Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 537

V Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihankkeelle

HEL 2013-006001 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle liikuntahallikiinteistöyhtiölle 2 396 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus on toteutunut.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf

2

Liite 1 rahoituslaskelma

3

Liite 2 piirustukset

4

Liite 3 hankesuunnitelma

5

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n omistukseen perustettavalle liikuntahallikiinteistöyhtiölle 2 396 800 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Lauttasaaren yhteiskoulun yhteyteen rakennettavan liikuntahallin rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi koulu- ja liikuntahallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: Lainaa maksetaan lainansaajalle samassa suhteessa kokonaisrahoituksesta kuin kaupungin ulkopuolinen rahoitus on toteutunut.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Tiivistelmä

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys on suunnitellut koulun tilojen laajennusta siten, että koko rakennuksen hyötyala on 2 213 m2 ja uuden kahteen tilaan jaettavan liikuntasalin ala on 1 347 m2 ja koulun hallinto- ja kirjastotilojen 271 m2. Laajennusosa palvelee alueen koulujen oppilaiden lisäksi asukkaiden ja liikuntaseurojen kasvavia tarpeita. Tiloihin on edellä mainittujen lisäksi suunniteltu kuntosali, pukuhuoneita, pesutilat, varastotilat, aulatilat sekä 420 katsojan katsomo. Lauttasaaren yhteiskoulu on arvioinut laajennusosan kokonaiskäytöstä 40 % olevan opetuskäyttöä ja 60 % muuta ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5 992 000 euro (alv 0 %) ja se on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Rahoitus

euroa

Kaupungin koululaina

2 700 000

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston laina

2 396 800

Eläkeyhtiöiden vaihtovelkakirjalainat

700 000

Käyttäjien vaihtovelkakirjalaina

145 200

Kannatusyhdistyksen omarahoitus

50 000

 

5 992 000

 

Edellä olevassa rahoitussuunnitelmassa mainittu koululainaesitys on tämän kaupunginhallituksen esityslistalla erillisenä asiana, koska se on kaupunginhallituksen päätettävä asia.

Esittelijä

Esittelijä pitää lainan myöntämistä Lauttasaaren yksityiskoulujen liikuntahallihankkeelle tarpeellisena, koska hanketta ei ilman julkista rahoitusta saada toteutettua. Koulun liikuntatilat ovat jo pitkään olleet riittämättömät vanhassa rakennuksessa. Lisäksi Lauttasaaressa on pula sisäliikuntatiloista eikä liikuntatoimella ole suunnitelmia toteuttaa omia tiloja alueelle.

Esittelijä toteaa lisäksi, että  kyseessä on yksityinen liikuntatilahanke, jossa lähes koko rahoitus tulisi kaupungilta. Erillisenä asiana oleva koululaina esitetään myönnettäväksi samoin ehdoin kuin rahastolaina, koska koko liikuntatilan käyttö on korvauksellista. Muun rahoituksen toteutumiseen hankkeelle liittyy epävarmuustekijöitä, kuten liikuntalautakunta lausunnossaan toteaa. Sen vuoksi päätösehdotukseen on otettu erityisehto lainan ulosmaksamisesta samassa suhteessa kaupungin ulkopuolisen rahoituksen toteutumisesta. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä n. 7 miljoonaa euroa ja lainan korko tällä hetkellä 0,75 %

Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää esitetyn lainan, tulee kaupunginhallitus toimeenpanopäätöksessään kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.pdf

2

Liite 1 rahoituslaskelma

3

Liite 2 piirustukset

4

Liite 3 hankesuunnitelma

5

Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry rahoitushakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirsto

Opetusvirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566