Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 578

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismäärärahan jäljellä olevasta 1,085 miljoonan euron määrästä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun  turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 1,042 miljoonaa euroa:

1.     liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa

2.     tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustamiseen  42 000 euroa

Hankkeista raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan myös sukupuolinäkökulman.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan jäsen Puhakan vastaehdotuksen mukaisesti siten, että sen loppuun lisätään: "Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan myös sukupuolinäkökulman."

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

 

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Lisätään päätösehdotuksen 2 kappaleen jatkoksi: "Samalla kaupunginhallitus kehottaa huomioimaan myös sukupuolinäkökulman."

Kannattajat: Tarja Tenkula

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Liv - nuorten yhteiskuntatakuu.pdf

2

Tieke -Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikuntavirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tietokeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nuorisoasiainkeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismäärärahan jäljellä olevasta 1,085 miljoonan euron määrästä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä koulutus- ja työllistämispolun  turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi seuraavasti yhteensä 1,042 miljoonaa euroa:

1.     liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa

2.     tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustamiseen  42 000 euroa

Hankkeista raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Esittelijä

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron jäljellä olevan erillismäärärahan käyttösuunnitelmaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin on valmisteltu keväällä 2013 osana valtuustokauden 2013-2016 strategiohjelmaa. Strategiaohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.4.2013. Juhlavuoden jäljellä olevan erillismäärärahan käyttösuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain lasten ja nuorten edistämiseen tarkoitetun määrärahan kanssa keväällä 2013 ja erillismäärärahan kohdentamisessa on lisäksi huomioitu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan kohdennukset.

Kaupunginjohtaja arvioi, että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu parhaiten liikuntaviraston työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämisen sekä koulutusta ja työllistämistä edistävien toimenpiteiden ja tietokeskuksen lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustamisen kautta. Henkilöstökeskuksen koordinoimaa nykyistä toimivaa RESPA-toimintamallia tukee liikuntaviraston esitetty erillishanke vahvasti. Kaupunginjohtaja toteaa lisäksi, että henkilöstökeskus varaa vuosittain talousarviossaan jo rahoituksen nuorten palkkaamiseen kesätöihin ja henkilöstökeskuksen koordinoima RESPA-toimintamalli työttömien 17-29 vuotiaiden nuorten yhteiskuntakuun toteuttamiseksi kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyönä mahdollistaa vielä lisämäärärahan kohdentamisen koululaisten ja opiskelijoiden työllistämiseen kesäisin. Näin nuorisoasiankeskuksen esitys lisäkesätyöpaikkojen luomiseksi kahdeksi viikoksi peruskoulun päättäneille nuorille on nähty jo olemassa olevien toimivien toimintamallien kanssa pitkälti samansisältöiseksi.

Liikuntaviraston toimenpiteet nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi keskittyy työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin erityisesti liikunta-alaa hyödyntäen. Liikuntaviraston aikaisemmat hankkeet ovat mahdollistaneet mm. nuorten työllistämisen liikuntaseurojen ohjaajiksi sekä liikunta-alan oppisopimuskoulutuksen järjestämisen yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa. Työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämisessä hyödynnetään jo olemassa olevien hankkeiden synnyttämiä toimivia malleja, (esim. Stadin kundi kondikseen  - hyvät käytännöt) sekä hallintokuntien rajat ylittävää palveluketjumallia esimerkkinä, puolustusvoimien kanssa toteutettava Aikalisä-hanke. Toimintakykyä tukevan mielekkään vapaa-ajan ja arkirytmin edistämisessä käytetään hyväksi vapaamuotoisia pelivuorokäytäntöjä sekä muita nuorille suunnattuja harrasteliikunnan palveluita (esim. FunAction). Kohderyhmänä näissä toiminnoissa on nuorten yhteiskuntatakuun mukaisesti työttömät helsinkiläiset nuoret mukaan lukien maahanmuuttajataustaiset nuoret.

Liikuntaviraston liikunnanohjausosasto koordinoi hanketta. Toiminnan kehittämisestä ja koordinaatiosta vastaamaan palkataan liikunnanohjausosastolle yksi työntekijä hankerahalla. Hanke on kolmevuotinen ajoittuen vuosille 2013-2016. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin työllisyyshoidon kanssa, erityisesti henkilöstökeskuksen RESPA-hankkeen ja tulevaisuustiskin kanssa sekä sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuki – yksikön kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan järjestämisessä ovat myös liikuntajärjestöt.

Nuoret ja nuorten toimintamahdollisuuksien edistäminen on yksi tulevan strategiakauden painopistealueita. Nuorisolain mukaan kunnan tulee tehdä nuorten hyvinvointiselvitys, jota tietokeskuksen lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustaminen tukee vahvasti. Hanke mahdollistaa joustavan nuorten hyvinvointiselvityksen tuottamisen ja palvelee useita hallintokuntia ja koko kaupunkia. Selvitys vastaa tietokeskuksen julkaisemaa "Nuoret alueittain" -julkaisua, mutta on tietosisällöltään laajempi. Hankkeen tavoitteena on uuden tietotuotteen ja -palvelun tarjoamat perustiedot helsinkiläisistä nuorista, lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Tietotuote on jatkuvapäivitteinen ja sisältää aina tuoreimman saatavilla olevan tiedon. Tietotuote sisältää vuorovaikutteisia toimintoja niin, että käyttäjällä on mahdollista rajata aineistoa ja muokata tietojen esitystapaa. Tietotuotteen tietosisältöä on mahdollista laajentaa, mikäli uutta tietoaineistoa on saatavilla.

Hankkeen toteuttaminen vaatii määrittely- ja suunnittelutyötä sekä tietokannan ja sen päälle rakennettavien toiminnallisuuksien toteuttamisen ja testauksen kustannuksiltaan yhteensä 42 000 euroa.

Kaupunginjohtaja toteaa lopuksi, että haasteen pitkäaikaisuuden vuoksi on tärkeätä etsiä uusia ratkaisumalleja ja toteutustapoja tulevaisuuden koulutus- ja työmallien luomiseksi. Nykyiset kuntien ja valtion toimintamallit ja säännöt eivät saa olla esteenä nuorten tulevaisuuden rakentamisessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Liv - nuorten yhteiskuntatakuu.pdf

2

Tieke -Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikuntavirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tietokeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nuorisoasiainkeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Tietokeskus

Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 555

Pöydälle 06.05.2013

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

02.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 11.04.2012 § 85

HEL 2012-005157 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden johdosta kaupunginhallituksen käytettäväksi 10 miljoonan euron erillismäärärahan kohdistettavaksi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Lukua / kohtaa

 

euroa

 

 

 

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

10 000 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566