Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 589

Tiedepalkinto vuodelle 2013

HEL 2013-006140 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liitteessä 2. esitellylle henkilölle vuoden 2013 tiedepalkinnon, 10 000 euroa.

Tiedepalkinto maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 1 04 02 00 303).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen kirje

2

Tiedepalkinnon 2013 saajan esittely

3

Aiemmat palkinnonsaajat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiedepalkinnon saaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää liitteessä 2. esitellylle henkilölle vuoden 2013 tiedepalkinnon, 10 000 euroa.

Tiedepalkinto maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 kaupunginhallituksen käyttövarat (projektinumero 1 04 02 00 303).

Esittelijä

Kaupunginhallituksen nimeämät asiantuntijat, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (pj), Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto ja Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Marja Makarow päätyivät kokouksessaan 24.1.2013 yksimielisesti ehdottamaan tiedepalkinnon saajaksi liitteessä 2. esiteltyä henkilöä.


Tiedepalkinto jaetaan Helsingin kaupungin tiedepäivänä kuudes kesäkuuta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen kirje

2

Tiedepalkinnon 2013 saajan esittely

3

Aiemmat palkinnonsaajat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiedepalkinnon saaja

Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Tietokeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566