Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 609

Rakentamispalvelun (Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran täyttäminen

HEL 2013-001238 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa rakentamispalvelun (Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon johtajaksi diplomi-insinööri Ville Alatypön 6492,42 euron kokonaispalkkaeduin 1.10.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa rakentamispalvelun (Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon johtajaksi diplomi-insinööri Ville Alatypön 6492,42 euron kokonaispalkkaeduin 1.10.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2013 myöntää rakentamispalvelun (Stara) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajalle eron 1.10.2013 lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntaa julistamaan viran haettavaksi.

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Yksikönjohtaja johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Rakentamispalvelun johtosäännön 14 §:n mukaan viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Hakuilmoituksen mukaan hakijoilta odotetaan ylläpidon vahvaa osaamista sekä Helsingin kaupungin palvelutuotannon tuntemusta sekä sitä, että hakija on sitoutunut ja tavoitteellinen johtaja ja käyttää osaamistaan Staran palvelun ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Stara arvostaa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi uudistushenkisyyttä, vahvaa johtajuutta, teknisen alan tutkintoa sekä hyvää hankinta- ja ympäristöosaamista. Hakuilmoituksessa toivottiin myös, että hakija saa tuloksia aikaan yhteistyö- ja neuvottelutaitojensa sekä jämäkän toimeenpanokykynsä avulla.

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 12 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Yhteenveto hakijoista on jaettu erikseen. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Hakijoista kolme ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia.

Hakemusten perusteella haastateltiin viittä hakijaa. Haastatelluista kaksi kutsuttiin soveltuvuusarviointiin ja toiseen haastatteluun.

**********

Hakija A on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien toimistopäällikkönä rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimistossa. Sitä ennen hän on toiminut projektinjohtajana rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla 2008 - 2011. Vuonna 2008 hän on ollut T&K-päällikkönä WSP Finland Oy:ssä ja 2004 - 2007 tutkijana teknillisessä korkeakoulussa. Molemmilla soveltuvuustestatuista hakijoilla on kokemusta infrarakentamisen ja -ylläpidon alueelta, mutta hakija A:lla on hakijoista paras tuntemus ylläpidon tehtäväkentästä. Hänellä on myös hyvää kokemusta ylläpidon kehittämishankkeista.

**********

Hakija B on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut 2011 - 2013 yksikön päällikkönä Ramboll Finland Oy:ssä. Sitä ennen hän on toiminut toimitusjohtajana Proxion Oy:ssä 2010 - 2011 sekä vuosina 2008 - 2010 Destia Oy:ssä yksikön johtajana 2009 - 2010, 2008 resurssipäällikkönä ja myyntijohtajana.  Vuosina 2004 - 2007 hän on ollut Kreuto Oy:ssä toimitusjohtajana 2005 - 2007 ja rakennuspäällikkönä 2004 - 2005. Hänellä on yksityisen sektorin pitkäaikaista ja monipuolista johtamiskokemusta, mutta Helsingin kaupungin palvelutuotannon tuntemuksen voidaan arvioida olevan vähäisempää kuin toisella soveltuvuustestatuista.

Esittelijä viittaa teknisen palvelun lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjoista, haastatteluista ja soveltuvuusarvioinneista saatujen tietojen perusteella hakija Ville Alatyppö on asetettava hakijoiden joukosta koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella etusijalle. Hän täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hyvä ylläpidon ja kaupungin palvelutuotannon tuntemus nykyisten ja aikaisempien tehtäviensä ansiosta.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan otettava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa ja valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, on Khn samalla päätettävä, että virkaan ottaminen on ehdollinen. Ottaminen on ehdollinen, kunnes Khs on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys tulee esittää kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Stara

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 25.04.2013 § 112

HEL 2013-001238 T 01 01 01 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että rakentamispalvelun (Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan virkaan nimettäisiin DI Ville Alatyppö 1.10.2013 alkaen 6 492,42 euron kokonaispalkkaeduin (6 399 euroa + yleiskorotus 1.2.2013 alkaen, joka on 1,46%).

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2013 (80§) myöntää kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran haltijalle eron 1.10.2013 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelu Staraa julistamaan kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran haettavaksi 6399 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin.

Viraston johtosäännön mukaan osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Staran osalta lausunnon antaa teknisen palvelun lautakunta.

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Yksikönjohtajan tehtävänä on johtaa osaston toimintaa ja vastata siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Osastolla työskentelee noin 500 henkilöä. Toiminnan laajuus on noin 75 miljoonaa euroa.

Rakentamispalvelu Staran johtosäännön mukaan osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa odotettiin hakijoilta vahvaa ylläpidon osaamista ja Helsingin kaupungin palvelutuotannon tuntemista.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa 18.2.2013. Yhteenveto hakijoista on asian liitteenä 2. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli kahdeksalla hakijoista. Hakemusten perusteella haastateltiin viittä hakijaa. Toiseen haastatteluun ja Psycon Oy:n suorittamaan henkilöstöarviointiin kutsuttiin Ville Alatyppö, **********

Edelleen kaksi hakijaa, Ville Alatyppö ja ********** olivat teknisen palvelun lautakunnan puheenjohtajan Tomi Sevanderin sekä lautakunnan jäsenten Olavi Niemisen ja Sami Halmeen

ja viraston henkilöstöryhmän edustajien, ********** haastateltavana.

Ville Alatypön ja ********** ansioluettelot, koulutus yms. ominaisuudet on esitetty liitteellä 2.

Esittelijä katsoo suoritettuun valmisteluun viitaten, että parhaat edellytykset kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran hoitoon on Ville Alatypöllä. Ville Alatyppö täyttää virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset ja on kokemukseltaan ja ominaisuuksiltaan hakijoista tähän tehtävään soveltuvin. Ville Alatyppö on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut mm. rakennusviraston projektinjohtajana ja toimistopäällikkönä, T&K-päällikkönä WSP Finland Oy:ssä ja tutkijana teknillisessä korkeakoulussa. Ville Alatyppö on erittäin motivoitunut ylläpidon yksikönjohtajan tehtäviin ja omaa hakijoista selvästi parhaimman tuntemuksen ylläpidon tehtäväkentästä Helsingissä. Ville Alatyppö on tuloksekkaasti vetänyt ja ollut aktiivisesti ja aloitteellisesti mukana useassa viime vuosien Helsingin kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kehittämishankkeessa. Hän omaa laajan ylläpidon yhteistyöverkoston Suomen kaupungeissa sekä Pohjoismaissa.

Viraston henkilöstöryhmä puoltaa tehtyä esitystä.

TÄMÄ PYKÄLÄ TARKASTETTIIN VÄLITTÖMÄSTI KOKOUKSESSA.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566