Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 626

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Honkasuon alueen esirakentamista varten

HEL 2013-004473 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen

-        2 000 000 euroa Honkasuon esirakentamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 27.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen

-        2 000 000 euroa Honkasuon esirakentamiseen.

Esittelijä

Esirakentamisen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymä Honkasuon asemakaava nro 11870. Asemakaava mahdollistaa uuden tiiviin kaupunkikylämäisen asuinalueen rakentaminen Malminkartanon täyttömäen pohjoispuolella sijaitsevalle Honkasuolle. Alueen rakennuskanta on monipuolinen vaihdellen omakotitaloista pienkerrostaloihin. Alue sijoittuu metsäalueelle, joka on rakentamaton nykyisiä kevyen liikenteen raitteja lukuun ottamatta. Alue rajoittuu pohjoisessa Vantaan kaupungin Myyrmäen eteläosaan.

Esirakentaminen aloitetaan Honkasuon itäosan Haapaperhosen alueen tonttien ja katujen stabiloinnilla. Infrastruktuurin rakentamisessa muodostuvat kaivumaat hyödynnetään kaava-alueen länsiosan painopenkereissä. Länsiosan suoalueen eteläosan tonttikatualueella toteutetaan tänä vuonna koerakenne. Rakenteen avulla saadaan välttämätöntä tietoa suoalueen esirakentamisen toteutuksesta ja kustannuksista. Lisäksi rakenteessa hyödynnetään kaupungin työmailla muodostuvia ylijäämäsavia noin 10 000 m3.

Honkasuon itäosan aloitusalueen tontit ovat rakentamiskelpoisia arviolta lokakuussa 2013. Esirakentamistöiden kustannusarvio vuonna 2013 on suunnitelman mukaisesti 2,0 milj. euroa. Honkasuon muiden esirakennettavien alueiden kustannuksista saadaan tietoa myöhemmin em. koerakentamisen jälkeen.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuodelle 2013 rakennusviraston käyttöön Honkasuon esirakentamista varten
2,0 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu Honkasuon esirakentamiseen ja että 2 000 000 euron määräraha voidaan myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Muu esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 27.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566