Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 540

V Ryj / Valtuutettu Emma Karin aloite maksuttoman joukkoliikenteen laajentamisesta lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettaviin

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan viimeinen lause. Tilalle: "Kaupunginhallitus kannattaa oikeuden maksuttomaan joukkoliikenteeseen laajentamista kaikkiin pientä lasta kantoliinassa tai vastaavassa kuljettaviin."

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

HSL:n lausunto 19.3.2013

3

Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Emma Kari ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että maksuton joukkoliikenne ulotetaan koskemaan kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavia matkustajia.

Kaupunginhallitus toteaa, että samaa asiaa koskevaa aloitetta on käsitelty valtuustossa viimeksi toukokuussa 2008. Kaupunki teki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle esityksen kantoliinassa ja rintarepussa lastaan kuljettavien matkustajien oikeudesta maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Asian tuolloiset käsittelyvaiheet ilmenevät liitteestä 3.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV päätyi 23.1.2009 vastauksessaan Helsingin kaupungille kielteiselle kannalle.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus ei ole erikseen käsitellyt pientä lasta kantoliinassa tai rintarepussa kuljettavien matkustusoikeuksia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä hyväksyy toimialueellaan noudatettavan taksa- ja lippujärjestelmän ja päättää lippujen hinnoista. HSL valmistelee parhaillaan pitkän aikavälin tariffipoliittisia linjauksia, joissa tarkastellaan myös oikeutta maksuttomiin matkoihin. Asiasta pyydetään kaupunkien lausunnot vuoden 2013 aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

2

HSL:n lausunto 19.3.2013

3

Kaupunginvaltuuston aloitemietintö 5.5.2008 aloite 17

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 477

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2013-001444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566