Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 600

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille luottamushenkilöille

HEL 2013-006634 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteessä mainituille luottamushenkilöille.

Käsittely

Esteelliset: Tarja Tenkula

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin saajat 2013 (luottamushenkilöt)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallintokeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteessä mainituille luottamushenkilöille.

Esittelijä

Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kultainen Helsinki-mitali myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi kaupungin luottamustehtävissä toimiville tai toimineille luottamushenkilöille. Ehtona on, että henkilö on toiminut Helsingin kaupungin tai sitä ennen kaupunkiin liitettyjen kuntien luottamustehtävissä yhteensä vähintään 20 vuotta.

Samojen määräysten mukaan mitalin myöntää kaupunginhallitus kaupunginjohtajan ehdotuksesta. Kaupunginjohtaja esittelee listan kultaisten Helsinki-mitalin saajista suullisesti kaupunginhallituksen kokouksessa. Tieto mitalin saajista annetaan julkisuuteen Helsinki-päivänä 12.6.2013, jolloin mitalit luovutetaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566