Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 587

Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti  

1 myöntää vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikalle eron vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja  

2 valita vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkisen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys 26.4.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee  

1 myöntää vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikalle eron vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja  

2 valita vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkisen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.  

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt työtehtävien muuttumisen vuoksi vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkisen valitsemista Meeri Kuikan tilalle vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan päätösehdotuksen mukaisesti.  

Kaupunginhallitus asetti 18.2.2013 § 213 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginhallituksen päätös sisältyy päätöshistoriaan.   

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys 26.4.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto 26.04.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.2.2013 § 213 päättänyt nimetä asettamaansa vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013 - 2014 sosiaali- ja terveysvirastosta vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikan.

Meeri Kuikan työtehtävien muuttumisen vuoksi sosiaali- ja terveysvirasto esittää hänen tilalleen vapaaehtoistyön koordinaattori Miia Pulkkista.

23.01.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot

Jarmo Räihä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 58385

jarmo.raiha(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 18.02.2013 § 213

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevan toimintasäännön 3 §:n kuulumaan seuraavasti:

Neuvottelukuntaan kuuluu 21 jäsentä, jotka kaupunginhallitus valitsee seuraavasti:

1 viisi kaupungin luottamushenkilöä

2 yhden edustajan kustakin seuraavasta virastosta

sosiaali- ja terveysvirasto

varhaiskasvatusvirasto

opetusvirasto

nuorisoasiainkeskus

kulttuurikeskus

rakennusvirasto

3 sekä vapaaehtoisyhteisöjen keskuudestaan esittämät edustajat, yhden kustakin seuraavasta järjestösektorista

liikuntajärjestöt

vammaisjärjestöt

vanhusjärjestöt

lapsijärjestöt

nuorisojärjestöt

kaupunginosayhdistykset

päihdejärjestöt

luonto- ja ympäristöjärjestöt

seurakunnan diakoniatyö

muut järjestöt

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

kaupungin luottamushenkilöt

- Mikko Jokio

- Petra Jääskeläinen

- Cata Mansikka-aho

- Sari Näre

- Balan Pillai

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

- vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka sosiaali- ja terveysvirastosta

- varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Onufriew varhaiskasvatusvirastosta

- erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto opetusvirastosta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partanen rakennusvirastosta 31.12.2013 saakka ja vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela rakennusvirastosta 1.1.2014 lukien

- suunnittelija Ari Tolvanen kulttuurikeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta

vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt)

- Tapio Vesala (vammaisjärjestöt)

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt)

- Kari Koponen (lapsijärjestöt)

- Petro Pynnönen (nuorisojärjestöt)

- Timo Puska (kaupunginosayhdistykset)

- Timo Nerkko (päihdejärjestöt)

- Juha Lindy (luonto- ja ympäristöjärjestöt)

- Hanna Lipasti-Raulus (seurakunnan diakoniatyö) 

- Doinita Negruti (muut järjestöt)  

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Sari Näreen ja kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvottelukukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.   

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

- toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita seuraajan tulisi käsitellä

- antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

- tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2011- 2012 ja  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Opetusvirasto 31.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Opetusvirasto pitää esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013 - 2014 tarkoituksenmukaisena.

Ehdotuksessa on esitetty, että opetusvirastosta tulisi edustaja neuvottelukuntaan. Opetusvirasto voi nimetä edustajan, mikäli katsotaan tarkoituksenmukaiseksi opetusviraston osallistuminen neuvottelukuntaan.

Lisätiedot

Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 30.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Rakennusvirasto pitää tarkoituksenmukaisina esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013-2014.

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus 17.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Nuorisoasiainkeskus pitää tarkoituksenmukaisina esitettyjä muutosehdotuksia neuvottelukunnan toimintasäännön tarkistamiseksi vuosille 2013 - 2014.

Lisätiedot

Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 16.1.2013

HEL 2012-017275 T 00 00 02

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta esittää, että neuvottelukunnan nimi muutettaisiin muotoon vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta. Lisäksi neuvottelukunta ehdottaa toimintasäännön tarkistamista vuosille 2013-2014. Toimintasäännön muutosehdotukset koskevat neuvottelukunnan tehtäviä,  työryhmien perustamista ja sihteerin nimeämistä. Neuvottelukunnan tehtäviä koskevaan kohtaan esitetään samaa tekstiä kuin neuvottelukunnan esitteessä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan esitteen teksti on voimassaolevan toimintasäännön perusajatuksen mukainen. Eikä tekstien välillä ole sellaista eroavaisuutta, jonka perusteella toimintasäännön tai esitteen muuttaminen olisi tarpeellista. Neuvottelukunnan asettamispäätösten yhteydessä on tehty tarkistuksia toimintasääntöön ja näin voidaan tarvittaessa toimia jatkossakin. Vapaaehtoistoimikunta voi myös toimikautensa toimintasuunnitelmissaan huomioida esitteen tekstissä mainitut seikat.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että neuvottelukunnan esittämillä muutoksilla toimintasääntöön ei ole kaupungin talouteen suoranaisia vaikutuksia.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566