Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 602

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain ym. muuttamisesta (VM090/2012)

HEL 2013-006413 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta esitykseksi kiinteistöverolain ym. muuttamisesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Poistetaan 1. sivu, 6 kpl.

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisäys 1. sivu 5. kpl: Helsinki kannattaa tätä esitystä.

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan 1. sivu, 6 kpl.

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Nina Casten, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisäys 1. sivu 5. kpl: Helsinki kannattaa tätä esitystä.

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Nina Casten, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5  kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunto kiinteistöverolain muuttamisesta

2

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

3

Luonnos hallituksen esityksestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtiovarainministeriö

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa valtiovarainministeriölle liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta esitykseksi kiinteistöverolain ym. muuttamisesta.

Esittelijä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kiinteistöverolain muuttamisesta, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta.

Lausunto on pyydetty lähettämään ministeriölle sähköpostitse keskiviikkoon 22.5.2013 mennessä.

Kaupungin lausunto on valmisteltu talous- ja suunnittelukeskuksessa yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunto kiinteistöverolain muuttamisesta

2

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

3

Luonnos hallituksen esityksestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtiovarainministeriö

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Tiedoksi

Taske

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566