Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

27.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 625

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden loppuraportti

HEL 2013-005080 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 -loppuraportin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hilkka Hytönen, tuottaja, puhelin: 310 36331

hilkka.hytonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -loppuraportti

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki 200 -työryhmä, kaupungin ulkopuoliset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 -loppuraportin.

Esittelijä

 

Kaupunginjohtaja asetti 17.6.2009 (Khs § 40) työryhmän valmistelemaan juhlavuoden ohjelmaa. Työryhmä koostui kaupungin keskeisimpien virastojen sekä Helsingin yliopiston ja valtioneuvoston kanslian edustajista. Tarvittaessa kokouksiin kutsuttiin asiantuntijavieraita kaupungin sisältä ja ulkopuolelta. Työryhmä laati kaupunginjohtajalle luonnoksen juhlavuoden ohjelmaksi, toteuttamisorganisaatioksi sekä talousarvioksi, jotka esiteltiin kaupunginhallitukselle 12.4.2010 (Khs 440 §). Esitykseen liitettiin työryhmän 19.2.2010 laatima mietintö.

Kaupunginhallitus osoitti juhlavuoden budjetiksi vuosille 2011–2012 yhteensä 850 000 €. Pääosa budjetista kanavoitiin talous- ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksikön kautta. Juhlavuotta toteutettiin laajalti myös kaupungin virastojen oman toiminnan ja talousarvioiden puitteissa sekä ulkopuolisin tuotannoin, joista muutamille myönnettiin tuotantotukea tapahtumayksikön kautta.

Merkkivuodesta haluttiin tehdä kaupunkilaisten ja kaikkien suomalaisten juhla. Tavoitteena oli tehdä tunnetuksi Helsingin kehitystä Suomen pääkaupungiksi ja sen vaiheita pääkaupunkiaikana sekä nostaa esiin toimivan ja menestyvän Helsingin merkitys koko maan hyvinvoinnin edistäjänä.

Juhlavuoteen kuului noin kolmesataa ohjelmanumeroa niin lapsille kuin aikuisille. Mukana oli näyttelyitä, luentoja, opastuskierroksia, julkaisuja, lyhytfilmejä, elokuvanäytöksiä, julkista taidetta, konsertteja, ruokakulttuuria, keskustelutilaisuuksia, näytelmiä, tanssia, urheilutapahtumia ja kehityshankkeita. Ohjelmaan otettiin mukaan ehdotukset, jotka jollain tavalla toivat esille Helsingin kehitystä, kulttuuria ja erilaisia ilmiöitä pääkaupunkihistorian ajalta. Myös kehityskaaret ja tulevaisuus ovat kiinnostavia pääkaupungin tulevan historian rakennusaineina.

Helsingin kantakaupungin lävistävä katuakseli Unioninkatu ja Siltasaarenkatu valittiin teemakaduksi. Unioninakseli -hankkeen tarkoituksena oli yhteistyössä muiden kaupungin virastojen ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa tuoda Unioninkadun ja Siltasaarenkadun muodostama akseli takaisin kaupunkikulttuurin keskiöön. Tärkeä sisääntuloväylä kaupungin keskustaan yhdisti työläiskaupunginosat porvarillisiin kaupunginosiin. Akselin varrella ovat tärkeimmät instituutiot yliopistosta kirkkoihin, lukuisa määrä merkittäviä elinkeinoelämän toimijoita ja Helsingin tärkeimmät torit.

Vuoden pääjuhla ja vastaanotto kutsuvieraille järjestettiin Finlandia-talossa 12.4.2012. Yli 230 Suomen kuntaa saapui juhlistamaan Helsingin 200-vuotista historiaa maan pääkaupunkina.  Paikalla oli myös kansanedustajia, diplomaattikuntaa, taiteilijoita sekä juhlavuoden järjestelyihin osallistuneita henkilöitä kaupunginosayhdistyksistä, järjestöistä, yliopistoista, korkeakouluista, valtiolta ja kirkkokunnista sekä Helsingin kaupungin virastoista ja liikelaitoksista.

Helsingin kaupunginvaltuusto teki kokouksessaan 11.4.2012 juhlapäätöksen myöntää kymmenen miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Pääkaupungin 200-vuotisjuhla liitettiin myös Kaartin Pataljoonan         200-vuotisjuhlaan, Kallion kirkon 100-vuotisjuhlaan sekä samanaikaisesti vietettyyn World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeeseen.

Juhlavuoden verkkosivustolla www.helsinki200.fi esiteltiin laajasti juhlavuoden tapahtumatietoja, Helsingin historiaa, pääkaupungiksi tulon vaiheita ja tarinoita sekä kaupungin kehitystä pääkaupunkina. Verkkosivusto julkaistiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Sivusto on hyvä tietopaketti vielä juhlavuoden jälkeenkin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hilkka Hytönen, tuottaja, puhelin: 310 36331

hilkka.hytonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -loppuraportti

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki 200 -työryhmä, kaupungin ulkopuoliset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsinki 200 -työryhmä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566