Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 573

V Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä

HEL 2013-005011 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin Östersundomin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, Kapellängen RN:o 1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa 14 490 000 eurolla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Tarjous

3

Kartat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Myyjä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä Helsingin kaupungin Östersundomin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Krogars RN:o 5:32, Kapellängen RN:o 1:27 ja Sipoon kunnan Östersundomin kylässä sijaitsevan kiinteistön Krogars 2 RN:o 5:37 rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta, sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvion
kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  14 490 000 eurolla.

Esittelijä

Tarjous

Krogellin säätiön kanssa on päästy päätösehdotuksen mukaiseen neuvottelutulokseen. Tarjous on liitteenä 2.

Kiinteistötiedot

Helsingin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen pinta-alat ovat yhteensä noin 93,5 hehtaaria. Sipoon kunnan alueella olevan vesialueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria jakaantuen useammalle palstalle. Pinta-alaltaan suurin palsta rajoittuu Karhusaaren edustalla olevaan, kaupungin omistuksessa olevaan vesialueeseen. Kiinteistöjen kohdekartat ovat liitteenä 3.

Entisen maatilan kotipalsta, pinta-alaltaan noin 38 hehtaaria, sijaitsee Östersundomin keskivaiheella Uuden Porvoontien molemmin puolin. Alueella sijaitsee kolme asuinrakennuspaikkaa rakennuksineen sekä talouskeskus talous- ja varastorakennuksineen. Alue on pääosin peltoa. Siitä noin 10 hehtaaria kuuluu Natura-verkostoon ja noin 7 hehtaaria rajoittuu välittömästi siihen tavalla, joka saattaa vaikeuttaa alueen käyttämistä rakennusmaana. Rakennuspaikat rakennuksineen sekä pellot on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin; vuokrasopimukset jatkuvat entisellään. Bruttovuokrat ovat noin 30 000 euroa vuodessa.

Noin 55,5 hehtaarin suuruinen metsäpalsta sijaitsee Landbon pientaloalueen itäpuolella Knutersintien varrella. Alue on pääosin kovapohjaista metsää. Alue rajoittuu lähes kokonaan kaupungin omistamaan alueeseen.

Käydyt neuvottelut

Maanomistajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy tarjouksen mukaiseen neuvottelutulokseen kiinteistöjen ostamista kaupungille. 

Rakennusten tekninen nykyarvo on yhteensä noin 640 000 euroa ja Sipoossa olevan vesialueen laskennallinen arvo on noin 70 000 euroa. Maapohjan osuudeksi jää tällöin 13 780 000 euroa vastaten noin 14,70 e/m². Koko kauppahinnalla jaettaessa maapohjan yksikköhinnaksi saadaan on noin 15,50 e/m².

Kauppahintaa voidaan kiinteistöjen sijainti ja luonne huomioon ottaen pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä ja kiinteistöjen käypää arvoa vastaavana.

Kaupan perustelut

Kauppa lisäisi huomattavasti kaupungin maanomistusta Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, jossa kaupungin maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi lähes kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistöjen hankinta helpottaa etenkin keskeisen alueen kaavoitusta ja toteutusta. Kauppa on siten kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukainen.

Esillä olevan maakaupan toteutuminen lisäisi merkittävästi kaupungin maaomaisuutta Östersundomissa. Kauppa lisäisi kaupungin maanomistusta Östersundomissa 1 240 hehtaariin, mikä vastaa noin 42 % alueen maa pinta-alasta. Helsingin maanomistus Östersundomissa ilmenee liitteestä 3.

Kauppa lisäisi kuntaliitoksen jälkeen hankitun maan pinta-alaa runsaalla 40 %:lla.

Määrärahan ylitys ja täytäntöönpano

Kauppa edellyttää kiinteistöjen ostoon vuoden 2013 talousarviossa osoitetun määrärahan ylittämistä kauppahinnan määrällä 14 490 000 eurolla. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ylityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kyseisen määrärahan
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Tarjous

3

Kartat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Myyjä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 195

HEL 2013-005011 T 10 01 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin tekemään liitteen nro 1 mukainen kauppakirja ********** säätiön kanssa Helsingin kaupungin Östersundomin kylässä sijaitsevista kiinteistöistä Krogars RN:o 5:32 (kiinteistötunnus 91-442-5-32) ja Kapellängen RN:o 1:27 (kiinteistötunnus 91-442-1-27) sekä Sipoon kunnan Östersundomin kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Krogars 2 RN:o 5:37 (kiinteistötunnus 753-433-5-37) rasituksista vapaina 14  490 000 euron kauppahinnasta sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan käyttöön myönnettäisiin kaupan toteuttamiseksi tarvittava lisärahamääräraha. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että kauppa huomattavasti lisäisi kaupungin maanomistusta Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, jossa kaupungin maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi lähes kokonaan kaupungin omistuksessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566