Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 615

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:n kanssa Pohjoisrannan Halkolaiturista

HEL 2012-014982 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että liikuntalautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:lle (Y-tunnus 0983084-4) Pohjoisrannan Halkolaiturin maa-alueen sekä siihen liittyvän laiturin 1.6.2013 - 31.05.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokra Halkolaiturin maa-alueesta on 5 036,38 euroa. Vuosivuokra laituripaikoista on 14 040,00 euroa. Laituripaikkavuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (maa-alueesta ei peritä arvonlisäveroa).

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (toukokuu 2012 = 1864) siten, että perusindeksi on sopimuksen alkamiskuukauden pisteluku ja että vertailuindeksinä käytetään vuokrantarkistusta kulloinkin edeltävän lokakuun elinkustannusindeksin pistelukua. Vuokraa tarkistettaessa indeksi huomioidaan täysimääräisenä. Vuokra tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Mikäli indeksin pisteluku on pienempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Tämä vuokrasopimus korvaa Helsingin Kaupungin satamalaitoksen ja Helsingin purjelaivasatamayhdistyksen välillä 15.10.1993 solmitun sopimuksen nro 3673.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaikista toimintansa aiheuttamista käyttömenoista kuten sähkö-, vesi- ja jätehuoltomaksuista sekä solmii näitä koskevat sopimukset.

Halkolaituri vuokrataan ensisijaisesti Helsingin Purjelaivasatamayhdistykseen kuuluvien perinnepurjealusten käyttöön.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että siihen lisätään liite.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Halkolaiturin vuokra-aluekartta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että liikuntalautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:lle (Y-tunnus 0983084-4) Pohjoisrannan Halkolaiturin maa-alueen sekä siihen liittyvän laiturin 1.6.2013 - 31.05.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokra Halkolaiturin maa-alueesta on 5 036,38 euroa. Vuosivuokra laituripaikoista on 14 040,00 euroa. Laituripaikkavuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (maa-alueesta ei peritä arvonlisäveroa).

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (toukokuu 2012 = 1864) siten, että perusindeksi on sopimuksen alkamiskuukauden pisteluku ja että vertailuindeksinä käytetään vuokrantarkistusta kulloinkin edeltävän lokakuun elinkustannusindeksin pistelukua. Vuokraa tarkistettaessa indeksi huomioidaan täysimääräisenä. Vuokra tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Mikäli indeksin pisteluku on pienempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Tämä vuokrasopimus korvaa Helsingin Kaupungin satamalaitoksen ja Helsingin purjelaivasatamayhdistyksen välillä 15.10.1993 solmitun sopimuksen nro 3673.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaikista toimintansa aiheuttamista käyttömenoista kuten sähkö-, vesi- ja jätehuoltomaksuista sekä solmii näitä koskevat sopimukset.

Halkolaituri vuokrataan ensisijaisesti Helsingin Purjelaivasatamayhdistykseen kuuluvien perinnepurjealusten käyttöön.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on liikuntalautakunnan ehdotuksen mukainen.

Taustaa

Kaupunki päätti 1991 Halkolaiturin kunnostamisesta purjelaivojen käyttöön ja 1994 Helsingin Satama vuokrasi laiturin Helsingin Purjelaivasatamayhdistykselle.

Kaupunginjohtaja päätti 11.4.2007 vesiliikenneorganisaation kehittämisestä muun muassa siten, että Helsingin Satama korjaa Pohjoisrannan Halkolaiturin ja vuokraa sen kunnostettuna pääomavuokralla liikuntavirastolle vuonna 2010.

Vuonna 2009 valmistui noin 4,5 miljoonaa maksanut Halkolaiturin suurremontti, joka antoi perinnepurjelaivoille ihanteelliset olosuhteet ja merelliselle Helsingille näyttävän kohteen, johon tuoda turisteja ja kaupunkilaisia. Laiturilla pääsee ihastelemaan puisia purjelaivoja ja –veneitä sekä näkemään ja kokemaan elävää purjehdus- ja laivaperinnettä.

Helsingin Satama on vuokrannut sisäisellä vuokrauksella Halkolaiturin Helsingin kaupungin liikuntavirastolle 30 vuodeksi, vuokrasopimus päättyy vuonna 2039.

Liikuntatoimi maksaa tällä hetkellä alueesta Helsingin Satamalle vuokraa 26 344,69 euroa/kk.

Nykyinen vuokrasopimus

Helsingin Satamalaitos on vuokrannut Halkolaiturin vuodesta 1993 Helsingin Purjelaivasatamayhdistykselle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Halkolaituri on vuokrattu ensisijaisesti Helsingin Purjelaivasatamayhdistykseen kuuluvien perinnepurjealusten käyttöön. Vuokralainen on velvollinen osoittamaan Helsingin Purjelaivasatamayhdistyksen säännöt täyttävälle alukselle laituripaikan siten, että kulloinkin käytettävissä oleva laiturilinja tulee mahdollisimman tehokkaasti käytetyksi.

Voimassaolevan Helsingin Sataman ja Helsingin Purjelaivasatamayhdistyksen sopimuksen mukaan vuosivuokra on tällä hetkellä 13 509,60 euroa/vuosi (+ alv).

Uusi sopimus

Vuokra-aika alkaa 1.6.2013 ja päättyy 31.05.2025. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella todetaan Helsingin Kaupungin satamalaitoksen ja Helsingin purjelaivasatamayhdistyksen välillä 15.10.1993 solmittu sopimus nro 3673 Sal päättyneeksi 31.05.2013.

Vuosivuokra Halkolaiturin maa-alueesta on 5 036,38 euroa. Vuosivuokra laituripaikoista on 14 040,00 euroa. Laituripaikkavuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (maa-alueesta ei peritä arvonlisäveroa).

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (toukokuu 2012 = 1864) siten, että perusindeksi on sopimuksen alkamiskuukauden pisteluku ja että vertailuindeksinä käytetään vuokrantarkistusta kulloinkin edeltävän lokakuun elinkustannusindeksin pistelukua. Vuokraa tarkistettaessa indeksi huomioidaan täysimääräisenä. Vuokra tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Mikäli indeksin pisteluku on pienempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaikista toimintansa aiheuttamista käyttömenoista kuten sähkö-, vesi- ja jätehuoltomaksuista sekä solmii näitä koskevat sopimukset.

Halkolaituri vuokrataan ensisijaisesti Helsingin Purjelaivasatamayhdistykseen kuuluvien perinnepurjealusten käyttöön.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 56

HEL 2012-014982 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan Helsingin Purjelaivasatamayhdistys ry:lle (Y-tunnus 0983084-4) Pohjoisrannan Halkolaiturin maa-alueen sekä siihen liittyvän laiturin ajalle 1.6.2013 - 31.05.2025.

Vuosivuokra Halkolaiturin maa-alueesta on 5 036,38 euroa. Vuosivuokra laituripaikoista on 14 040,00 euroa. Laituripaikkavuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (maa-alueesta ei peritä arvonlisäveroa).

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (toukokuu 2012 = 1864) siten, että perusindeksi on sopimuksen alkamiskuukauden pisteluku ja että vertailuindeksinä käytetään vuokrantarkistusta kulloinkin edeltävän lokakuun elinkustannusindeksin pistelukua. Vuokraa tarkistettaessa indeksi huomioidaan täysimääräisenä. Vuokra tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Mikäli indeksin pisteluku on pienempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Vuokra-aika alkaa 1.6.2013 ja päättyy 31.05.2025. Tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksella todetaan Helsingin Kaupungin satamalaitoksen ja Helsingin purjelaivasatamayhdistyksen välillä 15.10.1993 solmittu sopimus nro 3673 Sal päättyneeksi 31.05.2013.

Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kaikista toimintansa aiheuttamista käyttömenoista kuten sähkö-, vesi- ja jätehuoltomaksuista sekä solmii näitä koskevat sopimukset.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Merja Ruotsalainen, vesiliikennepäällikkö, puhelin: 310 87937

merja.ruotsalainen(at)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566