Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 628

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille

HEL 2013-006350 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteessä mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että voidaan poiketa jakoa koskevien määräysten 1 §:ssä olevasta rajauksesta, jonka mukaan ulkomaalaisille henkilöille voidaan myöntää hopeinen tai pronssinen mitali.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin saajat 2013 (ansioituneet kansalaiset)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteessä mainituille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan kaupungin tunnustusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että voidaan poiketa jakoa koskevien määräysten 1 §:ssä olevasta rajauksesta, jonka mukaan ulkomaalaisille henkilöille voidaan myöntää hopeinen tai pronssinen mitali.

Esittelijä

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten 1 §:n 2 momentin mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.

Helsinki-mitalin myöntämisperusteet ulkomaalaisille henkilöille eivät enää vastaa nykytilannetta Helsingissä, jossa pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia ja investointeja kaupungin hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus tuoda uusittu Helsinki-mitalia koskeva ohjeistus kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten mukaan mitalin myöntää kaupunginhallitus kaupunginjohtajan ehdotuksesta. Kaupunginjohtaja esittelee listan kultaisten Helsinki-mitalin saajista suullisesti kaupunginhallituksen kokouksessa. Tieto mitalin saajista annetaan julkisuuteen Helsinki-päivänä 12.6.2013, jolloin mitalit luovutetaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.05.2013 § 601

Pöydälle 20.05.2013

HEL 2013-006350 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566