Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 563

Kaarelan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12194; Kuninkaantammi)

HEL 2013-003669 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 22.6.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12194/9.4.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 22.6.2015 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, ja että päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto on voimassa 22.6.2013 saakka 33. kaupunginosan alueella (Kaarela, Kuninkaantammi), joka rajautuu Keskuspuistoon, Vantaanjokeen ja Hämeenlinnanväylään, sekä asemakaavoittamattomalla alueella, johon kuuluu osa Hämeenlinnanväylää ja sen länsipuoliset pientalot.

Taustaa

Kuninkaantammen osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 8.12.2008. Osayleiskaavan mukaan alue on kerrostalo-, kaupunkipientalo- ja pientaloaluetta, työpaikka-aluetta, keskustatoimintojen ja lähipalveluiden aluetta; yhdyskuntateknisen huollon aluetta, puisto- ja lähivirkistysaluetta sekä katu-, liikenne- ja vesialuetta. Alueen itäosasta on osoitettu joukkoliikenteen yhteystarve Keskuspuiston suuntaan ja eteläosaan seudullinen viheryhteystarve.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaavat nro 9360 ja nro 9490 (molemmat vahvistettu 26.5.1989) sekä asemakaava nro 10665 (vahvistettu 7.5.1999), joiden mukaan alue on teollisuus- ja varastorakennusten, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten, asuinrakennusten ja erillispientalojen korttelialuetta sekä lähivirkistysaluetta ja retkeily- ja ulkoilualuetta. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta.

Suunnittelutilanne

Alueelle on tekeillä useampia asemakaavan muutoksia, joissa Kuninkaantammen osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti suunnitellaan noin 5 000 asukkaan asuinaluetta sekä työpaikkoja. Kuninkaantammen etelärinteen asemakaavan muutosehdotus (nro 12166) etenee kaupunginhallitukseen arviolta kesäkuussa. Kuninkaantammen keskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12150) saadut muistutukset ja lausunnot esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle tulevan syksyn aikana. Kuninkaantammen lammenrannan kaavamuutos tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuonna ja Kuninkaantammentien alueen ja läntisen kallion alueen kaavamuutokset vuosina 2014−2015.

Alueella on Helsingin kaupungin lisäksi useita yksityisiä maanomistajia.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12194/9.4.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 112

HEL 2013-003669 T 10 03 05

Ksv 2802_3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 9.4.2013 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12194, jossa esitetään jatkettavaksi 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 22.6.2015 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566