Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/22

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 479

V Kaj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta

HEL 2012-012532 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja 7 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi rakentamaan Pitäjänmäkeen asukastaloa alueen yhdistysten, työväenopiston ja kolmannen sektorin palvelujen käyttöön.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin strategiaohjelmaehdotuksen mukaan tavoitteena on, että strategiakaudella kaupungin käytössä oleva tilamäärä ei kasva ja vuotuinen investointiraami on 435 milj. euroa. Nykyinen taloudellinen tilanne vaatii tarkastelemaan kaikkia kaupungin uusia investointihankkeita hyvin kriittisesti. Kiinteistökannan kasvattaminen johtaa käyttötalouden entistä suurempaan menojen kasvuun ja se vaatisi tulojen lisääntymistä paljon nykyistä kasvuvauhtia nopeammin.

Aloitteessa mainittu asukastalojen, työväenopiston ja kolmannen sektorin toiminta Pitäjänmäessä painottunee iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin kaupungin omaa tilaa on paljon vajaakäytöllä. Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt demokratiatilan tarjontaa kaupungissa. Selvityksen perusteella demokratiakäyttöön sopivia tiloja on hallintokunnilla käytössään yli 1 400 kpl. Pitäjänmäessä on paljon kaupungin hallinnassa olevia ja mahdollisesti demokratiatiloiksi soveltuvia tiloja mm. opetustoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen käyttöön.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa tilojen hankinnasta kaupungin palveluita tuottaville yksiköille. Hallintokunnat priorisoivat tilojen vuokrauksen oman perustoimintansa lähtökohdista. Tarvitessaan uusia tiloja kukin hallintokunta tekee tarpeen kuvauksen tilakeskukselle taloudellisen liikkumavaransa puitteissa. Tilakeskuksen tehtävänä on järjestää hallintokunnalle sopivat toimitilat. Suomenkielinen työväenopisto on tehnyt palveluverkkosuunnitelmansa vuonna 2009 ja se on tarkoitus päivittää opiston organisaation uudistamisen myötä 1.5.2013 jälkeen. Sosiaalivirastolla on roolinsa perusteella eniten ilmaiseksi alueelliseen kumppanuustoimintaan varattavia tiloja. 

Kaupunginhallitus katsoo, että asukas- ja yhdistystoiminnan edistäminen sen tilatarpeisiin vastaamalla on perusteltua. Ottaen huomioon nykyisen taloudellisen tilanteen, kaupungin tulisi kuitenkin ensisijaisesti tehostaa kaikkien nykyisten tilojensa käyttöä ja hyödyntää tilojen yhteiskäyttöä sen sijaan, että asukastalotoimintaa varten järjestetään tiloja uudisrakennushankkein.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 28.3.2013

HEL 2012-012532 T 00 00 03

Valtuustoaloitteessaan Päivi Lipponen ehdottaa, että kaupunki ryhtyisi rakentamaan asukastaloa Pitäjänmäkeen. Asukastalossa voisi toimia alueen yhdistykset, työväenopisto ja kolmannen sektorin palveluja.

Kaupungin strategiaohjelmaehdotuksen mukaan tavoitteena on, että strategiakaudella kaupungin käytössä oleva tilamäärä ei kasva ja vuotuinen investointiraami on 435 milj. euroa. Taloudellinen tilanne vaatii tarkastelemaan kaikkia uusia investointihankkeita hyvin kriittisesti. Talous- ja suunnittelukeskus valmisteleekin 10-vuotisen investointisuunnitelman tulevan päätöksenteon pohjaksi. Kiinteistökannan kasvattaminen johtaa käyttötalouden entistä suurempaan menojen kasvuun ja se vaatisi tulojen lisääntymistä paljon nykyistä kasvuvauhtia nopeammin. Myös mahdollisuudet vähentää ympäristökuormitusta heikkenisivät.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin olisi löydettävä kaikkien nykyisten tilojensa käytössä uusia tapoja tehostamiselle. Tiloja tulisi pystyä jakamaan joustavasti sekä käyttämään limittäin ja eri tavoin. Aloitteessa mainittu asukastalojen, työväenopiston ja kolmannen sektorin toiminta painottuu esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin kaupungin omaa tilaa on paljon vajaakäytöllä. Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt ns. demokratiatilan tarjonnan kaupungissa.

Demokratiakäyttöön sopivia tiloja on tarjolla paljon. Hallintokunnilla on demokratiatiloiksi sopivia tiloja yhteensä yli 1400 kpl. Hallintokunnat priorisoivat tilojen vuokrauksen oman perustoimintansa lähtökohdista. Sosiaalivirastolla on roolinsa perusteella eniten ilmaiseksi alueelliseen kumppanuustoimintaan varattavia tiloja. Näissä on myös demokratiatiloiksi sopivia tiloja. Talous- ja suunnittelukeskus yhdessä tilojaan tarjoavien virastojen kanssa parantaa demokratiatilojen löydettävyyttä Palvelukartta -sovelluksen avulla. Tilojen saanti asukkaiden, yhdistysten, kerhojen ynnä muiden käyttöön tulisi näin helpommaksi ja sujuvammaksi.

Pitäjänmäessä on paljon kaupungin hallinnassa olevia ja mahdollisesti demokratiatiloiksi soveltuvia tiloja mm. opetustoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen käyttöön.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa vielä, että kaupungin käytännön mukaisesti tilakeskus vastaa tilojen hankinnasta kaupungin palveluita tuottaville yksiköille. Työväenopisto, tarvitessaan uusia tiloja, tekee tarpeen kuvauksen tilakeskukselle taloudellisen liikkumavaransa puitteissa. Tilakeskuksen tehtävä on järjestää sille sopivat toimitilat.

Suomenkielinen työväenopisto on tehnyt palveluverkkosuunnitelmansa vuonna 2009 ja sitä aiotaan päivittää opiston organisaation uudistamisen myötä 1.5.2013 jälkeen. Opistolle on tulossa Maunula-talo, jonka käyttöönotto aiheuttaa viraston johdon näkemyksen mukaan tiukkaa taloudellista ohjausta. Pitäjänmäessä opisto vuokraa toiminnalleen tiloja, mutta kokoaikaiseen Maunula-talo-tyyppiseen toimintaan ei opistolla sen johdon näkemyksen mukaan ole Pitäjänmäessä taloudellisia mahdollisuuksia.

Talous- ja suunnittelukeskus ei pidä uudisrakennushankkeen toteuttamista tällä hetkellä järkevänä vaihtoehtona. Tilojen yhteiskäyttö tukee parhaiten kaupungin strategiaohjelman talous- ja ympäristötavoitteita.

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 18.12.2012 § 416

HEL 2012-012532 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Päivi Lipponen ja seitsemän muuta kaupunginvaltuutettua ovat aloitteessaan 12.9.2012 esittäneet, että Pitäjänmäkeen rakennetaan asukastalo. Aloitteessa todetaan, että asukastalon saaminen alueelle on usean pitäjänmäkeläisen asukkaan ja yhdistyksen yhteinen toive. Aloitteessa esitetään, että talossa voisi toimia myös työväenopisto.

Sosiaaliviraston aluetyön yksikkö ylläpitää omana toimintanaan tai yhdessä kumppanien kanssa yli 50 asukastaloa tai –tilaa. Tilojen ylläpitovastuu vaihtelee. Asukastalojen verkosto on kohtalainen, mutta esimerkiksi Pitäjänmäessä asukastaloa ei ole. Puute tulee jatkuvasti esiin asukasyhteistyön eri tasoilla, esimerkiksi Pitäjänmäessä pidetyssä ylipormestarin asukasillassa 8.3.2012.

Asukkaiden käyttöön osoitetun tilan tarve vaihtelee. Yhtäällä pidetään tärkeänä mahdollisuutta järjestää tiloissa tiedotustilaisuuksia, kokouksia ja asukasiltoja. Toisissa tiloissa järjestetään myös eri tahojen ylläpitämää kohdennettua ryhmätoimintaa, tarjotaan mahdollisuus tietokoneen käyttöön, ylläpidetään kahvilaa tai ruokatarjoilua. Asukastaloverkosto kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Toiminnan luonteeseen kuuluu innovatiivisten ratkaisujen etsiminen eikä toiminta ole sidoksissa vain nykyisiin asukastiloihin. Toiminnan perusperiaate on, että asukastalot on suunnattu asukkaille ja asukasryhmille tasapuolisesti.

Sosiaaliviraston aluetyön yksikkö on tehnyt länsihelsinkiläisten toimijoiden kanssa yhteistyötä pitkään tavoitteena saada Länsi-Helsingin asukastaloverkostoa laajennetuksi. Myös Pitäjänmäki on ollut kohdealue. Aloitteessa mainitun nykyisen Korttelikerhon tilat ovat liian pienet. Alueella on vireillä lukuisia samansuuntaisia hankkeita. Aiemmin on mm. ideoitu junaradan varressa olevien puutalojen kunnostamista asukastalokäyttöön. Aluetyön yksikkö näkee tärkeänä jatkaa ja edelleen tiivistää Pitäjänmäen asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä hankkeen toteutumiseksi.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Janne Typpi, aluetyön päällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566