Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 538

V Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys siitä, onko Helsinki Mankala Oy:n tai muuta kautta mukana jonkin uuden ydinvoimahankkeen valmistelussa ja esittävät, että kaupunki päättäisi, että se ei osallistu uusiin ydinvoimahankkeisiin.

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin kaupunginvaltuuston päätöksiin.

- kaupunginvaltuusto on 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

- kaupunginvaltuusto on 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Lisäksi Helsingin kaupunki on Vantaan Energia Oy:n kautta mukana Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen ja Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimahankkeen suunnitteluvaiheessa. Vantaan Energia Oy päättää myöhemmin erikseen Olkiluoto 4:n ja Fennovoiman hankkeen osalta osallistumisesta tse hankkeeseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 460

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 72

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään bioenergian käyttö ei laskennallisesti lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää.

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, pitkän tähtäimen sähkön kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna varteenotettava sähköntuotantomuoto.

Helsingin kaupunki julkisti tammikuussa 2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon. Kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvan energian kannalta selonteossa linjataan mm. seuraavasti: ”selvitetään keinoja vähentää 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271, päivitetty 18.1.2012 §10) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Toteuttamalla kehitysohjelmaa Helsingin Energia mm. vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. Pidemmän aikavälin tavoitteena Helsingin Energialla on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy.

Tavoitteisiin pääsemiseksi Helsingin Energia on Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2012 (§10)  mukaisesti käynnistänyt kehitysohjelman toteuttamisen.

Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 voimalaitoshankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin kaupunginvaltuuston päätöksiin:

-        Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

-        Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Pekka Manninen

Lisätiedot

Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566