Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 531

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 16 ja 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta

25.4.2013

kiinteistölautakunta

18.4.2013

 

lukuun ottamatta 174 §

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

24.4.2013

 

 

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kiinteistölautakunnan 18.4.2013 kokouksen kohdalle lisättiin: lukuun ottamatta 174 §.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 16 ja 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntolautakunta

25.4.2013

kiinteistölautakunta

18.4.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

24.4.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566