Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 545

V Sj / Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite muuhun kuin kaupungin osoittamaan lähikouluun hakeutumisen kriteereistä

HEL 2012-013138 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesikansa Sanna valtuustoaloite Kvsto 26.9.2012 asia 65

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sanna ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että opetuslautakunta muuttaisi oppilaaksioton kriteerejä niin, että ensimmäisenä valintakriteerinä on sisaruus.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että peruslopetuslain mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Oppilaita otettaessa on tällöin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on kuitenkin aina oikeus käydä kunnan hänelle osoittamaa koulua.

Opetustoimen johtosäännön mukaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty, päättää oppilaaksioton perusteista.

Suomenkielisten peruskoulujen ns. toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005 tekemää päätöstä. Päätöstä ei ole tämän jälkeen muutettu.

Päätöksen mukaan, kun kysymys on Helsingissä asuvasta oppilaasta, oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Toissijaisen oppilaaksioton periaatteiden mukaan, jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 13.9.2005 päättänyt viisi toissijaisen oppilaaksioton kriteeriä. Näistä, kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, ensimmäisenä valintaperusteena on jatkuvuus esi- ja alkuopetuksessa ja toisena valintaperusteena on sisaruus.

Edellä todettuja valintaperusteita käytetään siis vain sellaisissa tilanteissa, joissa kouluun on perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisesti pyrkinyt oppilaita ja näitä oppilaita on enemmän kuin koulussa on paikkoja niiden oppilaiden jälkeen, joille koulu on kaupungin osoittama ns. lähikoulu.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005  päättämät suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoa koskevat periaatteet ovat toimineet hyvin. Sen vuoksi niitä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla niin, että ensimmäisenä valintaperusteena olisi sisaruus.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesikansa Sanna valtuustoaloite Kvsto 26.9.2012 asia 65

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 508

Pöydälle 29.04.2013

HEL 2012-013138 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 05.02.2013 § 6

HEL 2012-013138 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruslopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan 6 §:n 2 momentin nojalla osoittamaan kouluun. Oppilaita otettaessa on tällöin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen. Perusopetuslain 28 §:n 1 momentin mukaan oppilaalla on kuitenkin aina oikeus käydä kunnan hänelle osoittamaa koulua.

Opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty, päättää oppilaaksioton perusteista.

Suomenkielisten peruskoulujen ns. toissijaisessa oppilaaksiotossa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005 (§ 102) tekemää päätöstä. Päätöstä ei ole tämän jälkeen muutettu.

Päätöksen mukaan, kun kysymys on Helsingissä asuvasta oppilaasta, oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Toissijaisen oppilaaksioton periaatteiden mukaan, jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 13.9.2005 (§ 102) päättänyt viisi toissijaisen oppilaaksioton kriteeriä. Näistä, kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, ensimmäisenä valintaperusteena on jatkuvuus esi- ja alkuopetuksessa ja toisena valintaperusteena on sisaruus.

Edellä todettuja valintaperusteita käytetään siis vain sellaisissa tilanteissa, joissa kouluun on perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaisesti pyrkinyt oppilaita ja näitä oppilaita on enemmän kuin koulussa on paikkoja niiden oppilaiden jälkeen, joille koulu on kaupungin osoittama ns. lähikoulu.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 13.9.2005 (§ 102) päättämät suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoa koskevat periaatteet ovat toimineet hyvin. Sen vuoksi niitä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla niin, että ensimmäisenä valintaperusteena olisi sisaruus.

Käsittely

05.02.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Anu Kangaste, hallintolakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566