Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

06.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 567

Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisperusteiden tarkistaminen

HEL 2013-005669 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämistä koskevan ohjeistuksen kuulumaan liitteen 2. mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työllistämistoimikunnan esitys

2

Helsinki-lisää koskeva ohjeistus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämistä koskevan ohjeistuksen kuulumaan liitteen 2. mukaisesti.

Esittelijä

Jos helsinkiläinen yhdistys, säätiö tai yritys palkkaa työttömän henkilön palkkatuettuun työhön, voidaan sille myöntää tietyin ehdoin ns. Helsinki-lisää. Helsinki-lisän myöntämisen ehtona on ollut, että palkattava henkilö on helsinkiläinen pitkäaikaistyötön, tai hänellä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä. Helsinki-lisän myöntäminen edellyttää, että TE-toimisto on tehnyt myönteisen päätöksen palkkatuen maksamisesta.
Kaupunginhallitus vahvisti edellisen kerran Helsinki-lisän myöntämisperiaatteet  19.12.2011.

Työllistämistoimikunta käsitteli Helsinki-lisän myöntämisen ehtoja kokouksessaan 15.4.2013. Toimikunta esittää, että Helsinki-lisää voitaisiin jatkossa myöntää edellä mainitun kohderyhmän lisäksi käynnistymässä olevan RESPA-hankkeen asiakkaille eli 17 - 29 -vuotiaiden nuorten palkkauskustannuksiin.  RESPA-hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ne työttömät helsinkiläiset 17 - 20 -vuotiaat nuoret, jotka eivät sijoitu koulutukseen tai työelämään kolmen kuukauden kuluessa TE-hallinnon toimenpitein sekä ne nuoret, jotka ilmoittautuvat toistuvasti työttömiksi työnhakijoiksi. Helsinki-lisän myöntämisen edellytyksenä on näissäkin tapauksissa TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

Lisäksi työllistämistoimikunta esittää muutosta Helsinki-lisän myöntämisen pituuteen. Nykyisen ohjeistuksen mukaan tukea voidaan maksaa enintään kaksi vuotta kerrallaan. TE-toimisto voi kuitenkin maksaa palkkatukea tätäkin pidemmältä jaksolta, jos on kyse henkilöstä, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa hänen työnsaantiaan. Tarkoituksenmukaista on, että myös Helsinki-lisää voitaisiin näissä tapauksissa maksaa koko tuolta ajalta.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Helsinki-lisän kohderyhmänä ovat jo edellisissä periaatteissa olleet pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset ja erityisesti yli 500 päivää työttömänä olleet. Helsinki-lisä hyödyttää juuri niitä, joiden työmarkkinatuesta kaupunki maksaa puolet. Helsinki-lisän laajennus, siten että Helsinki-lisän maksuaikaa pidennetään yhtä pitkäksi kuin valtio maksaa omaa tukeaan, hyödyttää myös näiden  samojen vaikeasti työllistettävien tilannetta. Helsinki-lisän laajennus Respan alle 30-vuotiaisiin asiakkaisiin hyödyttää nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista ja on merkittävä lisä keinoissa vähentää nuorten helsinkiläisten työttömyyttä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työllistämistoimikunnan esitys

2

Helsinki-lisää koskeva ohjeistus

Tiedoksi: muutoksenhaku, muutoksenhakukielto, valmistelu

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566