Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 568

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välinen yhteistyösopimus vuodelle 2013

HEL 2013-005667 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2013.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen voimavaraosaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: (2) kpl loppuun: Samalla kehotetaan tuomaan kaupunginhallitukselle vuosittain selvitys sopimuksen toteutumisesta.

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työllistämistoimikunnan esitys

2

Yhteistyösopimus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen vuodelle 2013.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen voimavaraosaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on vuosittain tehnyt yhteistyösopimuksen työvoimahallinnon kanssa. Sopimuskumppanina on  aiempina vuosina ollut Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Nyt esitetään sopimuksen tekemistä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Yhteistyösopimuksessa sovitaan menettelytavoista ja tavoitteista neljällä eri alueella, joita ovat:

-        Kaupungin työvoiman saatavuuden tukeminen

-        Yhteistyö yritysten työvoiman saatavuuden ja yrittäjyyden edistämiseksi

-        Työttömyyden pitkittymisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen

-        Kehittämisyhteistyö

Lisäksi sopimuksessa sopimuksen toteuttamisen koordinoinnista ja seurannasta.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on työllisyysmäärärahojen suuntaaminen niin, että niillä edistetään mahdollisimman tehokkaasti helsinkiläisten työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sopimuksen erityisenä painopisteenä ovat nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvat työttömät nuoret.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työllistämistoimikunnan esitys

2

Yhteistyösopimus

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566