Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

13.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 579

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

8

Keskushallinnon organisaation uudistaminen (§126)

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti virkaa haettavaksi julistamatta siirtää rahoitusjohtaja Tapio Korhosen kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan 1.1.2014 lukien.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kansliapäällikön virkaan siirrettävää viranhaltijaa tekemään välttämättömät viraston päällikön toimivaltaan kuuluvat ja johtosäännön toimeenpanoon liittyvät päätökset jo ennen kaupunginkanslian johtosäännön voimaantuloa.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkansliaan 1.1.2014 lukien seuraavat osastopäällikön virat, joiden kokonaispalkat on määritelty Hay-arvioinnin perusteella:

 

 

 

- elinkeinojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 8000 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- hallintojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7300 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- henkilöstöjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- kaupunginlakimiehen virka, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa

 

 

 

- rahoitusjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 9000 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa.

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti myös, virkoja haettavaksi julistamatta, siirtää 1.1.2014 lukien

 

 

 

- elinkeinojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan

 

 

 

- hallintojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti osastopäällikkö Juha Summasen

 

 

 

- henkilöstöjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti osastopäällikkö Marja-Liisa Pohjaniemen

 

 

 

- kaupunginlakimiehen virkaan suostumuksensa mukaisesti kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan

 

 

 

- rahoitusjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran haettavaksi julistamisesta edellä mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa myöhemmin esittämään hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkojen lakkauttamista.

 

 

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Muutoksenhaku:

 

 

 

Virkojen perustamisen ja virkoihin siirtämisen osalta: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

 

 

 

Viran haettavaksi julistamista koskevan kehotuksen osalta: Muutoksenhakukielto, valmistelu

 

 

 

Muilta osin: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

 

 

9

Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin (§127)

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä taloushallintopalvelu -liikelaitoksen, Palmia-liikelaitoksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnille.

 

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen, Sami Sarvilinna

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

8

Keskushallinnon organisaation uudistaminen (§126)

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee virkaa haettavaksi julistamatta siirtää rahoitusjohtaja Tapio Korhosen kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan 1.1.2014 lukien.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kansliapäällikön virkaan siirrettävää viranhaltijaa tekemään välttämättömät viraston päällikön toimivaltaan kuuluvat ja johtosäännön toimeenpanoon liittyvät päätökset jo ennen kaupunginkanslian johtosäännön voimaantuloa.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee perustaa kaupunginkansliaan 1.1.2014 lukien seuraavat osastopäällikön virat, joiden kokonaispalkat on määritelty Hay-arvioinnin perusteella:

 

 

 

- elinkeinojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 8000 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- hallintojohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7300 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- henkilöstöjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- kaupunginlakimiehen virka, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa

 

 

 

- rahoitusjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 9000 euroa kuukaudessa,

 

 

 

- tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa.

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee myös, virkoja haettavaksi julistamatta, siirtää 1.1.2014 lukien

 

 

 

- elinkeinojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan

 

 

 

- hallintojohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti osastopäällikkö Juha Summasen

 

 

 

- henkilöstöjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti osastopäällikkö Marja-Liisa Pohjaniemen

 

 

 

- kaupunginlakimiehen virkaan suostumuksensa mukaisesti kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan

 

 

 

- rahoitusjohtajan virkaan suostumuksensa mukaisesti talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran haettavaksi julistamisesta edellä mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa myöhemmin esittämään hallintokeskuksen, henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkojen lakkauttamista.

 

 

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Muutoksenhaku:

 

 

 

Virkojen perustamisen ja virkoihin siirtämisen osalta: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

 

 

 

Viran haettavaksi julistamista koskevan kehotuksen osalta: Muutoksenhakukielto, valmistelu

 

 

 

Muilta osin: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

 

 

9

Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin (§127)

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä taloushallintopalvelu -liikelaitoksen, Palmia-liikelaitoksen ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnille.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566