Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 642

Kotihoidossa toimiville terveyskeskuslääkäreille suoritettavat kotikäyntipalkkiot

HEL 2013-005477 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kotihoidon lääkäreille maksettavat kotikäyntipalkkiot, joiden suuruus vaihtelee 10-12 euroa, 1.6.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtaja voi tarkistaa kotikäyntipalkkioita virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla siinä yhteydessä, kun muitakin erillispalkkioita korotetaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Heli Friman, HR-asiantuntija, puhelin: 310 64995

heli.friman(a)hel.fi

Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Neuvottelupöytäkirja_10.4.2013.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kotihoidon lääkäreille maksettavat kotikäyntipalkkiot, joiden suuruus vaihtelee 10-12 euroa, 1.6.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että henkilöstöjohtaja voi tarkistaa kotikäyntipalkkioita virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotuksilla siinä yhteydessä, kun muitakin erillispalkkioita korotetaan.

Esittelijä

Kotihoidon aloittaessa toimintansa vuonna 2005 sinne siirrettiin lääkäripalveluja antavat terveyskeskuslääkärit terveysasematoiminnasta. Kotihoidon lääkärien työnkuva poikkeaa huomattavasti terveysasemalla toimivan lääkärin työnkuvasta.

Koska kotihoidossa tehtävä lääkärityö poikkeaa terveysaseman vastaanottotyöstä, on terveyskeskuslääkäreille määritelty erikseen tehtäväkohtainen palkka ja kotikäyntipalkkiot. Kotikäyntipalkkioksi sovittiin vuonna 2005, 10 euroa/kotikäynti. Palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa, joissa potilaat ovat lähekkäin eikä aikaa kulu välimatkoihin, käyntipalkkioksi määriteltiin 10 euroa ensimmäisestä potilaasta ja seuraavista potilaista 8 euroa. Toimenpidepalkkiot on maksettu lääkärisopimuksen mukaisesti.

Kotikäyntipalkkioiden maksukäytäntö halutaan vahvistaa pysyväksi käytännöksi. Palkkioiden suuruudesta on päästy yksimielisyyteen JUKO ry:n kanssa. Koska palkkioita ei ole korotettu useampaan vuoteen, tulee niitä tarkistaa virka- ja työehtosopimusten mukaisilla korotusprosenteilla 1.6.2013 lukien, jolloin palkkiot ovat 12 euroa/kotikäynti sekä palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa käynnistä samalla käyntikerralla 12 euroa ensimmäisestä potilaasta ja seuraavista potilaista 10 euroa.

On tarkoituksenmukaista, että palkkioiden suuruutta kehitetään säännöllisesti samanaikaisesti muiden erillispalkkioiden kanssa, jolloin henkilöstöjohtajan tulisi voida tehdä nämä päätökset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Heli Friman, HR-asiantuntija, puhelin: 310 64995

heli.friman(a)hel.fi

Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1

Neuvottelupöytäkirja_10.4.2013.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveysvirasto

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566