Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 584

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama)

HEL 2013-005381 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/45/04.08/2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta, joka koskee merihiekan, kiviainesten, pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa.

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista. Kaupunginhallitus katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen.

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Kaupunginhallitus katsoo, että Kalasataman välivarastointialueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti. Lupahakemuksen käsittämästä toiminnasta aiheutuvien ympäristöhäiriöiden torjuntaan, hallintaan ja riittävään tarkkailuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun sekä liikenteeseen. Erityisesti murskaustoiminta vähentää merkittävästi lähialueen asumisviihtyisyyttä. Kaupunginhallitus katsookin, että toimintaa harjoitettaessa tulee olla erityisen huolellinen estettäessä kiviaineiden murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn leviäminen lähikaupunginosiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että meluavimpia toimintoja, kuten murskausta, tulee alueella harjoittaa vain siinä määrin, kuin se Kalasataman rakentamisen kannalta on tarpeen. Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–18. Murskauksen osalta ympäristölupa tulee myöntää siten, että lupamääräyksiä määräajoin muuttamalla voidaan hallita murskauksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristölupahakemus liitteineen

3

Kartta

4

Ympäristölautakunta 7.5.2013, esitys

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta, joka koskee merihiekan, kiviainesten, pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa.

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista. Kaupunginhallitus katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen.

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Kaupunginhallitus katsoo, että Kalasataman välivarastointialueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti. Lupahakemuksen käsittämästä toiminnasta aiheutuvien ympäristöhäiriöiden torjuntaan, hallintaan ja riittävään tarkkailuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun sekä liikenteeseen. Erityisesti murskaustoiminta vähentää merkittävästi lähialueen asumisviihtyisyyttä. Kaupunginhallitus katsookin, että toimintaa harjoitettaessa tulee olla erityisen huolellinen estettäessä kiviaineiden murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn leviäminen lähikaupunginosiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että meluavimpia toimintoja, kuten murskausta, tulee alueella harjoittaa vain siinä määrin, kuin se Kalasataman rakentamisen kannalta on tarpeen. Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–18. Murskauksen osalta ympäristölupa tulee myöntää siten, että lupamääräyksiä määräajoin muuttamalla voidaan hallita murskauksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee merihiekan, kiviainesten, pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 17.5.2013 mennessä.

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista. Nykyinen, lähes vastaavaa toimintaa koskeva Uudenmaan ympäristökeskuksen 16.12.2009 No YS 1613 myöntämä ympäristölupa on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta.

Hakemuksen tiivistelmä

Kalasataman alue on ollut aikaisemmin lähinnä satama- ja teollisuusaluetta. Alueen käyttötarkoitus muuttuu ja alueelle rakennetaan vuosina 2009-2035 asumista noin 15 000 asukkaalle ja toimitiloja noin 390 000 kerrosneliötä.

Alue rakennetaan osakokonaisuuksina vaiheittain ja tämän vuoksi alueella tarvitaan massojen välivarastointi- ja käsittelyaluetta mahdollistamaan massojen hyötykäyttöä ja minimoimaan kuljetuksia. Sompasaaressa toimii tällä hetkellä massojen välivarastointi- ja esikäsittelyalue, jonka ympäristölupa on voimassa vuoden 2013 loppuun asti.

Alueen koko on noin 12,4 hehtaaria ja sen omistaa Helsingin kaupunki. Massojen välivarastointiin ja esikäsittelyyn käytetään aluksi koko aluetta, mutta käytettävän alueen koko pienenee rakentamisen edetessä pohjoisesta etelään päin vuodesta 2016 alkaen. Alue on asfaltoitu ja aidattu.

Alue rajautuu pohjoisessa rakenteilla olevaan Sörnäistenniemen alueeseen. Etelä-, itä- ja länsipuolella on vaihtelevan kokoiset kaistaleet entistä satamakenttää, jota ympäröi meri.

Välivarastointialueen enimmäiskapasiteetti on 770 000 m³. Välivarastoitavia materiaaleja ovat merihiekka ja pilaantumattomat maa-ainekset, kiviainekset, sedimentit (sisältävät osittain haitta-aineita), asfaltti-, betoni- ja tiilijäte sekä stabiloinnin sideaineet. Alueella ei välivarastoida pilaantuneita maa-aineksia.

Ruoppaussedimentit kuivataan kuivatusaltaissa. Alueen pohjoisosassa sijaitsevan nykyisen sedimenttialtaan käyttöä sedimenttien välivarastointiin ja kuivatukseen jatketaan. Lisäksi alueen eteläosaan suunnitellaan rakennettavaksi kaksi sedimenttiallasta. Kuivauksessa vesi poistuu sedimenteistä ja suotautuu keräysaltaisiin, josta se johdetaan haitta-ainepitoisuuksista riippuen joko sadevesiviemäreiden kautta mereen tai jätevesiviemäriin. Osa vedestä poistuu kuivatusaltaista myös haihtumalla.

Muita alueella toteutettavia esikäsittelymenetelmiä ovat ruoppausmassojen ja koheesiomassojen stabilointi, massojen seulonta ja välppäys, pulverointi sekä purkumateriaalien (betonin ja asfaltin) murskaus.

Välivarastoitavat ja esikäsiteltävät massat ovat pääosin peräisin Kalasataman alueelta. Alueella voidaan välivarastoida myös muualta Helsingin alueelta peräisin olevia massoja sekä stabiloinnin sideaineita. Välivarastoitavat massat hyötykäytetään Helsingin eri rakennushankkeissa.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät lähinnä meluun ja ilman laatuun (pöly) sekä liikenteen vaikutuksiin. Pölypäästöjä estetään tarvittaessa kastelemalla, peittämällä varastokasoja ja laitevalinnoilla. Melun haittavaikutuksia vähennetään rajoittamalla työaika arkipäiviin kello 7-22. Alueelta mereen huuhtoutuva kiintoaines voi aiheuttaa tilapäistä veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden nousua merivedessä alueen välittömässä läheisyydessä sateisina aikoina. Pysyviä muutoksia veden laatuun ei aiheudu.

Pöly- ja meluvaikutuksia, mereen johdettavien vesien laatua sekä vaikutuksia meriveden laatuun tarkkaillaan.

Toiminnan tilapäisyydestä, alueen sijainnista, toiminnan laajuudesta ja päästöjen vähentämistoimenpiteistä johtuen haitalliset vaikutukset ympäristöön arvioidaan vähäisiksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristölupahakemus liitteineen

3

Kartta

4

Ympäristölautakunta 7.5.2013, esitys

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 07.05.2013 § 150

HEL 2013-005381 T 11 01 00 00

ESAVI/45/04.08/2013

Päätös

Ympäristölautakunta, joka on myös Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen, päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee erilaisten massojen välivarastointia ja käsittelyä Kalasatamassa.

Toiminta-alueen ympäristö

Toiminta-alue sijaitsee Sörnäisten entisen satama-alueen eteläosassa, jossa asuntorakentaminen on tarkoitus alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2014. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 12,8 hehtaaria, mutta se pienenee rakentamisen edetessä. Alue on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksessa.

Satama-alueen pohjoisosassa rakentaminen on alkanut ja uusissa rakennuksissa noin 200 metrin päässä toiminta-alueesta on asukkaita.  Suunnitellun välivarastointialueen eteläpuolella sijaitsee noin 240 metrin päässä Tervasaaren ulkoilupuisto. Kaakkoispuolella sijaitsee Korkeasaaren eläintarha lähimmillään noin 220 metrin etäisyydellä. Itäpuolella sijaitsee Mustikkamaan ulkoilualue lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä. Luoteis- ja pohjoispuolella on erilaisia yritys- ja toimistotiloja. Merihaan asuinalue sijaitsee noin 400 metrin päässä ja Katajanokan pohjoisreunan asuin- ja toimistorakennukset sijaitsevat noin 600 metrin etäisyydellä alueesta. Välivarastointialue rajoittuu länsipuolella Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitokseen, jonka yhteydessä on hiilisatama. Välivarastointialueen alitse kulkee Helsingin Energian Mustikkamaalla sijaitsevat polttoöljyn kalliosäiliöt ja Hanasaaren voimalaitoksen yhdistävä kallioon louhittu putkitunneli.

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet

Sompasaaren sataman alueella on alun perin ollut kaksi kallioista saarta, Sompasaari ja Nihti. Sörnäisten satama-alueen ranta-aluetta on täytetty 1950-luvulta lähtien louheella, kivillä, soralla, rakennusjätteellä ja polttolaitoksen kuonalla. Satama-alueen itä- ja länsiosiin on rakennettu louhepenkereet. Penkereiden ja saarten väliset täytöt on tehty osittain kantavien kitkamaakerrosten ja osittain savikerrosten päälle. Sompasaaren entisellä satama-alueella on päällystettyjä kenttiä, varastoalueita, liikenneväyliä ja rakennuspohjia. Maakerrosten kokonaispaksuus alueella on tutkimuksien mukaan 0,7–22,0 metriä.

Välivarastoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pinta on suhteellisen lähellä maanpinnan tasoa, noin tasolla +2,3…+2,9 metriä. Pohjaveden pinta noudattaa merenpinnan vaihteluita.

Välivarastointialueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia useassa vaiheessa vuodesta 2001 alkaen. Tutkimuksissa on havaittu, että alue on paikoitellen pilaantunut raskasmetalleilla ja
öljyhiilivedyillä. Haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot tai ylemmät tai alemmat ohjearvot. Tutkimuksissa havaittiin myös merkkejä polyaromaattisista hiilivedyistä. Pilaantuneisuuden aiheuttajiksi on arvioitu alueella sijainnutta vesikalustovarikkoa, satamatoimintoja, muuntajia tai pilaantuneita täyttömaita.

Toiminnan kuvaus

Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan
jatkamista. Nykyinen, lähes vastaavaa toimintaa koskeva Uudenmaan ympäristökeskuksen 16.12.2009  No YS 1613  myöntämä ympäristölupa on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Massojen välivarastointi ja käsittely

Alueella tullaan välivarastoimaan merihiekkaa, louhetta ja pilaantumattomia ylijäämämaita, asfaltti-, betoni- ja tiilijätteitä, ruoppaussedimenttejä ja stabiloinnin sideaineita (sementti, rikinpoiston lopputuote, lentotuhka, kalkki, kipsipohjaiset sideaineet, masuunikuona). Pilaantumattomilla ylijäämämailla tarkoitetaan maita, joiden haitallisten aineiden pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa säädettyjen alempien ohjearvojen (ns. kynnysarvomaat). Maa-aines voi myös sisältää mineraalisia rakennusjätteitä.

Välivarastoalueen enimmäiskapasiteetti on 770 000 m³. Massat välivarastoidaan kasoissa, joiden korkeus on pääsääntöisesti alle 10 metriä.

Merihiekka ja pilaantumattomat maa- ja kiviainekset

Ylijäämämaat ovat peräisin rakennuskohteista Helsingin, ensisijaisesti Kalasataman alueilta. Niitä ja Helsingin lähistön merialueilta peräisin oleva merihiekkaa välivarastoidaan kerrallaan enintään 300 000 m³. Kiviainesta varastoidaan enimmillään 300 000 m³. Kiviainesta ei murskata.

Massoja seulotaan ja välpätään erikokoisten ainesten erottamiseksi. Käytössä on siirrettävä kalusto, jota voidaan käyttää koko toiminta-alueella.

Rakennusjätteet

Asfaltti-, betoni- ja tiilijäte on peräisin purkukohteista Kalasataman alueelta tai muista purkukohteista Helsingin alueelta. Varastomäärä on enintään 50 000 m³.

Rakennusjätteitä pulveroidaan ja murskataan. Murskaukseen käytetään siirrettävää kalustoa. Vuosittain rakennusjätteitä murskataan yhteensä muutaman viikon ajan. Murskauspaikat ovat toiminta-alueen etelä- ja keskiosissa. Massoja seulotaan ja välpätään erikokoisten ainesten erottamiseksi. Käytössä on siirrettävä kalusto, jota voidaan käyttää koko toiminta-alueella.

Sedimentit

Helsingin alueen kunnostusruoppauksista peräisin olevia sedimenttejä varastoidaan enintään 100 000 m³. Ne voivat sisältää kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sedimentit varastoidaan ja kuivatetaan matalissa louheesta ja kitkamaasta rakennetuissa altaissa, jotka vuorataan suodatinkankaalla. Alueella on ennestään yksi noin hehtaarin suuruinen allas. Toiminta-alueen eteläosaan rakennetaan kaksi uutta allasta yhteiseltä pinta-alaltaan 3,6 hehtaaria. Altaiden syvyydet ovat 2–4 metriä. Altaiden pohja on asfalttia.

Sedimenttien kuivatus- ja käsittelyaltaista irtoava vesi kerätään erillisiin altaisiin, joista se johdetaan laadun mukaan esikäsiteltynä (kiintoaineen erotus/öljynerotus) joko mereen tai jätevesiviemäriin.
Hakija esittää, että mereen johdettavien vesien osalta sovellettaisiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kalasataman kaivantovesien johtamiselle vuonna 2012 myönnetyssä ympäristöluvassa esitettyjä enimmäispitoisuusrajoja.

Sideaineet

Sideaineita varastoidaan kerrallaan enintään 20 000 m³. Kuivat sideaineet varastoidaan säiliöissä. Kostutetut sideaineet varastoidaan aumoissa.

Materiaali

                       

Ylijäämämaat ja merihiekka

300 000

Kiviaines

300 000

Asfaltti-, betoni- ja tiilijäte

 50 000

Ruoppaussedimentit

100 000

Sideaineet

 20 000

Yhteensä

770 000

 

Yhteenveto välivarastoitavien ja käsiteltävien massojen enimmäismääristä

Varastoinnin toteutus

Alueen stabiliteetti säätelee massojen välivarastointia mm. siten, että varastoitavien massojen vähimmäisetäisyyden laiturialueen reunasta on oltava vähintään 30 metriä. Massojen välivarastokasojen sallittu korkeus on 2–20 metriä.

Varasto- ja käsittelyalue on aidattu.

Toimintaa on alustavasti tarkoitus jatkaa vuoteen 2021 saakka. Päivittäinen toiminta-aika on arkisin 7–22 läpi vuoden. Merihiekan otto tapahtuu pääasiassa toukokuusta marraskuulle. Massojen enimmäisvarastointiaika on 3 vuotta.

Massat tuodaan kuorma-autoilla ja meriproomuilla. Erityyppisiä massoja ei sekoiteta keskenään.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Betonin murskauksessa syntyy metallijätettä ja muussa massojen käsittelyssä (seulonta, välppäys) voi syntyä maarakennuskäyttöön kelpaamatonta  jätettä. Ne toimitetaan asianmukaisiin käsittelypaikkoihin.

Polttoaineiden varastointi

Toiminnassa käytettävien koneiden polttoaineita varastoidaan siirrettävissä maanpäällisissä kaksoisvaipallisissa säiliöissä.

Ympäristökuormitus ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen

Rakentamisen yhteydessä syntyvien massojen hyödyntäminen mahdollisimman lähellä vähentää kuljetustarvetta ja säästää luonnonvaroja. Massojen hyödyntäminen edellyttää niiden varastointia, koska massoja ei yleensä pystytä hyödyntämään välittömästi kohteissa. Kalasataman massojen välivarastoinnissa noudatetaan hakemuksen mukaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun sekä liikenteeseen. Alueen sijainnin, toiminnan laadun ja päästöjen vähentämistoimenpiteiden vuoksi lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen voidaan hakemuksen mukaan pitää vähäisinä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Alueen sijainnin, toiminnan laajuuden ja päästöjen vähentämistoimenpiteiden vuoksi lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön voidaan pitää vähäisinä.

Vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja mereen

Ruoppaussedimenttien varastointi- ja käsittelyalueen vedet kerätään tarkkailualtaisiin, joista ne johdetaan esikäsiteltyinä joko öljynerotuksen kautta mereen tai viemäriin. Asfaltoitujen varastointi- ja käsittelykenttien vedet johdetaan hallitusti mereen.

Työkoneiden ja -laitteiden polttoaineet varastoidaan maanpäällisissä kaksoisvaippasäiliöissä.

Ajoittain tapahtuva kiintoaineiden huuhtoutuminen voi samentaa vettä ja nostaa kiintoaine- sekä rautapitoisuutta merivedessä varastoalueen välittömässä läheisyydessä. Lyhytaikainen ja paikallinen sameuden lisääntyminen ei todennäköisesti haittaa Sompasaarensalmen toimintaa kalaväylänä.

Melun ja tärinän vaikutukset

Toiminnassa melun aiheuttajia ovat liikenne, massojen purku, kuormaus ja siirto sekä massojen seulonta, murskaus ja muu käsittely alueella. Välivarastointialue sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen katujen läheisyydessä. Hanasaaren voimalaitos sekä alueen yritystoiminta aiheuttavat myös melua.

Eniten melua aiheuttavaksi toiminnaksi arvioidaan murskaus. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista (pohjoispuolella sijaitsevat uudet asuintalot). Melun leviämistä torjutaan sijoittamalla murskaamo siten, että varastokasat muodostavat meluesteet häiriintyvien kohteiden suuntaan. Rakennusjätteitä murskataan keskimäärin joitakin kertoja vuodessa. Nykyisen toiminnan aikana vuonna 2010 tehtyjen mittausten mukaan murskauksen melu ei ylittänyt melulle annettuja ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (lähimmillään 400 metrin päässä). Myöskään normaalitoiminta ei aiheuttanut päiväajan ohjearvojen ylityksiä.

Varastoinnin ja esikäsittelyn aiheuttama liikenne on vähäistä verrattuna alueen muuhun liikenteeseen. Kuljetuksissa esiintyy myös suurta vaihtelua. Nykyisen toiminnan aiheuttama liikenne on ollut enimmillään 90 kuorma-autoa/vrk.

Tärinää ei pidetä merkittävänä haittatekijänä välivarastointialueella.

Lupahakemuksen mukaan toiminnan melu- ja tärinävaikutuksia voidaan pitää vähäisinä.

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Toiminnasta aiheutuu päästöinä ilmaan pölyä ja ajoneuvojen sekä työkoneiden pakokaasuja. Toiminnan edellyttämät kuljetukset, kuormien purkaminen ja lastaus, maa-ainesten varastointi kasoissa sekä massojen seulonta ja murskaus aiheuttavat pölypäästöjä. Toiminnan liikenteen määrä on pieni alueen muuhun liikenteeseen verrattuna.

Pölypäästöjä ehkäistään kastelemalla alueelle johtavia teitä ja varasto-kasoja. Varastokasoja voidaan myös peittää. Seulonnan ja murskauksen pölypäästöjä vähennetään laitevalinnoilla, laitteiden koteloinnilla sekä kastelulla. Ajoväyliä voidaan myös suolata. Massojen käsittelyä vältetään erittäin tuulisina aikoina. Liikenteen ja työkoneiden päästöjä ehkäistään kalusto- ja työkonevalinnoilla.

Alueen sijainnin, toiminnan laadun ja päästöjen vähentämistoimenpiteiden vuoksi lupahakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun voidaan hakemuksen mukaan pitää vähäisinä. Nykyisen toiminnan aikana vuonna 2010 tehtyjen mittausten perusteella arvioituna toiminnasta ei aiheudu pölyhaittaa.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Toimintojen käyttötarkkailuun kuuluvat mm. massojen ja käsittelytoimintojen kirjanpito, välivarastointikasojen sijoittelu ja korkeus, rakenteiden, laitteiden ja koneiden huolto sekä häiriö- ja poikkeustilanteet.

Ruoppaussedimenttien kuivatusaltaiden ja pilaantuneiden maiden välivarastointialueen vesien tarkkailualtaiden veden laatua seurataan säännöllisesti. Toiminnan vaikutuksia meriveden laatuun tarkkaillaan. Toiminnan meluvaikutuksia tarkkaillaan melumittauksilla kerran vuodessa murskauksen ollessa toiminnassa. Mittauspaikat sijoitetaan lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ja toiminta-alueelle. Toiminnan pölyvaikutuksia tarkkaillaan mittauksilla kaksi kertaa vuodessa. Toiminta-alueelle sijoitetaan yksi mittauspiste mittaamaan leijuvan pölyn määrää.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemän massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasatamassa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Toimintaa voidaan jatkaa voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen.

Toiminta jatkuu olennaisilta osiltaan samanlaisena kuin tähänkin asti, joten ympäristölautakunnan 24.6.2009 antamassa lausunnossa esitetyt näkökohdat soveltuvat suurelta osin huomioon otettaviksi myös käsillä olevan hakemuksen käsittelyssä.

Välivarastointi- ja esikäsittelyalueen toiminta-aika

Alueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa on otettava huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti.

Massojen vastaanotto

Toiminnassa on uskottavalla tavalla huolehdittava siitä, että alueella vastaanotettavat massat täyttävät lupapäätöksessä annetut määräykset ja että massat ovat hyötykäyttökelpoisia. Valvonnan antaminen vastaanottoalueen koneenkuljettajan vastuulle ei välttämättä ole riittävä tapa.

Murskaus

Murskauksen osalta tulee vaatia vähintään samoja pölyntorjuntavaatimuksia kuin mitä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään tilapäiseltä murskaamolta.

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan tilapäinen murskauslaitos on pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava tiiviillä kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin murskaimen ylä- ja ala-puolella ja jokaisessa kuljettimen purkukohdassa, jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin päässä asuinrakennuksista, kouluista, päiväkodeista, niiden piha-alueista, virkistysalueista tai muista sellaisista kohteista, joille pölystä saattaa aiheutua haittaa. Murskauslaitos on lisäksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman sisään siten, että ainoastaan syöttösuppilo ja kuljettimen purkukohta jäävät suojarakennelman ulkopuolelle, jos murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin päässä pölylle herkistä kohteista.

Koska murskausolosuhteet, mm. etäisyys häiriintyviin kohteisiin ja melun leviämisolosuhteet, tulevat myös ajan mittaan muuttumaan, ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupa tulee myöntää siten, että lupamääräyksiä määräajoin tarkistamalla voidaan hallita murskauksesta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Murskaus tulee rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–18. Murskausjakson alkamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Haitta-ainepitoiset sedimentit

Haitta-ainepitoisen sedimentin välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että pilaantunutta maa-ainesta tai haitta-ainepitoista sedimenttiä ei leviä ympäristöön valumavesien, pölyn tai työkoneiden mukana eikä toiminnasta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä asuville, työskenteleville tai liikkuville ihmisille. Haitta-ainepitoiset sedimentit on peitettävä tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.

Haitta-ainepitoisten sedimenttien välivarastoalueiden suoto- ja valumavesiä on tarkkailtava riittävästi. Mereen johdettavien vesien osalta voidaan soveltaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kalasataman kaivantovesien johtamiselle vuonna 2012 myönnetyssä ympäristöluvassa esitettyjä enimmäispitoisuusrajoja sekä tarkkailutiheyttä ja tarkkailtavia parametrejä.

Polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat

Työmaan kaikki polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle, jonka välittömään läheisyyteen on varattava imeytysainetta mahdollisten polttoaine- ja öljyvuotojen torjumiseksi.

Liikenne

Liikenteen vaikutukset rakennettavalle asuinalueelle tulee ottaa huomioon varsinkin, jos kulku välivarastointialueelle tapahtuu vain asuinalueen kautta.

Alueen raskaan liikenteen ajoväylät on pidettävä pölyämättöminä esimerkiksi suolaamalla. Lisäksi toiminta-alueen välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia alueen ulkopuolelle, niiden on oltava kasteltuja tai peitettyjä.

Poikkeukselliset tilanteet

Sellaisista poikkeuksellisista tilanteista, joista aiheutuu päästöjä ympäristöön, aiheutuu jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa tai aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, on viipymättä ilmoitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Toiminnan tarkkailu

Toiminnan harjoittajan on tarkkailtava mittauksin pölyn leviämistä ympäristöön siten, että tuloksista voidaan nähdä sekä murskauksen että normaalitoiminnan vaikutukset. Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan tarkkailusta tulisi laatia erillinen suunnitelma valvontaviran-omaisen hyväksyttäväksi.

Tiedottaminen

Kaikki toimintaa varten tehtävät suunnitelmat ja muut asiakirjat on toimitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa vuoden 2013 jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyse on toiminnan jatkamisesta eikä toiminnan jatkaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Hannu Arovaara, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566