Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 580

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano

Pöydälle 13.05.2013

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä

 

 

 

- noudattamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymää strategiaohjelmaa 2013–2016

 

 

 

- ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset mahdollisuuksien mukaan huomioon jo vuoden 2013 toiminnassa

 

 

 

- ottamaan huomioon, että strategiaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko valtuustokautta 2013–2016 ja että toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti:

 

 

 

1

 

kaupunginjohtajaa valmistelemaan ehdotuksen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista valmistelevan kaupunginhallituksen alaisen jaoston perustamisesta siten, että jaosto voi aloittaa viiveettä toimintansa. Jaosto tekee esitykset johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että ehdotukset voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa

 

 

 

2

 

kaupunginjohtajaa valmistelemaan ehdotuksen kaupunginhallituksen alaisen IT-jaoston perustamisesta siten, että jaosto voi aloittaa viiveettä toimintansa

 

 

 

3

 

henkilöstökeskusta yhteistyössä opetusviraston, nuorisoasiainkeskuksen, sosiaali- ja terveysviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen koordinoinnista kaupungin tasolla esityksen kaupunginhallitukselle 31.10.2013 mennessä

 

 

 

4

 

sosiaali- ja terveysvirastoa yhteistyössä varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemisesta yhteisellä prosessilla

 

 

 

5

 

henkilöstökeskusta laatimaan 31.3.2014 mennessä toimenpideohjelman, jossa strategian osiossa ”Kansainvälinen Helsinki - Maahanmuuttajat aktiivisina kaupunkilaisina” mainitut toimenpiteet täsmennetään ja aikataulutetaan niin, että toimenpiteiden kautta lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja työllisyyttä sekä pienennetään maahanmuuttajien työttömyyttä ja maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymistä.

 

 

 

6

 

tietokeskusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa tekemään selvityksen ja toimenpide-ehdotukset miten hyvinvointierojen muutoksia Helsingissä voidaan entistä tarkemmin seurata ja miten seurannan tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointierojen kaventamiseksi.

 

 

 

7

 

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kiinteistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja hallintokeskuksen viestintäosaston kanssa ehdotuksen kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä toukokuun 2014 loppuun mennessä.

 

 

 

8

 

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, liikuntaviraston, rakennusviraston ja Helsingin Sataman kanssa ehdotuksen Meri-Helsingin kehittämisohjelmaksi toukokuun 2014 loppuun mennessä.

 

 

 

9

 

talous- ja suunnittelukeskusta toukokuun 2014 loppuun mennessä valmistelemaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston kanssa toimenpideohjelman kaupungin yritysmyönteisyyden lisäämiseksi.

 

 

 

10

 

talous- ja suunnittelukeskusta vuoden 2013 loppuun mennessä valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusviraston, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa toimenpideohjelman avaintoimialojen kasvuedellytysten vahvistamiseksi.

 

 

 

11

 

kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaan yhteistyössä kiinteistöviraston, rakennusviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa toimenpidesuunnitelman Pasila-Vallila-Kalasatama -akselin kehittämisestä työpaikka- ja yritysvyöhykkeenä vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimenpidesuunnitelma on osa laajempaa kaupungin yritysalueiden kehittämisen kokonaisuutta.

 

 

 

12

 

talous- ja suunnittelukeskusta toukokuun 2014 loppuun mennessä selvittämään yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alan toimijoiden kanssa mahdollisuudet luoda terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Helsinkiin ensisijaisesti Marian sairaalan alueelle.

 

 

 

13

 

kulttuurikeskusta yhteistyössä kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, taidemuseon, kaupunginorkesterin ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.

 

 

 

14

 

kaupunkisuunnitteluvirastoa, liikennelaitosta ja talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan esityksen poikkihallinnollisen ratikkaprojektin perustamisesta

 

 

 

15

 

energiansäästöneuvottelukuntaa laatimaan ehdotuksen tavoitteiksi energian-säästön lisäämiseksi 29.11.2013 mennessä

 

 

 

16

 

talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston ja kiinteistöviraston kanssa valmistelemaan asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävän ohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä

 

 

 

17

 

kaikkia virastoja ja liikelaitoksia laatimaan tuottavuusohjelmat ja suunnitelmat eläköitymiseen varautumiseksi sekä viemään ne lauta- ja johtokuntien käsiteltäväksi osana vuoden 2014 talousarvioehdotusta ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginhallituksen 25.3.2013 hyväksymän raamin ja talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti.

 

 

 

18

 

kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa kaikille hallintokunnille tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuunnitelmien laatimisen ohjeet 6.6.2013 mennessä. Ohjeiden tulee mahdollistaa virastojen ja hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma, jonka tavoitteena on tilankäytön tehokkuuden kasvattaminen ja säästöt tilakustannuksista.

 

 

 

19

 

kiinteistöviraston tilakeskusta valmistelemaan yhteistyössä työterveyskeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa ehdotuksen työryhmän perustamisesta laatimaan vuoden 2013 loppuun mennessä suunnitelman avokonttoreiden/ monitilatoimistojen käyttöön siirtymisestä hallintotyössä

 

 

 

20

 

henkilöstökeskusta, työterveyskeskusta ja talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeen suunnitelman 30.10.2013 mennessä.

 

 

 

21

 

rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston, asuntotuotantotoimiston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen työryhmän perustamisesta 29.8.2013 mennessä toteuttamaan hanketta rakentamisen laadun parantamisesta tavoitteena elinkaarikustannusten pienentäminen.

 

 

 

22

 

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan ehdotuksen työryhmän perustamisesta selvittämään 31.12.2013 mennessä teknisen puolen virasto- ja vastuurakenteen sekä nykyiset virastorajat leikkaavat prosessit ja tarkastelemaan tilahallinnon, rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen kehittämistä toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi tavoitteena selkeät työnjaot ja läpinäkyvä toiminta-malli

 

 

 

23

 

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan ehdotukset 30.5.2014 mennessä toimialarajat ylittävän johtamisen pilottihankkeista mm. johtamisjärjestelmän uudistamisesta, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen toiminnasta saatujen kokemusten sekä teknisen puolen virasto- ja lautakuntarakenteen uudistamisesta saatujen kokemusten perusteella.

 

 

 

24

 

talous- ja suunnittelukeskusta tekemään yhteistyössä avustuksia myöntävien virastojen kanssa selvityksen 31.10.2013 mennessä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle

 

 

 

25

 

Helsingin Energia -liikelaitosta ja Helsingin Satama -liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

 

 

 

26

 

talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia -liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

 

 

 

27

 

talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että valmistellaan tarvittavat selvitykset kaupungin kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla

 

 

 

28

 

talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin järjestämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

 

 

 

 

29

 

talous- ja suunnittelukeskusta syyskuun 2013 loppuun mennessä valmistelemaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa toimintamallin merkittävien maankäyttö-  ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioimiseksi

 

 

 

30 

 

talous- ja suunnittelukeskusta raportoimaan strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallituksen iltakoululle sekä valmistelemaan ehdotuksen strategiaohjelman mittareiden seurannasta. Lisäksi kaupunginhallituksen iltakoululle raportoidaan erikseen täytäntöönpanopäätöksen keskeisistä hankkeista:

 

 

 

- kaupunginhallituksen tulevat uudet jaostot esittävät suunnitelman raportoinnistaan

 

 

 

- nuorten yhteiskuntatakuu

 

 

 

- kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistus

 

 

 

- kaupungin yritysmyönteisyyden lisääminen

 

 

 

- tilankäytön tehostaminen ja hallintokuntien poikki ulottuva toimitilaohjelma

 

 

 

- teknisen puolen virasto- ja lautakuntarakenteen uudistaminen

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on 24.4.2013 päättänyt keskushallinnon uudistuksesta. Toimenpiteet toteutetaan vuonna 2013 voimassa olevan organisaation mukaisesti. Keskushallinnon vastuulla olevien toimenpiteiden toteutusta jatkaa vuoden 2014 alusta kaupunginkanslia.

 

 

 

Toivomusponnet (Modig, Wallgren) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponsi (Nieminen) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet (Muurinen, Rissanen, Asko-Seljavaara) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet (Koskinen, Ingervo) sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 559

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566