Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 614

Eron myöntäminen suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston aluerehtorin virasta

HEL 2013-005127 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pirjo Hallalle eron suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston aluerehtorin virasta 31.10.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pirjo Hallan erohakemus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Pirjo Hallalle eron suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston aluerehtorin virasta 31.10.2013 lukien.

Esittelijä

Suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston aluerehtori Pirjo Halla pyytää eroa virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta, viimeinen virassaolopäivä on 31.10.2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pirjo Hallan erohakemus

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Asianosainen

Suomenkielinen työväenopisto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566