Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 635

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

HEL 2013-004867 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot tulee sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Kaupunginhallitus päätti samalla, että sulautuminen pannaan täytäntöön 1.1.2014 edellyttäen, ettei yhtiöjärjestelystä aiheudu kaupunkikonsernille haitallisia veroseuraamuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot tulee sulauttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Kaupunginhallitus päättänee samalla, että sulautuminen pannaan täytäntöön 1.1.2014 edellyttäen, ettei yhtiöjärjestelystä aiheudu kaupunkikonsernille haitallisia veroseuraamuksia.

Esittelijä

Yhtiöjärjestelyn lähtökohdat ja tavoitteet

Kaupunginjohtaja merkitsi 1.2.2012 (14 §) johtajistokäsittelyssä tiedoksi asunto-omaisuustyöryhmän loppuraportin. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kaupungin asunto-omaisuuden, lukuun ottamatta aravakiinteistöyhtiöiden Hekaan sulautunutta asuntokantaa, hallinnan vaihtoehtoja sekä eri mallien etuja ja haittoja. Asunto-omaisuustyöryhmän raportin taustalla on kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymä strategiaohjelma, jossa asetettiin tavoitteeksi kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen ja tehokkaamman hallinnon selvittäminen. Aravakiinteistöyhtiöiden fuusio Hekaksi oli ensimmäinen ja laajin osa tästä kokonaisuudesta.

Merkitessään tiedoksi työryhmän raportin kaupunginjohtaja kehotti samalla kiinteistövirastoa yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa mm. selvittämään mahdollisuuksia siirtää Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot osaksi suurempaa kokonaisuutta joko Hekaan suoraan, sen tytäryhtiöksi tai Auroranlinnan tytäryhtiöksi.

Tämän kehotuksen myötä laadittiin kaupungin asunto-omaisuustyöryhmän raportin jatkoselvitys, jonka kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 11.3.2013 (§ 52) tiedoksi. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa valmistelemaan esitykset Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen fuusiosta osaksi Hekaa sekä yhtiökokousohjeeksi Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ja Hekalle varautumisesta yhtiöiden fuusioon 1.1.2014 alkaen.

Perusteena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen sulauttamiselle Hekaan esitettiin jatkoselvityksessä kaupungin asunto-omaisuuden hallinnoinnin selkeyttäminen. Sulautumisen jälkeen kaupungin omistamien vapaarahoitteiset asunnot ja ara-asunnot olisivat ryhmiteltyinä omiksi kokonaisuuksikseen ja merkittävin osa kaupungin ara-asuntokantaa hallinnoitaisiin Hekassa. Tämä yhdenmukaistaa ara-asuntojen hallinnointia ja keskittää ara-asuntoja koskevan lainoitus- ja hallinnointiosaamisen yhteen yhtiöön.

Sulautumisen toteuttaminen

Esittelijä toteaa, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on osakeyhtiölain mukaan laadittava yhdessä sulautumissuunnitelma eli sopimus sulautumisesta. Sulautumissuunnitelman laatimisesta vastaavat yhtiöiden hallitukset. Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päätetään yhtiökokouksessa.

Päätöstä sulautumisesta esitetään nyt tehtäväksi ehdollisena, jotta voidaan varmistua siitä, ettei yhtiöjärjestelystä toteutuessaan aiheudu kaupunkikonsernille haitallisia veroseuraamuksia, mikäli asiassa vireillä oleva ennakkoratkaisupyyntö niin osoittaisi.

Sulautumisen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy Hekan palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteella. Yhtiöjärjestelyn jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ara-asuntokanta säilyy Hekassa erillisinä vuokranmääritysyksiköinään.

Esittelijä toteaa vielä, että Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ja Hekan tulee valmistella sulautumissuunnitelma allekirjoitettavaksi siten, että sulautuminen on mahdollista panna täytäntöön 1.1.2014.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566