muiden sivutoimien osalta riittää, että viranhaltija ilmoittaa ne työnantajalle.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan osalta sekä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai laitoksen päällikön osalta.

Esittelijä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566