Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 553

Lähiöprojektin toimintakertomus 2012

HEL 2013-004638 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin saatekirje ja  toimintakertomus 2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2012.

Esittelijä

 

Lähiöprojekti on lähettänyt (13.3.2013) kaupunginhallitukselle toimintakertomuksensa vuodelta 2012 todeten, että perustamispäätöksessään 2.1.1996 kaupunginhallitus antoi projektin tehtäväksi raportoida vuosittain toiminnastaan kaupunginhallitukselle esitettävällä toimintakertomuksella. Esityslistan liitteenä (liite 1) olevassa toimintakertomuksessa on kerrottu uuden toimintakauden 2012–2015 tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä sekä esitelty keskeisiä hankkeita vuodelta 2012.

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.4.2012 lähiöprojektin projektisuunnitelman kaudelle 2012–2015. Projektikauden tunnuksena on ”Sivistys on siistiä”. Toimintakauden päätavoitteena ovat verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen, kokemisen, oppimisen ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista.

Päätöksessään (2.4.2012) kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa hallintokuntia ottamaan vuosien 2012–2015 toiminnassa huomioon lähiöprojektin tavoitteet ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä.

Vuonna 2012 lähiöprojektissa keskityttiin toimenpiteiden organisoimiseen ja jalkauttamiseen, hallintokuntien välisen yhteistyön vahvistamiseen sekä seurannan selkiyttämiseen ja alueelliseen kohdentamiseen. Toiminta perustui sekä toimenpiteiden suoraan toimeenpanoon että laajempien kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja rahoittamiseen. Lähiöprojektin toiminta-alue, esikaupunkivyöhyke, mahdollisti toimintakauden teemojen ja hankkeiden kohdistamisen joustavasti sen sijaan, että olisi keskitytty vain yhden tai muutaman alueen kehittämiseen. Hankkeiden tarkoituksenmukaisuus ja vaikuttavuus varmistetaan kohdistamalle ne alueille, jotka tarvitsevat erityistä kehittämistä. Uusien toimintamallien siirtymistä hallintokuntien normaaliksi toiminnaksi tuetaan.

Lähiöprojektin hankkeiden resursointi tapahtui pääosin hallintokuntien talousarvioiden ja henkilöstön puitteissa. Lähiöprojektin oma toimintaraha, 653 000 € vuonna 2012, on ollut keskeinen tuki käynnistettäessä usean hallintokunnan yhteisiä pilottihankkeita, koska hankkeisiin ei ole usein pystytty erikseen varautumaan hallintokuntien omissa budjeteissa. Toimintarahaa on ohjattu myös erilaisiin asukastapahtumiin ja alueellisiin, asukaslähtöisiin kehittämishankkeisiin. Toimintakertomuksessa on esitetty toimintarahan käyttöä alueellisesti. Seuraamalla toimintarahan käyttöä aluetasoisesti parantuvat toiminnan tarkoituksenmukaisuus, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus.

Vuonna 2012 tavoitteena olivat erilaiset asuinalueiden fyysiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen sekä segregaation ehkäisyyn keskittyvät toimenpiteet ja laajemmat hankekokonaisuudet. Uusien hankkeiden pääpainona oli erityisesti kulttuuri- ja musiikkikasvatuksen keinoin tehty lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä työ. Esimerkkihankkeita ovat nuorten harrastus- ja toimintahanke Pulssi, Maunulan työllistävä multimediahanke OMG sekä päiväkotien ja kirjastojen yhteistyönä toteutettu lasten ja perheiden osallisuutta tukeva Sadut ja tarinat -hanke. Hyvän kaupunkielämän tukemista tehtiin erityisesti alueellista asukastoimintaa vahvistamalla, esimerkiksi Roihuvuoren monen polven kasvutila -hankkeessa. Hankkeissa pilotoidaan lähiöprojektin kauden tavoitteiden mukaisesti toimintamallia alueellisen verkoston ja osallistumisen rakentumiseksi ja vahvistumiseksi.

Fyysisen ja toiminnallisen ympäristön kehittämisessä painotettiin vuonna 2012 lähiverkostojen ja -ympäristöjen parantamista. Julkisen kaupunkiympäristön parantamisessa keskityttiin tärkeisiin raitteihin, kuten Malmin Pekanraitin yleissuunnitelman laatimiseen sekä Tapulikaupungin torikokonaisuuksiin. Täydennysrakentamisen kehittämisessä painopisteenä olivat keskeiset asemakeskukset ja kaupunginosapuistokokonaisuudet. Korjausrakentamisen kehittämiseksi valmistuivat vuonna 2012 Pohjois-Haagan korjaustapaohjeet ja Konalan ohjeiden laadinta käynnistyi. Vuonna 2012 elinkeinojen markkinointihanketta MetroHelsinkiä jatkettiin, pääpainona oli Mellunkylän alueen laajentuminen osaksi kokonaisuutta sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen tiivis yhteistyö. Alueellisen elinkeinotoiminnan kehittämistä tehtiin myös Malmilla.

World Design Capital Helsinki 2012 vuosi toi runsaasti viestinnällistä ja toiminnallista yhteistyötä esikaupunkien kehittämiseksi. Lähiöprojekti oli aktiivisesti mukana hankkeiden toteuttamisessa.

Lähiöprojektin uusi toimintakausi on vuonna 2012 käynnistynyt vilkkaasti. Toimenpiteillä ja hankkeilla on tuettu esikaupunkialueiden elinvoimaisuutta. Toimiva hallintokuntien välinen yhteistyö on ollut olennaista tavoitteiden toteutumisessa. Toimintakaudelle 2012–2015 laajentunut johtoryhmä, kattaa entistä laajemmin projektin toiminnan kannalta keskeiset hallintokunnat. Keskeinen yhteistyömuoto ovat olleet myös erilaiset ohjaus- ja työryhmät, joiden kautta keskustelu ja hankkeiden tarkempi seuranta on toteutettu.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin saatekirje ja  toimintakertomus 2012

Tiedoksi

Lautakunnat ja johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566