Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 639

Eräiden virkojen nimikkeiden muutokset ja virkojen perustaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

HEL 2013-005790 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa seuraavat virat, muuttaa virkojen nimikkeet sekä palkkauksen alla olevan mukaisesti:

nimike

vakanssi

uusi nimike

tehtävä-kohtainen palkka, uusi 

entinen 
palkka

 

 

 

 

 

erityissosiaali-työntekijä

037338

sosiaalityön-tekijä1.6.2013 alkaen

2902,11

3110,46

kotihoidonohjaaja(toimi)

032873

kotihoidon ohjaaja(virka)1.6.2013 alkaen

2835,47

2835,47

hallintolakimies

19107

lakimies1.9.2013 alkaen

3843,80

4973,85

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

sosiaali- ja terveysviraston esitys.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa seuraavat virat, muuttaa virkojen nimikkeet sekä palkkauksen alla olevan mukaisesti:

nimike

vakanssi

uusi nimike

tehtävä-kohtainen palkka, uusi 

entinen 
palkka

 

 

 

 

 

erityissosiaali-työntekijä

037338

sosiaalityön-tekijä1.6.2013 alkaen

2902,11

3110,46

kotihoidonohjaaja(toimi)

032873

kotihoidon ohjaaja(virka)1.6.2013 alkaen

2835,47

2835,47

hallintolakimies

19107

lakimies1.9.2013 alkaen

3843,80

4973,85

 

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tehtävä eräitä virkanimikemuutoksia. Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet tarvittavan suostumuksensa.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että erityissosiaalityöntekijän viran tilalle perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Virkaa tarvitaan vahvistamaan sosiaalisen ja taloudellisen tuen jaoksen perussosiaalityötä. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska sosiaalityöntekijä tekee toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä. Virkaa ei tarvita erityissosiaalityöntekijän tehtäviin. Viran nykyinen hoitaja tekee sosiaalityöntekijän tehtäviä.

Kotihoidon ohjaajan toimen tilalle esitetään perustettavaksi kotihoidon ohjaajan virka. Työntekijän työtehtäviin kuuluu rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen organisointi, määrärahan käytön seuranta ja maksusitoumuksista ym. erilaisista tukipalveluista päättäminen.  Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska kotihoidon ohjaaja käyttää julkista valtaa myöntäessään palveluja rintamaveteraaneille ja tehdessään päätöksiä rahallisista etuuksista. Kotihoidon ohjaaja vastaa koko kaupungin rintamaveteraanien kotiin vietävistä palveluista.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto päätti hallinto- ja tukipalvelujen yksikkörakenteesta sekä vakanssi ja tehtävänimikkeistä 4.9.2012. Henkilöstösuunnittelun valmistelun lähtökohtina oli ollut vakanssinimikkeiden yhdenmukaistaminen ja nimikkeiden vähentäminen nykyisestä.

Sosiaali- ja terveysviraston Lakipalvelut yksikköön on keskitetty uuden organisaation kaikki lakipalvelut ja tähän uuteen yksikköön siirrettiin 1.1.2013 alkaen kolme hallintolakimiestä terveyskeskuksesta.

Kaupunginhallitus päätti kahden hallintolakimiehen viran nimikkeen muuttamisesta lakimieheksi 28.11.2012. Kolmannen hallintolakimiehen virkanimikettä ei tällöin muutettu, koska viranhaltija oli pitkällä virkavapaalla ja siirtymässä vanhuuseläkkeelle kesällä 2013.

Virasto esittää avoimeksi tulevan hallintolakimiehen viran nimikkeen muuttamista lakimiehen viraksi ja samalla viran tehtäväkohtaisen palkan 4973,85 tarkistamista 3843.80 euroksi, mikä on lakiyksikön muiden vastaavia tehtäviä hoitavien lakimiesten tehtäväkohtainen palkka.

Talous- ja suunnittelukeskuksella ja henkilöstökeskuksella ei ole huomauttamista esityksen johdosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

sosiaali- ja terveysviraston esitys.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupungiinhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566