Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/15

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 472

V Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite skeittiramppien sijoittamisesta leikkipuisto Munkkiin

HEL 2012-015500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Annika Anderssonin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Annika Andersson ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että leikkipuisto Munkin yhteyteen perustettaisiin skeittiramppi seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueella ei ole skeittipaikkaa. Rakennusvirasto tekee Munkinpuiston seuraavan peruskorjauksen yhteydessä skeittipaikan leikkipuisto Munkin läheisyyteen, mikäli se on mahdollista. Peruskorjaus on mahdollinen aikaisintaan vuoden 2015 jälkeen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Annika Anderssonin aloite

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 22.3.2013

HEL 2012-015500 T 00 00 03

Aloitteessa Annika Andersson ja 14 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan mm., että Leikkipuisto Munkin yhteyteen sijoitettaisiin kaksi skeittiramppia seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittiryhmä koordinoi ohjeellisesti noudattavaa skeittiohjelmaa. Leikkipuisto Munkin skeittirampit eivät tällä hetkellä sisälly ohjelmaan.

Rakennusvirasto vastaa puistojen peruskorjauksista ja skeittirampeista, jos ne sijaitsevat puistossa, puistorakentamiseen talousarviossa varatuilla määrärahoilla. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa puistoja ei ole yksilöity. Rakennusvirasto esittää vuosittain talousarviovaiheessa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen, jossa puistojen rakentaminen on ohjelmoitu myös kohteittain. Ehdotettuihin rakentamisohjelmiin ei ole sisältynyt aloitteen mukaista Leikkipuisto Munkin peruskorjausta.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä skeittiramppien sijoittaminen leikkipuisto Munkkiin tulee arvioida aikanaan peruskorjausvaiheessa. Mikäli skeittiramppien toteuttamiseen päädytään, tulee ne sijoittaa niille soveltuvaan paikkaan ottamalla huomioon muut puistotoiminnot kuten leikkipuistokäyttö sekä ympärillä oleva ja suunniteltu asuminen.

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 05.03.2013 § 54

HEL 2012-015500 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät liikuntavirasto, rakennusvirasto ja nuorisoasiainkeskus. Liikuntavirasto vastaa suuremmista skeittipuistoista kuten Eläintarhan Mikropoliksesta ja rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja.

Liikuntalautakunta on antanut 16.11.2010 (213§) kaupunginhallitukselle lausunnon koskien kaupunginvaltuuston tekemää aloitetta Helsingin skeittiohjelmasta vuosille 2010 – 2014.  Helsingin skeittiohjelma 2010–2014 sisältää Helsingin skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeittaamiseen liittyviä asioita. Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja kiinteistövirastosta.

Leikkipuisto Munkki ei ole liikuntaviraston hallinnoimaa aluetta. Liikuntalautakunta pitää Munkinpuistoa sijaintinsa puolesta Helsingin skeittipaikkaverkostoa hyvin täydentävänä, koska Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueella ei ole nykyisin skeittipaikkoja. Lisäksi liikuntalautakunta esittää, että Munkinpuiston ramppi otetaan mukaan seuraavaan Helsingin kaupungin skeittiohjelmaan.

Käsittely

05.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäten lausunnon viimeiseksi virkkeeksi: "Lisäksi liikuntalautakunta esittää, että Munkinpuiston ramppi otetaan mukaan seuraavaan Helsingin kaupungin skeittiohjelmaan."

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

 

Nuorisolautakunta 28.02.2013 § 18

HEL 2012-015500 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rulla- ja potkulautailu kuuluvat nuorten suosimiin liikuntalajeihin ja niiden suosio on ollut kasvussa. Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimuksen (Keskinen & Nyholm 2012) mukaan näitä lajeja ilmoitti 11-19-vuotiaista nuorista harrastavansa vähintään kerran viikossa 16 % vastaajista (N = 1365). Rullalautailun eli skeittauksen suosiosta kertoo myös Nuorten toimintakeskus Luupin skeittihallin vuosittaiset kävijämäärät, joita vuonna 2012 kertyi hiukan yli 30 000 käyntikertaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 3 000 käyntikertaa.

Rulla- ja potkulautailuun sopivia ulkopaikkoja on mm. puistojen ja leikkipuistojen yhteydessä eri puolilla Helsinkiä yhteensä alle 20. Munkkiniemen peruspiirin alueella ei ole yhtään skeittauspaikkaa. Peruspiirin alueella asuu 7-18 -vuotiaita lapsia ja nuoria lähes 2000 (aluesarjat 2012) ja heille lähin skeittauspaikka sijaitsee Meilahdessa leikkipuisto Tullinpuomissa.

Suositusten mukaan skeittiramppien tulisi sijaita riittävän kaukana asutuksesta, jotta toiminnasta aiheutuvat äänet eivät häiritse asutusta. Leikkipuisto Munkki sijaitsee tämän periaatteen kannalta erinomaisessa paikassa. Nuorisolautakunta kannattaa ramppien rakentamista leikkipuisto Munkkiin sen perusparannuksen yhteydessä. Rampit voidaan rakentaa erilaisista materiaaleista. Betoniramppien huoltokustannukset ovat vanerisia ramppeja pienemmät ja lisäksi meluhaitta betonirampeissa on vähäisempää. Nuorisolautakunta pitää tärkeänä sitä, että alueella asuvat harrastajat otetaan mukaan materiaalien valintaan ja skeittausalueen suunnitteluun.

Nuorisolautakunta esittää, että seuraavaan Helsingin kaupungin skeittiohjelmaan kirjataan tavoitteeksi leikkipuisto Munkin skeittiramppien rakentaminen.

Käsittely

28.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: "Nuorisolautakunta esittää, että seuraavaan Helsingin kaupungin skeittiohjelmaan kirjataan tavoitteeksi leikkipuisto Munkin skeittiramppien rakentaminen."

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Merja Hovi

Lisätiedot

Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Mikko Johansson, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71649

mikko.johansson(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 26.02.2013 § 74

HEL 2012-015500 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Suurin osa rakennusviraston skeittipaikoista sijaitsee leikkipuistojen yhteydessä.

Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010–2014 sisältää Helsingin skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. Skeittiohjelmassa  ei ole esitetty skeittipaikkaa Munkinpuistoon.

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa. Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja kiinteistövirastosta.

Skeittiramppien sijoittaminen Munkinpuistoon

Yleisten töiden lautakunta pitää Munkinpuistoa sijaintinsa puolesta Helsingin skeittipaikkaverkostoa hyvin täydentävänä, koska Munkkiniemen ja Munkkivuoren alueella ei ole nykyisin skeittipaikkoja.

Leikkipuisto Munkin läheisyydessä on kapeahko alue, jossa Helsingin skeittiohjelmassa linjattu ehto 100 metrin vähimmäisetäisyydestä lähimpiin asuinrakennuksiin täyttyy. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä rakennusvirasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan skeittirampit leikkipuisto Munkin läheisyyteen. Skeittiramppien suunnittelu ja sovittaminen muihin puistotoimintoihin tehdään yhteistyössä skeittityöryhmän ja leikkipuiston toiminnasta vastaavan varhaiskasvatusviraston kanssa. Skeittaamisen aiheuttaman melun välttämiseksi rampit on perusteltua toteuttaa betonirakenteisina. Munkinpuiston peruskorjausta on esitetty Munkkiniemen aluesuunnitelmassa 2011 - 2020, mutta Munkinpuiston peruskorjaus ei ole mukana rakennusviraston taloussuunnitelman seuraavassa kaudessa 2013 - 2015.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.02.2013 § 52

HEL 2012-015500 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteen mukaisten skeittiramppien sijoittamiselle Munkinpuistoon ei ole asemakaavan puolesta estettä.

Munkinpuistossa on voimassa asemakaava nro 8832 vuodelta 1984. Siinä alue on merkitty puistoksi ja ns. Koneen talon ali kulkeva Munkkiniemen puistotie jalankululle varatuksi tieksi.

Nykyisin leikkipuisto Munkin alueella on mm. suosittu lasten kahluuallas ja puistoalue on muutenkin vilkkaassa käytössä. Toiminnallisesti pienehkö skeittauspaikka sopisi hyvin Munkinpuistoon ja laajentaisi puiston käyttömahdollisuuksia.

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. Ohjeeksi palvelujen järjestämiseksi on laadittu Helsingin skeittiohjelma 2010–2014. Ohjelma sisältää skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja tavoitteellisen uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. Skeittiohjelmassa ei ole esitetty skeittauspaikkaa Munkinpuistoon. Lähialueille ei kuitenkaan ole skeittauspaikkoja ja harrastajat ovat sitä Munkinpuistoon toivoneet.

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeittaamiseen liittyviä asioita. Työssä otetaan huomioon elinympäristön turvallisuuteen, kestävyyteen ja toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat. Skeittityöryhmässä on edustus nuorisoasiankeskuksesta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja kiinteistövirastosta.

Ns. Koneen talon eli osoitteessa Munkkiniemen puistotie 25 olevan toimistorakennuksen muutos asuinrakennukseksi on suunnitteilla ja sen asemakaavan muutosta valmistellaan parhaillaan. Asemakaavan muutoksessa tontin muoto tulee todennäköisesti muuttumaan ja rakentamisen yhteydessä alueen puistoalueiden kunnostus ja osittainen uudelleen rakentaminen tulee tarpeelliseksi. Skeittiramppeja ei voida sijoittaa rakennuksen läheisyyteen, mutta kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen mukaan skeittiramppien rakentaminen voisi tulla ajankohtaiseksi samaan aikaan muun puistorakentamisen kanssa. Asemakaavan muutosehdotus valmistunee keväällä 2013. Asemakaavan lainvoimaistuminen riippuu mahdollisista muistutuksista ja valituksista. Uuden asemakaavan mukaiset muutokset voinevat siten alkaa aikaisintaan vuonna 2014 tai mahdollisesti muutamaa vuotta myöhemmin.

Mikäli skeittiramppien sijoittamisessa noudatetaan ympäristökeskuksen suosittelemaa 100 m etäisyyttä asuinrakennuksesta, tulee ns. Koneen talon muuttaminen asumiseen rajoittamaan ramppien sijoittamismahdollisuutta. Puistosta lienee kuitenkin löydettävissä tähän tarkoitukseen sopiva alue.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää valtuustoaloitetta kannatettavana ja esittää asiaa edelleen harkittavaksi skeittityöryhmälle.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anu Kuutti, arkkitehti, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566